ANT ve ANT İÇERİM tarihi..

ANT;      Varlığı sahiplenen ettirgen
ANTET; Belirteç

Yemin-ant bir antlaşmadır..
Kişinin bağlılık antlaşmasıdır..
Bu antlaşma-yemin bozuluncaya kadar geçerlidir..
.
Dünya üzerinde yazılmış “çok dilli belgeler” anltaşma belgeleridir..
Antlaşma belgesinde en az iki kişi olmaktadır, bu belgeler bir anlamda toplumun yöneticilerinin toplumları adına yaptıkları antlaşmadır.
Antlaşmalar “toplum adına”da yapılsa “toplum yetkilisi tekil insanlarca yapılmış antlaşmalardır”.
.
ANT İÇERİM; Ant bir antlaşma yani karşılıklı bağlılık belgesidir.. NEDEN İÇİLİR..!!! ?
Türklerin antik tarihinde içilerek yapılan yemindir.
Antlaşma; Karşıkılı içilerek yapılan sözlü (bildirmek, söylemek, ileri sürmek, anlatmak) beyandır.. Bu antlaşmalar kayıt altına alınarak saklanmıştır.
Antik metinlerde, Türk dikili taşlarında insanların elindeki ant kadehi bir yemin göstergesidir, tek kişi ise inancı adına yemin etmektedir, iki kişinin karşılıklı elinde kadeh tutan taş heykeller bir antlaşma göstergesidir, özellikle bir kadın ve bir erkek arasındaki bu antlaşma evlilik antlaşmasıdır. Günümüz Kazak kültüründe evlilik antlaşması karşılıklı su içilerek başlatılır.

.
SULAR NEDEN KUTSALDIR; Canlılığın en önemli özelliği varlığındaki sudur, dünyada canlı bir hayat var ise sebebi sudur, insan bedeninin çok büyük bölümü sudan oluşur, insan hayatında önce hava ve ardından su hayatta kalmanın sebebidir, insan sağlığına havadan sonra en etki eden su’dur.. su, hava ve toprak arasındaki katalizördür, yanı “hayat için birleştirici kimya”.
.
Mö 10 000 ANT DAĞLARI; Kutsal antlaşmaların yapıldığı daglar.. bilindiği üzere bu dağlarda antik kutsal inanç şehri bulunmaktadır. Ant dağlarında Atakama – Ata Kam kültürü; Ata Türkçede nesil taşıyıcısıdır, Kam ise bilge yönetici, yani din insanı demektir. Kamil ve Kemal tanımları da ayni gurup tanımlardır.
.
.
Mö. 1500 MURŞİLİ ANTLAŞMASI ; “Bunlar güneşin kelimeleri”.. diye başlar. Hitit antlaşma metni başlığı Hititlerin inancının ve dilinin güneş olduğunun belgesidir.
Akad-Hitit antlaşma yemini bir inanç göstergesidir.
.
Mö. 1200 KADEŞ- KARDEŞ ANTLAŞMASI; “Mısır ülkesi kralı, büyük kral, kahraman Mısır ülkesi kralı, büyük kral, kahraman Re-masesa-mai Amana’nın (II. Ramses), Hatti ülkesinin büyük kralı Hattuşili ile dostluklarının, kardeşliklerinin ve büyük krallıklarının devamı için yaptıkları antlaşmadır.”
Bu antlaşma Mısır ile Hitit devletinin kardeşliklerini göstermektedir, her ne kadar savaş yapmış olsalarda aralarında çok önemli bağlar vardır.
.
Mö. 600 – TOMRİS HATUN ANTI; “Güneşe yemin ederim ki seni kanla doyuracağım! “.
Bu sözü Tomris Hatun Kuruş’a söylemiştir, Güneşe yemin etmek, güneşe inanmaktır…
.
.
Mö. 460 – HİPOKRAT YEMİNİ SON CÜMLELERİ; “Sanatımın icrası esnasında ya da günlük hayatımda bana gelen ve yayılmaması gereken bilgileri sır olarak tutacağım ve hiçbir zaman açmayacağım.
Bu andımı tuttuğum sürece, hayatım ve sanatımın icraası bana mutluluk versin, tüm insanlar tarafından her zaman saygı göreyim, eğer yeminimden dönersem bunun zıddı bana az gelsin.”
Bu antlaşma bir ezoterik yemindir, yani insanlardan bilgileri gizleme yeminidir.
.
610 – KUR’AN; “Allah akrabaya bakmayı emreder, kötülükten fenalıktan men eder, tutasınız diye size öğüt verir..”
Kur’an’ın emri akrabaya bakmaktır, bu emir ile milliyetçilik Kur’an emridir.
Nahl-60
.
1215 MAGNA KARTA ANTLAŞMASI; “Özgür hiç kimse… muhakeme edilip hüküm giymeden tutuklanmayacak, hapsedilmeyecek, mal ve mülkünden yoksun bırakılmayacak, kanun dışı ilan edilmeyecek, sürgün edilmeyecek veya hangi şekilde olursa olsun zarara uğratılmayacaktır.”
Bu antlaşma sadece özgürlerin haklarını koruma altına alan antlaşmadır, kölelerin Avrupa toplumlarında hiçbir hakları yoktur, hatta Avrupa’da evli kadınları kocalarının satma hakkı dahi vardır.
.
1912 – OSMANLI ANTI; “Tanrıya ibadet ve Hakana itaat edeceğime, Daima vicdanlı, vazifesini tanır, kanuna hürmet eder, yiğit bir adam olarak hareket eyleyeceğime vatanımı sevip sulh ve harp zamanında fedakârlıkla hizmet yapacağıma, izcinin türesine baş eğeceğime namusum ve şerefim üzerine söz veririm”
Bu ant bir sivil ordu antıdır, bu ant Türk toplumunun bütününün asker olduğunu gösterir, bu ant ile sivil toplum asker olarak görev almıştır, bu ant ile kurtuluş savaşı yapılmış ve Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. bu ant’ın sonunda ant içerim tanımının olmayışı Türk kültür ve töresinin uygulanmayışıdır.
.
1920 TÜRK EĞİTİM ANTI; “Türküm.. doğruyum.. çalışkanım.
Yasam; küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymaktır.
Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir, varlığım Türk varlığına armağan olsun”
Bu ant Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra okullarda öğretim insanlarının yeminidir, bu ant Türk toplumunun töresine göre hazırlanmıştır, yani Türk toplumu töresidir, sonunda “ant içerim” tanımının olmayışının sebebi Osmanlı antı’nın devamıdır.
.
TÜRK ORDUSU ASKER ANTI; “Barışta ve savaşta, karada, denizde ve havada her zaman ve her yerde milletime ve cumhuriyetime doğruluk ve muhabbetle, hizmet ve kanunlara ve nizamlara ve amirlerime itaat edeceğime ve askerliğin namusunu Türk Sancağının şanını canımdan aziz bilip icabında vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve hayatımı feda eyliyeceğime, namusum üzerine ant içerim”.
Bu andı içmeyen askerin askerlik yükümlülüğü yoktur.
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununu madde 37
.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ VEKİL ANTI; “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa’ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.”
Bu andı içmeyen kişinin millet vekilliği görevi kabul edilmez.
Anayasa madde 81
.
.
.
Bazı antlaşmalar gizli kalmıştır, bu antlaşmalar ezoterik antlaşmalardır.
.

Hakkında Türk Bilimi