ARAPÇA ÖNCÜL YAZITLAR VE KUREYİŞ LEHÇESİ

As-Suwayda’daki Assis yazıtı, Arap alfabesiyle
yazılmış en eski ikinci yazıttır.
Bu, Halep’in güney kırsalındaki Khanasser bölgesinde yazılmasından sonra şu anda kullandığımız ikinci en eski Arapça yazıttır.
As-Suwayda vilayetinin doğusundaki Assis Dağı ve bu site Doğu’nun Roma orduları için önemli bir kamptı ve Roma rütbeleri listesinde bahsedildi ve içinde bir sarayın bulunduğu Emeviler dönemine kadar kaldı.
Walid bin Abdul Malik için de.
Yazıtın yazarının adı, El-Evs’in oğullarından, Gassanilerle güçlü bir akrabalık sahibi olan Yesrib sakinlerinden İbrahim bin Muğira’dır.
Al-Hirah kralı Al-Mundhir Al-Shaqqi’nin güçlerini keşfetmek için onu Salman çölüne gönderen Al-Ghassani, Perslerle ittifak kurdu .. iki taraf arasında savaşların en yoğun olduğu yer .. MS 528 yılı.

“Yazıt dilinin Kureyş Arapçası olması dikkat çekicidir ve Kuran’ın kesintisiz dizesini andıran bir yazı ile yazılmıştır.”
Yazıtın metni:
1- İbrahim bin Mughaira al-Awsi
2- Al-Harith, beni gönderdi
3- Silahlı Salman,
MS 4- 423 (Bosra tarihi) 528 M.S.

Kelime açıklamaları:
Salman: Anbar’ı Suriye çölünden ayıran ve tanınan Selman çölüdür. Gassanid ve Munadhir güçleri arasındaki sınır .. Araştırmacılar, Süleyman adını Çağ’ın varlığından dolayı okudular, ancak bu çağ, üst yayı silinen ve böylece iki yıl içinde ortaya çıkan memin kökeninden geliyor.
Silahlı: Arapça dil sözlükleri: Silahlı olan, bir ihlal karşısında kendisine atanan izleme pozisyonuna sahip birkaç kişidir.
Bosra Tarihi: İmparator Trajan’ın Nabatae krallığının kalıntıları üzerine kurduğu Arap devletinin tarihidir.

https://ar-ar.facebook.com/Syrian.cafe.sy/photos/a.197112643734156/887303228048424/?type=3
https://kan.journals.ekb.eg/article_103221_c2912a560481b3755089893f9f14863f.pdf

İstinsah ve çoğaltma işi için başkanlığını yine Zeyd b. Sâbit’in yaptığı Abdullah b. Zübeyr, Saîd b. Âs ve Abdurrahman b. Hâris b. Hişâm’dan oluşan bir heyeti görevlendirip yazımda ihtilâfa düştüklerinde “Kur’an’ın nâzil olduğu Kureyş lehçesi”ni esas almalarını emretti.

(bk. KIRAAT). SAYFA1/11
https://islamansiklopedisi.org.tr/kuran

Kureyş Lehçesinin Klasik Arapçaya Etkisi:
Şevki Dayf, Kureyşlilerin Kâbe’nin koruyucuları olarak dinî, psikolojik ve iktisadî yönden diğer kabileler üzerinde güçlü bir nüfuzu olduğunu iddia eder. Bunun yanında Kureyş’in üstünlüğünün siyasi yönüne vurgu yapar. Ona göre Fârisîler, Rumlar ve Habeşîlerden gelen hücumlar ile Hristiyan ve Yahudilerden gelen dini saldırılara karşı Arap kabilelerinin kalbi Mekke etrafında birleşmiştir. Bu durum Cahiliye döneminde Kureyş lehçesinin otoritesini oluşturmuştur.

.

583. Dokuz ya da on iki yaşında Genç Muhammed(583), Nasturi keşiş Bahira ile karşılaşması; Suriye’de Busra ilçesine bir seyahat sırasında Mekke’den gelen kervanda amcası Ebû Talib ibn Abdullah el- Muttalib’e eşlik ediyordu, mucizevi bir olay, Muhammed’in peygamber olacağını keşişe işaret etti.
611 Hz. Muhammed 40 yaşında peygamber oldu, Bahira, Süryanice ve Arapça Kur’ân’ın kökeni için harfler yapar (611).
https://en.wikipedia.org/wiki/Bahira
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bahira

.

Bizans Patriği Nestorius ve Nasturi Hıristiyan Asya Türkleri 431

Bizans Patriği Nestorius ve Nasturi Hıristiyan Asya Türkleri 431

.

Hakkında Türk Bilimi