AVRUPA DA TURKOPOL, TURKUAZ, TURKOPİL, TURAN VE TÜRKÇÜLÜK HAREKETLERİ

Türkler bütün dünya coğrafyasında ve bütün dünya tarihinde var olmuş millettir.
Avrupa’da Türklük tarihi yeterince araştırma konusu olmamıştır fakat birçok üniversite ve kişisel araştırmacılar “AVRUPA NIN BİN YIL ÖNCEKİ ATALARI TÜRKLERDİ şeklinde araştırma yazıları yazmışlardır..
Bu yazımızda Avrupa’da Osmanlı devletinin doğuşu, yükselişi ve batışı dönemine ait Türklük sosyal ilişkilerini kısaca başlıkları ile yazıyoruz.

431 NASTURİ HIRİSTİYAN TÜRKLER VE ANADOLUDA 1071 MÜSLÜMAN TÜRK HAREKETİ BAŞLANGICI
Hıristiyanlık Doğu Akdeniz’de doğmuş, Doğu Anadolu’dan Batıya yayılmıştır, Bizans 1100 yıl Hıristiyanlığın merkezi olarak Hıristiyanlığın günümüze kadar gelmesinde en büyük etken taşıyıcıdır.
Türkler Hıristiyanlık ile Tarsuslu Hıristiyan papaz Nestoryan’ın Asya’ya yapılan İpekyolu sayesinde tanışmışlar ve birçok Asya Türkü Nasturi Hıristiyanlığa girmiştir.
İslamiyetin doğuşu ile Bizans’ın Hıristiyan-Müslüman savaşları başlamıştır, Selçuklu Türk Müslüman devleti ile Müslüman Türkler 1071 tarihinden itibaren Anadolu’ya girmişlerdir, bu tarihten sonra Selçuklu-Bizans arasında zaman zaman savaş, zaman zaman birliktelikler oluşmuştur.

1453 ÖNCESİ TÜRKLERİN HIRİSTİYANLIĞA HİZMET EDEN OĞULLARI; TURKOPOLLER
Bizans’ın Türk askerleri; Turcopoles, Turcoples, Turcopoli, Turcopolier
Haçlı Seferleri döneminde , turkopoller (aynı zamanda “turcoples” veya “turcopoli”; kelimenin tam anlamıyla “Türklerin oğulları”)
Bizans İmparatorluğu ve Haçlılar tarafından istihdam edilen yerel atlı okçular ve hafif süvarilerdi, daha sonra Tapınak Şövalyeleri’nde kıdemli bir subaya ve Rodos ve Malta’nın kıyı savunmasından sorumlu Kudüs Aziz John Hastanesi Nişanı’na verilen bir unvan olan Turcopolier olarak belirlendi.
Turkopoller özellikle Bizans devletinde görev yapmışlardır, 1204 yılında yıkılan Bizans devletinin 1260 yılında yeniden kurulmasında Anadolu Selçuklu beyliklerinden aldığı askeri yadımlar etkili olmuştur, aslında Bizans’ı tekrar kuran etken Anadolu Selçukluları’dır denebilir.

1715 BATIDA TÜRK MODASI
Turquerie, Turkery, Turquoiserie
Osmanlı sanat ve kültürünün taklit edilmesi için 16. ve 18. yüzyıllar arasında Batı Avrupa’daki Türk modasıydı. Pek çok farklı Batı Avrupa ülkesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun merkezi olan Osmanlı yönetici sınıfının egzotik ve görece bilinmeyen kültüründen büyülenmişti. Bu moda fenomen, ticaret yolları ve Osmanlılar ile Avrupa ulusları arasındaki artan diplomatik ilişkiler yoluyla daha popüler hale geldi, örneğin Fransız-Osmanlı ittifakı.
1453 yılında Osmanlı devleti tarafından son defa yıkılan Bizans’ın Dünya ve özellikle Avrupa’da etkisi büyüktür, Avrupalıların farklı mezhepten olmalar sebebiyle bu yıkıma Avrupalılar çok memnun kalmışlardır, bu olay ile Türkler Avrupa’da çok büyük övgüye sebep olmuştur.

AVRUPALILARIN TÜRKSEVERLER HIRİSTİYANLARI TURKOPİL
Turkophile, Turcophile, Turkophile, Turkophobe, Türkçesi: Türksever
Türksever, Türkiye’nin hükümetine, kültürüne, tarihine veya insanlarına karşı güçlü bir olumlu eğilimi veya sempatisi olan kişidir.
Türkiye’nin kendisini ve tarihini, Türk dilini, Türk mutfağını ve edebiyatını veya daha geniş anlamda genel olarak Türk halklarını içerebilir. Türklüğe veya Türk halkına, Türk kültürüne ve Türk ülkelerine duyulan aşırı sevgi.
Türkofilin zıttı Türkofobik, kendisine karşı düşmanlık, hoşgörüsüzlük veya ırkçılık gösteren kişidir.
Osmanlı’nın yükseliş devrinden sonra Avrupalılar ile Osmanlı Türkleri arasında sosyal sevgi bağları kurulmuştur. Bir dönem Osmanlıda Türk malı demek “alaturka”, yabancı mal demek “alafranga” diye tanımlanmıştır.

TURANCILIK VE TURAN HALKLARI
Turancılık veya kısaca Turan olarak da bilinen Turancılık, destekçileri tarafından kültürel, dilsel veya kültürel olarak farklı oldukları iddia edilen insanlar arasında yakın işbirliği veya siyasi birlik ihtiyacını ilan eden sözde bilimsel bir milliyetçi kültürel ve siyasi harekettir.
Türkler , Moğollar , Tunguzlar , Macarlar , Finliler , Estonyalılar gibi etnik olarak akraba ve İç ve Orta Asya kökenli olmak ve diğer küçük etnik gruplar, ortak dil birliği, işbirliği yapma ve Avrupa ve Doğu Asya güçlerinin kültürel ve siyasi etkilerine karşı çıkma aracı olarak, Avrupa’daki milliyetçi ideolojilerin etkilerine karşı koymak için 19. yüzyılda doğdu.
Orta Asya’yı belirtmek için 18. yüzyıldan itibaren bilimsel literatürde yaygın olarak kullanılmıştır. Avrupalı ​​bilginler bu terimi Abul-Gazi Bahadur’un tarihi eserlerinden ödünç aldılar; Shajare-i Türk’ün açıklamalı İngilizce çevirisi 1729’da yayınlandı ve kısa sürede Avrupalı ​​akademisyenler için sık kullanılan bir kaynak haline geldi.

TÜRKÇÜLÜK VE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ
Fransa’da oluşturulan milliyetçi akımlar ile canlandırılmış, Macaristan Türkleri, Azerbaycan Türkleri ve Tatar Türkleri aydınları tarafından ortaya atılmış.
1908’de II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Osmanlı İmparatorluğu’nda geniş yankı bulmuştur. İttihat ve Terakki yönetimi içinde Ziya Gökalp’ın başını çektiği Turancı görüşler egemen olmuştur.
Enver Paşa, 1918-1922’de, karışıklık içinde olan Orta Asya’da Turan fikrini canlandırmaya çalışırken öldürülmüştür.
Cumhuriyet’in ilanından sonra Mustafa Kemal Atatürk milliyetçi konuşmalarda bulunmuş, Türkiye Cumhuriyeti banknotlarında ve pullarında bozkurt gibi Türklüğün sembollerini kullanmıştır.
Tüm Rusya Müslümanlarının ortak bir kültürel ve siyasi hareket içinde bir araya gelmesi fikri, Çarlık Rusyası’nda eğitim görmüş Tatar ve Azerbaycan aydınları arasında 20. yüzyılın ilk yıllarından itibaren taraftar buldu.

Bizans Patriği Nestorius ve Nasturi Hıristiyan Asya Türkleri 431

Düşmanın paralı Türk askerleri – Türkoploller

Osmanlı Padişahları (1299-1920) ve tarihteki önemli olayları.

https://en.wikipedia.org/wiki/Turcopole
https://tr.wikipedia.org/wiki/Malazgirt_Meydan_Muharebesi
https://en.wikipedia.org/wiki/Turkophilia
https://en.wikipedia.org/wiki/Turquerie
https://en.wikipedia.org/wiki/Turanism
https://en.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Wilhelm_Leibniz
https://en.wikipedia.org/wiki/Abu_al-Ghazi_Bahadur
https://tr.wikipedia.org/wiki/Türkçülük

.

Dünyadaki Türklük bilinci yeni değildir, Türklüğün tüm dünyada yakınlık bulmasının asıl sebebi atalarının Türk oluşundandır.. Tarih tekrar etmekte ve Türklük bilinci yeniden bütün dünyayı saracak zamana doğru ilerlemektedir.

.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi