ev / DİL / Büyük İskender’in oluşturduğu sosyal coğrafya(Mö. 350); Akdeniz ortak dili KOİNE; Musevi ve Hıristiyanlığın ortaklığı (Mö. 350).

Büyük İskender’in oluşturduğu sosyal coğrafya(Mö. 350); Akdeniz ortak dili KOİNE; Musevi ve Hıristiyanlığın ortaklığı (Mö. 350).

Ev / Dil / Büyük İskender’in oluşturduğu sosyal coğrafya; Akdeniz ortak dili KOİNE; Musevi ve Hıristiyanlığın ortaklığı (Mö. 350).

Büyük İskender’in oluşturduğu sosyal coğrafya

(Mö. 350) ; Akdeniz ortak dili KOİNE; Musevi ve Hıristiyanlığın ortaklığı.

.

Koine Yunan-Yahudi olarak da bilinen Alexandrian-İskenderiyen(Büyük İskender sonrası) Akdeniz’de oluşturulmuş ortak ticaret lehçesidir.
Yunanca-Yahudice ortak bölgeler Helenistik veya İncil dışı formu ve Yunan-yahudui-Helenistik dönemde ortak ticaret dili olarak kullanılmıştır.
Roma İmparatorluğu ve erken Bizans İmparatorluğu döneminde ya da geç antik dönemde konuşulur ve yazılır idi.
M.Ö. 4. yüzyılda Büyük İskender’in fetihlerini takiben Yahudice-Yunanca’nın yayılmasından evrilmiş ve sonraki yüzyıllarda Akdeniz bölgesinin ve Orta Doğu’nun çoğu bölgesinin lingua franca’sı olarak görev yapmıştır.
Esas olarak Attic ve ilgili İyonik konuşma biçimlerine dayanıyordu ve diğer çeşitlerle lehçe tesviyesinin sağladığı çeşitli katkılar vardı.

Koine Yunanca-Yahudice, daha muhafazakar edebi biçimlerden, zamanın konuşulan yerel dillerine kadar çeşitli stilleri içeriyordu. Bizans İmparatorluğu’nun baskın dili olarak, daha sonra Modern Yunancaya dönüşen Ortaçağ Yunanlığında daha da gelişti.

Edebi Koine, Plutarch ve Polybius’un eserleri gibi klasik olmayan Yunan edebi ve bilimsel yazının bir aracıydı.
Koine aynı zamanda Hristiyan Yeni Ahit’in, Septuagint’in (İbranice İncil’in M.Ö. 3. yy. Yunanca çevirisi) ve Kilise Babalarının en erken Hıristiyan teolojik yazılarının dilidir.
Bu bağlamda, Koine Yunanca “İncil”, “Yeni Ahit”, “dini” veya “patrik” Yunanca olarak da bilinir.. Koine Yunanca, Rum Ortodoks Kilisesi’ndeki hizmetlerin dilbilgisi dili olarak kullanılmaya devam ediyor.
https://en.wikipedi0.org/wiki/Koine_Greek

.

mö.550 yılında Akdeniz “koloni devletleri”.

.

mö.500 Akmenit İmparatorluğu.

.
Tarihin sadece İmparator olarak tanıdığı Büyük İskender ve savaşları’nın sonucu aslında “bu günkü dünya siyesetine temel oluşturmuştur”…

mö.334-323 Büyük İskender haraketi.

.

Yahudi-Roma savaşları;
Birinci Yahudi-Roma savaşı – 67-73 Birinci Yahudi-Roma savaşları (66–73), (Büyük İsyan diye de bilinir, (İbranice: ha-Mered Ha-Gadol), Yahudiye eyaletindeki Yahudilerin Roma İmparatorluğu’na karşı gerçekleştirdiği üç isyandan birincisidir.
Kitos Savaşı – 115-117 Yahudi-Roma savaşlarının ikincisine verilen isimdir. Sirenayka, Kıbrıs, Mezopotamya ve Mısır’da diaspora Yahudileri tarafından başlatılıp kontrolden çıkan bu ayaklanmada genel çapta Roma vatandaşları ve Yahudi asileri katledilmiştir. İkinci Yahudi-Roma savaşı, 132-136 arası gerçekleşen Bar Kohba İsyanı’dır (Kitos Savaşı dikkate alındığından bazen Üçüncü Yahudi-Roma savaşı da denir). Bu ayaklanma, Yahudiye topraklarında Roma İmparatorluğu’na karşı yapılmış Yahudilerin üçüncü büyük ayaklanması ve Yahudi-Roma savaşları’nın sonuncusudur.
Dönemin Yahudilerince “mesihvari özellikleri bulunan” Şimon Bar Kohba bu ayaklanmanın lideriydi.
Ayaklanma sonucunda Yahudiye’nin bazı bölümlerinde iki yıl süreyle bağımsız bir ülke kurulması başarılmasına rağmen en nihayetinde Roma 12 birlikli ana ve yedek ordularıyla bu devleti yıktı.
Roma, Yahudilerin (9 Av bayramı hariç) Kudüs’e girmesini yasakladı.
https://tr.wikipedi0.org/wiki/Yahudi-Roma_savaşları
.
.
Orta Doğu inançlar ve bilim kültürünün Akdeniz’e yayılması bu sayede oluşmuştur. Buradan’da Avrupaya yayılmış ve Avrupa’dan Amerika’ya giderek “dünya siyaseti”ni oluşturmuştur.
.
Büyük İskender’in devrinden önce dünyanın en bilinen bilim merkezi Ortadoğu’dur (Harran-Susa vs.)
.
Büyük İskender’in Orta Doğu Kültürleri’ni bütünüyle yok etmesi bölgede yaklaşık 500 yıl süren bir istikrarsızlığa sebep olmuştur. Yıktığı bu kültür Akdeniz’e(Roma) ve Mısır’a yayılmış oradanda Roma üzerinden Avrupaya geçmiştir.

Büyük İskender büyük bir coğrafya’da bütün kırallıkları yok etmiş ve birçok parça olan bu kültürler Akdeniz’de ortak bir dil(KOİNE-İskenderiye lehçesi) oluşturarak “Roma devletinin oluşmasına imkan doğmuştur”. Koine dili Ortadoğu’da yaygın olarak kullanılmıştır bir ara Yahudiler tarafından da kullanılır olmuştur, Hıristiyanlık öncesi Eski ahit bu dille yazılmıştır,  Zaman içinde İbranice’nin yerine geçmiş İbranice Tevrat’ı anlayamayan Yahudiler için 70 Haham tarafından Tevrat  Koine diyalektine çevrilmiştir.
Kaynak; http://tr.wikipedia.org/wiki/Koini
.

Koine ticaret dili “Akdeniz kolonileri”ni bir bütün haline getirmiştir.
Akdenizdeki İlk büyük İmparatorluk olan Roma’da Hıristiyanlık devlet dini olmuş ve sonra Avrupada’ki devletlerde Hıristiyanlığı seçmişlerdir. Romada’ki nirengi taşı dünyanın merkezi sayılmıştır.

Alıntı; http://tr.wikipedia.org/wiki/Roma_Yunanistanı
.
Musevilik bir ortadoğu dinidir.
Museviliğin dışında “Doğu Kiliseleri” oluşmuştur, bu Doğu Kiliseleri Hıristiyanlığın oluşmasını sağlamıştır.
Bu dönemlerde Hıristiyanlık yeni oluşturulmuştur. Hıristiyanlık Akdeniz’de yayılmış ve “Akdenizdeki Kıyı Kolonileri” Hıristiyan Koloniler olarak Akdeniz’i “Papazların kontrolunda bir deniz” haline getirmiştir. Hıristiyanlık bir avam dinidir, bu dönemde “başlarında kıralları olmayan koloni şehirler” bu “papazların inançları ile yönettiği birer şehir” olmuşlardır. Önce Tevrat sonra İncil’ler KOİNE dili ile yazılmışlar ve bu karışık topluluklar hem dilde, hem inançta birliktelik oluşturmuşladır.

.

Koine-İskenderiye lehçesi Büyük İskenderin lehçesidir, Büyük İskender Ege-Saros bölgesinden Trakyen bir topluluğun insanıdır, İskenderiye lehçesi;  Etrüsk, Pelask(Filistin), Frigya, lidya-  v.s. Akdeniz ve  Anadolu dillerinden oluşan ortak bir yazı ve alfabedir, bugün kullanılan Latin alfabesinin eski halidir.

.

Bu dilin oluşması şüphesiz Akdeniz dillerindeki toplulukların ayni dilin lehçelerini konuşmalarından oluşmuştuır, bu lehçeler bir yazıda toplanmış ve Akdeniz ortak dili Koine oluşmuştur.

.

.

<  Etrüsk kabında Etrüsk alfabesi.

“Akdeniz’de ticaret haraketi” haritası.

.
Roma’dan sonraki ikinci merkezi İstanbul olmuştur ve “dünyanın merkezi İstanbuldaki nirengi taşı(million taşı)” olmuştur.
.
“İslamiyetin doğuşu”na kadar bu durum önce Roma, sonra Bizans devleti ile bölgede yeni İmparatorlukların yönetiminde kalmıştır.
Bu dönemde Avrupa, Küçük Asya , Kuzey Afrika hasta birer devlet olarak hüküm sürmüş ve halklarına eziyet eden onları köle eden birer koloni devleti oluşumunu değiştirmemiştir.
İslamiyetin doğuşu ile dünya bilim merkezi Bağdat olmuştur.
Bu durum yeni bir din olan İslamiyet’in hızla yayılmasını sağlamıştır, halk “İslamiyetin sosyal kurallarını kendilerine yaşam şekli olarak seçmiş” ve Arap İmparatorluğu’nun oluşması ile’de bölgede yeni bir devir başlamıştır. Bu devir kısa zaman içersinde “Türklerin bütünüyle hakim olduğu”  bir devre dönüşmüştür.
Önce Ortadoğu ve sonra Asya, Kuzey Afrika ve Avrupa Müslüman Türk devletleri ile yönetilmeye başlamıştır.
.
.
“İstanbulun Müslümanlar tarafından alınışı” ile merkez İngiltere Grinnich e götürülmüştür.
.
Tekrar İslamiyetin olmadığı dünya coğrafyalarında koloni devletler düzeni oluşturulmuş ve bu yeni koloni devletler bazı Avrupa Hıristiyan Devletleri tarafından “köle ülke” olarak yönetilmiştir.
.
BU AVRUPA KOLONİ YÖNETİCİLERİ BİRLEŞİP BİRLEŞİK DEVLETLER ADI İLE İSİMLENDİRİLMİŞLERDİR.
.
EN SONUNDA BU YÖNETİCİ DEVLETLER ARALARINDA BİRLİK KURUP BÜYÜK EKONOMİK GÜCÜ OLUŞTURMUŞLARDIR, BU BİRLEŞİME G8 ÜLKELERİ DEMİŞLERDİR.
.
.
BU ÜLKELER BUGÜN DÜNYADAKİ BÜTÜN EKONOMİK VE SİYASİ HARAKETLERİN YÖNETİCİSİDİR…
.

Kaynak; http://en.wikipedia.org/wiki/Koiné_language
.

Irak Koine lehçesi Irak Koine-Numune (Linda George tarafından ses). o Hakkari ve Urmian lehçelerin fonetik özelliklerini bir araya nasıl dikkat edin.

Ayrıca rafine Urmian ve Standart Asur olarak bilinen Irak Koine, Hakkari ve (yukarıda listelenen) Ninova Plains kalın kırsal aksan arasında bir uzlaşma ve Urmi’deki prestijli dilidir. Irak Koine gerçekten yeni bir lehçesi ama lehçelerin tamamlanmamış bir birleşme anlamına gelmez. Koine eklemlenme şekilde, artikülasyon yerinde ve ünsüz küme oluşumları açısından Urmian daha çok benzer.

Koine ortaya çıkması konuşulan lehçelerin kalanı kaybolduğu anlamına gelmiyordu. Bazı Süryaniler kırsal kesimde kalan ve kentsel alanlarda taşındı ilk nesil hala kendi ana lehçeleri muhafaza gerçeği nedeniyle Ashiret lehçeleri hala aktifti. Orijinal Ashiret lehçelerin Elemanları hala özellikle yaşlı konuşmacıların ki, Irak Koine görülebilir.

.

Örnek;  KOİNE “ortak” anlamına gelen “ortak dil” terimi, ilk olarak Helenistik ve Roma dönemlerinde “lingua franca” olarak kullanılan biçimini ifade etmek için kullanılmıştır.
https://en.wikipedia.org/wiki/Koine_language

Yahudi-Roma Savaşları , Doğu Akdeniz Yahudilerinin Roman İmparatorluğu’na karşı 66 ve 136 CE arasında bir dizi büyük ayaklanma yapmıştı .

https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_Roman_wars

MÖ 139 yılında pretor Hispanus, Roma vatandaşı olmayan tüm Yahudileri sınır dışı eden bir kararname çıkarmıştır.
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Jews_in_the_Roman_Empire

.

.

Hakkında admin

İlginize teşekkürler


Güneş dil teorisi üzerine yazılmış kitap örnekleri

“Bunlar Güneş’in kelimeleri” Büyük kral, Müsilis ve ” Güneş Dili “

.   Diller kutsaldır, yazılar daha kutsaldır… Yazılar bir inanç kültürünü de göstermektedir, ayni dili …


Medinet_Habu_Ramses_III._Tempel_Nordostwand_Abzeichnung_01

Deniz insanları “Trakyenler” mi !!..

. Ramses III. Belgelerinde Mısır devleti ile Deniz insanları savaşı belgelenmiştir, tarih Mö.1200 lü yıllardır… …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 


*


Hakkında antikor