Kimmerler ( c. M.Ö. 1200)

Ev / Genel / Kimmerler ( c. M.Ö. 1200)

Kimmerler ( c. M.Ö. 1200)

Karadeniz’in Kuzey’inde Hazar Denizi ve Tuna Nehri arasındaki coğrafya M.Ö. II. Bin’in başları ve M.Ö. VIII. yüzyıllar arasında Orta Asya kökenli bir kavim olan ve daha sonraki yıllarda adlarından Kimmer olarak bahsedilen kavim tarafından iskan edilmiştir.66

M.Ö. IX. yüzyılda İskitler’in baskısıyla yerlerinden oynayan bir Kimmer kolu, daha sonraki yıllarda Güney Karadeniz kıyılarına yerleşmişlerdir.67 Prof. Dr. Taner Tarhan, Kimmerler ve İskitler hakkında yazdığı bir makalesine şöyle bir girişle başlıyor. “Kimmerler ve İskitler Eskiçağ’daki “Türk Kültür Tarihi“nin, daha genel bir deyişle de “Millî Tarihimiz“in ilk temsilcileridir.

Çünkü, Eskiçağ ve devamındaki çeşitli yazılı kaynaklardan edindiğimiz bilgilerin ışığı altında ve bu bilgileri doğrulayan, zenginleştiren muhteşem arkeolojik bulgular yardımıyla, adları günümüze kadar ulaşmış olan ilk Türkler ve ilk Türk devletidir. Onların öyküsü “tarihî gerçekler” olarak, bir anlamda – çok uzun süreli – Eskiçağ’daki “Türk Dünyası”nın öyküsüdür. Her ne sebeple olursa olsun, inkârı mümkün olmayan gerçekleri vurgulamak için “İlk Türkler” başlığını özelliğini özellikle kullandığımızı, öncelikle ifade etmek isteriz.”68

At Gömülerinde Ele Geçmiş Olan Buluntular,
Norşun Tepe (Ivantchik 2001, Abb.5)

http://www.tebe.org/tr/dosyalar/iskit/3.htm
At Gömüleri, Norşun Tepe (Hauptmann 1983, Abb.2)

http://www.tebe.org/tr/dosyalar/iskit/3.htm

Kimmerler Proto-Türkler olarak tanımladığımız Ural – Altay kökenli bozkır göçebelerinin Batı kolunu oluştururlar. M.Ö. II. Bin yılın başlarından M.Ö. VIII. yüzyıla kadar -merkez Kırım olmak üzere- Karadeniz’in Kuzey’inde, Avrasya bozkırlarında ve Kafkasya bölgesinde yaşamışlardır.69

Bu tarihler arasında Güney Rusya Tunç Çağı kültürünün “taşıyıcıları” ve “temsilcileri” olarak görülürler. Bu devrenin başlarında “Doğu’dan Batı’ya doğru” Kafkaslar’ın Kuzey’indeki bozkırlarda Donetz havzasına yayılmaları, özellikle Ukrayna bozkırlarında yaşayan Hint – Avrupa kökenli toplumların hareketlenmelerine neden olur. M.Ö. II. Bin yılın başlarında Akhalar’ın Yunanistan’a inmeleri, Kuzey’deki Avrupa bozkırlarında bu hareketlerin bir uzantısıdır.

M.Ö. XIII – VIII. yüzyıllar arasında da Kafkasya ve Dinyeper havzasındaki bölgelere yayılırlar. Bu dönemde özellikle Volga boylarında “Ahşap mezar yapıları” ile tanımlanan Surubna kültürü Pre İskit/Kimmer organik bağlarının arkeolojik kanıtlarıdır. Çünkü daha sonraki yüzyıllarda da Kimmer ve İskit eserlerinin ayrılmazlığı bilim adamlarınca daima konu edilmiştir.

Kimmer boylarının M.Ö. XIII. yüzyılda Batı’ya doğru yayılmaları – aynen M.Ö. II. Bin yılın başlarında olduğu gibi – Hint – Avrupa kökenli toplumların yeniden hareketlenmelerine neden olur. M.Ö. 1200 dolaylarında Dorlar Yunanistan’a, Trak kökenli diğer toplumlarla birlikte Frigler Anadolu’ya göç ederler. Anadolu’nun “karanlık çağları”, başka bir deyişle de belli bir süre sonra en renkli dönemlerinden biri olan “Anadolu Demir Çağı” başlar.70

Güney Rusya’daki Kimmerler’le bağıntılı arkeolojik bulguların, M.Ö. II. Bin yıl başlarına kadar uzanmasına karşılık, yazılı kaynaklarda adlarının geçmesi ancak M.Ö. VIII. yüzyıldan itibaren başlar. Antik Grek kaynaklarında Kymmerioi/Kymmerio olarak geçer. İlk kez, ünlü ozan Homeros onlardan söz eder. Homeros’a göre Kimmerler, Yeraltı Tanrısı Hades’in “Ölüler Ülkesi”nin yer aldığı “ıssız Dünya’nın sis ve karanlıklarla dolu bölgeleri”nde yaşıyorlardı. Ünlü coğrafyacı Strabon’un bu konuda yaptığı eleştiri ilginçtir.

Herodotos ve Strabon gibi -İskitleri ayrıntılarıyla anlatan- Antik Çağ yazarları, Kimmerler’i Güney Rusya’nın ilk sakinleri olarak tanımlamaktadır. Antik Çağ’da Kerç Boğazı, “Bosporus Kimmerius (Kimmer Boğazı)” adını taşımakta, Kırım’da Grek kolonileri olarak görülen Kimmerikum, Kimmeris, Kimmerike gibi yerleşmeler ve yer adları bir zamanlar Kimmerler’in bu topraklara egemen olduklarını vurgulamaktadır. Kırım adının da Kimmer‘den türediği bilinmektedir. Kimmerler’i ve Kırım’ı kapsayan Avrupa Hunları ile ilgili mitoslar tüm ayrıntıları ile birlikte, Bizans tarihçisi Jordanes tarafından nakledilmektedir.71Scythian Bronze and Bone


scythian gold


Scythian Bronze and Bone


http://www.kimmerier.de/
bronzen.htm


Scythian materials

Kuraklık ve Kıtlık Devresi

İskit göçleri de Orta Asya’daki, bugünkü Moğolistan ve Türkistan’da meydana gelen ve uzun süren bir kuraklık ve kıtlık devresiyle bağıntılıdır. Otlak sahalarının kuruması, çağdaş Çin kaynaklarına göre Doğu bozkırlarında yaşayan Hiung-Nu (Hun) kabilelerinin Çin’in Kuzeybatı sınırlarına doğru kaymalarına neden olur.

M.Ö. IX. yüzyılın sonu ile M.Ö. VIII. yüzyılın başlarına ait Çin kaynakları İmparator Suan’ın bunları püskürterek, Batı’ya yönelttiklerini nakletmektedir. Demek ki İskitler’i, Batı’ya Kimmerler üzerine iten ana neden Hiung-Nular’ın (Hun) bu hareketleridir.72 Herodotos’un kayıtlarında da İskitler’in göçleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler bulmak mümkündür.

İskitler ve Kimmerler’in Ön Asya’ya Giriş Güzergâhları

http://www.tebe.org/tr/dosyalar/iskit/main.htm (Murzin 1991, Abb.5)

Kafkas geçitlerini aşan Kimmer göç dalgaları (Doğu göç yolu), yeni bir yurt edinmek amacıyla, Doğu Anadolu’daki Urartu Devleti’nin Kuzey sınırlarından başlayarak, Anadolu topraklarını istilâ etmeye başlarlar. Kurt Bittel bu konuda aynen şu yorumu yapmaktadır. “Kimmerler’in Anadolu’yu istilâsı, kuvvetli bir ihtimalle, Orta Asya’dan kaynaklanmış olan büyük bir göç hareketinin yan kolunu teşkil etmektedir. Bu hareket, hiçbir zaman bir soygun seferi şeklinde değil, aksine, bütün olarak nitelendirilebilir. Bunu bu bakımdan, M.Ö. XIII. yüzyıldaki “Deniz kavimleri”nin hareketleri ile karşılaştırabiliriz.”

Yollarını Şaşırarak Kafkaslar’ı Dolaştılar

Kimmerler, merkezi Kafkasya’daki Gerusin/Portae Sarmaticae/Daryal Geçidi’ni ve Ossaet Geçitleri’ni takip ederek Urartu sınırlarına dayanmışlardır. Bu geçitler binlerce yıldan beri, günümüz dahil, ulaşım ve askerî hareket bakımından önem taşıyan yegâne “doğal geçit” ve “tarihî yollar” dır.

Kimmerler’in ardından İskitler gelmektedir. Herodotos’un ifade ettiği üzere, Kimmerler’i takip eden İskitler – yollarını şaşırarak – Kafkaslar’ı doğrudan dolaşmışlar, Hazar Denizi kıyılarını takiben Derbent -Demirkapı Geçidi üzerinden Azerbaycan ve İran’daki Medya topraklarına ulaşmışlardır. Çağdaş Asur çivi yazılı kaynaklarında da bu olaylar hakkında ayrıntılı bilgiler mevcuttur.Scythian materials


Scythian materials


Scythian materials


Scythian materials


Scythian materials4

Asur casusluk örgütünün başında bulunan veliaht prens Sanherib, babası ünlü Asur Kralı II. Sargon’a raporlar göndererek, Kimmerler’in Urartu topraklarına yayıldıklarını ve Urartular’ın ağır yenilgilere uğradıklarını bildirmektedir. Urartu kralları I. Argisti (y. M.Ö. 785 – 760) ve II. Sarduri’ye (y. M.Ö. 760 – 730) ait bazı Urartu yazıtlarından anlaşıldığına göre, Kimmer göç ve istilâsından takriben 50 yıl kadar önce – Çıldır ve Gökçe Göl arasındaki “İş-qi-GU-lu ülkesi”/Leninakan bölgesinde – Kimmerler’le Urartular komşu duruma gelmişlerdi. Özellikle II. Sarduri, Kura havzasını kapsayan “Guriania ülkesi”nden ve buradaki karışıklıklardan söz etmektedir.73

İskitler tarih sahnesine çıktıktan sonra çeşitli kavimlerle ilişkisi olmuştur. Bu ilişki genelde mücadeleleri aksettirmektedir. Hazar Denizi ve Tuna Nehri arasındaki coğrafyaya geldiklerinde Kimmerler’le karşılaşmışlar, onlarla mücadele edip yurtlarından kovarak, onları takip etmişlerdir. Bu esnada Urartular, Persler ve Asurlular’la karşılaşmış ve onlarla mücadele etmişlerdir. İskitlerin mücadele ettiği diğer bir kavim de bozkır kavimlerinden olan Sarmatlar’dır.74

Sınırlar Değişiyor

Kimmerler M.Ö. VIII. yüzyılın son on yılı içerisinde Batı’ya yönelmişlerdir. Şüphesiz bu göçün merkezini Karadeniz’in Kuzey’inde bulunan bozkırlar oluşturmuştur. Kimmerler oradan hareketle Kafkas yolunu seçerek, Kafkas geçitlerini aşmışlar ve Urartu topraklarına yayılarak Anadolu’yu istilâ etmeye başlamışlardır.75

İskitler ve Kimmerler’in Etkilediği Dönemde Ön Asya

http://www.tebe.org/tr/dosyalar/iskit/main.htm

Kimmerler’i yurtlarından eden İskitler, yakın Doğu’ya kadar onları takip ederek kovalamışlardır.76 İskitler’in önünde Doğu Anadolu’ya gelen Kimmerler, Urartular’a saldırmışlardır. M.Ö. VIII. yüzyıl sonları ve M.Ö. VII. yüzyılın başlarında Asur sınır bölgesinde önemli değişiklikler olmuştur.

Anadolu’nun Doğu’sundaki Urartu, M.Ö. VIII. yüzyılın ortalarında bir taraftan Kuzey Suriye ve Fırat’a kadar, diğer taraftan Kafkaslar’a kadar uzanan büyük bir devlet olmuştu. Bunlar gerek Sargon ve haleflerinin, gerekse Kafkas geçitlerinde gittikçe büyüyen Kimmer tehlikesi yüzünden Asur nüfuz bölgesinden çekilmişlerdir. Urartu – Kimmer mücadelesi sonucunda istilâcıların yolu Anadolu’nun içlerine doğru çevrilmiş ve Urartu Devleti de çökmekten kurtulmuştur.77

Asur vesikalarında ilk olarak Kimmerler’in ortaya çıkışı Sargon (M.Ö. 722 – 705) zamanına rastlamaktadır. Bu tarih İskitler’in ilk grubunun Kimmer yurduna yerleşmelerine tekabül eden tarihe yakınlık göstermektedir. Ve Çin İmparatoru Suan’ın, Hiung-Nular’a karşı giriştiği cezalandırma tedbirleriyle harekete geçen Asya kökenli kavimlerin Batı’ya doğru yapmış oldukları göçlerle doğrudan ilişkilidir.78

Tarihî bakımdan İskit istilâsı, maddesel kültürün gelişimi yönünden de yeni bir devrin başlamasına neden olur. Güney Rusya’nın Tunç Çağı sona erer ve Demir Çağı başlar.79 Frig Devleti’nin yıkılışı, Kimmerler’in ne denli güçlü olduklarını göstermektedir. Kimmerler’den bir kol, Paphlagonia bölgesine yönelerek Karadeniz kıyılarına ulaşır. Sinope tahrip edilir, lideri Habrondas öldürülür ve bu bölge Kimmerler’in ana yerleşme merkezi olur.81 Daha sonra Kimmerler Batı’da Herakleia Pontika (Karadeniz Ereğlisi), Doğu’da ise Trapezos’a kadar kıyı bölgesinde yayılırlar. Buradaki bazı halklarla kaynamış, birlikte yaşamış ve onları etkilemişlerdir.82

Ünye’de Bulunan Gümüş Kap (Phiale)

PHIALE PAINTER
Greek Lekythos, ca. 430 BC
Attic Red Figure, terra cotta
14 7/8 inches high, 4 3/16 inches
in diameter Gift of Edward Perry Warren, h’26 1913.11

http://academic.bowdoin.edu/artmuseum/
collections/ancient/html/ancient2.shtml
Cratère en cloche à figures
rouges Face A enlèvement
d’Orithye par Borée face B
jeune homme appuyé sur
un baton entre deux femmes

http://www.photo.rmn.fr/fr/bi/search.vep?rpp
=9&artiste=Peintre%20de%20la%20Phiale%20
(5e%20si%E8cle%20av%20J.-C.)%20
Attributed to the Phiale
Painter Greek, Athens,
about 435 – 430 B.C.
Terracotta 71.AE.442

http://www.getty.edu/art/
collections/objects/oz7982.html
Cratère en cloche attique
à figures rouges Face
A scène dionysiaque.
Face B Ménade et Satyre

http://www.photo.rmn.fr/fr/bi/search.vep?rpp
=9&artiste=Peintre%20de%20la%20Phiale%20
(5e%20si%E8cle%20av%20J.-C.)%20

Kimmerler’in Karadeniz bölgesindeki varlığını gösteren arkeolojik ve filolojik kanıtlar mevcuttur. Ünye‘de bulunan bir gümüş kap (Phiale) E. Akurgal83 tarafından M.Ö. VI. yüzyılın sonuna tarihlendirilmekte ve Kimmer sanatının son eserlerinden biri olarak nitelendirilmektedir.

Yine Strabon’daki bir kayıta göre “… Trapezos Dağı ve aynı isimde şehir yer alır. Aynı dağlık bölgede Kimmerius Dağı vardır…” Kimmerius Dağı şimdiki Ağarmış Dağı olarak belirlenmiştir.84 Antik kaynaklara göre Herakleia Pontika “Mariandynoi” topraklarında kurulmuş bir Megara kolonisidir.

Kimmerler bu yörede yaşamışlar ve Sinop’ta olduğu gibi, Grek kolonistlerle savaşmışlardır. Ayrıca Batı Karadeniz bölgesinde yaşamış olan Trak kökenli “Mariandynoi” kabilesi – Amazonlar’da olduğu gibi – mitolojik bir anlatımla Kimmerler’le bağıntılı gösterilmiştir. Bu mitosla ilgili olarak ünlü “François Vazosu” üzerinde, “Mariandynoi” kabilesinin atası Heros Kimmeros, ok atan bir bozkır savaşçısı şeklinde resmedilmiştir.85 Ayrıca İmirler (Gümüşhacıköy) ile Taşova – Lâdik yöresinde iki Kurgan’da bronz İskit ok uçları bulunmuştur. VI. yüzyıla tarihlenen bu ok uçları, göçebe İskit istilâsını doğrulamaktadır.86 H. T. Okutan’a göre Kimmerler’e ait eserlere Ş. Karahisar’da rastlanmaktadır.87

alıntı:http://unyezile.com


Hakkında admin

İlginize teşekkürler


kepekler-ilicasi-camurda-ve-70-derece-isida-yasiyan-baliklari

Bilinmeyen tarihin sıcak iklimi ILICA da hayat.

  Balıkesir, Susurluk, Ilıca boğazı  ılıcası antik dönemden itibaren insanlığın kullandığı bir sıcak çamur banyosudur, …


belkiz-kizikos-lidya-kurt-donuna-burunmus-tamgali-altin-para

Mysia Kyzikos-Erdek Belkıs yönetim şehrinde paralarda tarih ve tamgalar

Kyzikos, günümüz Marmara Bölgesi’nde Balıkesir İli sınırları içinde, Marmara Denizi kıyısında, çok eski adı Arteka …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 


*


Hakkında antikor