OSMANLI DEVLETİ SOY AĞACI ve SARAY KADINLARI ibret dolu bir tarih sayfası 1299-1920.

.

Bu yazıda neden kadınlar yazıldı…
Aile iki cins insanın birlikteliğidir, toplum aileler birliğidir, devlet ise toplumlar birliğidir..
Devletlerin yönetimlerinde bazı belgeler yöneticileri eşleri ile birlikte gösterir, fakat yakın tarihte çoğunlukla beyler yönetimin görünen bilinen anılan kişileridir.
Bir ata sözü der ki “Her başarılı erkeğin arkasında kadın desteği vardır.”..
.
Osmanlı İmparatorluğundaki 620 yıllık dönemdeki bey ve padişahların bazen tek bazen de 20 ye – 30 a varan eşleri hiç hesaba katılmaz… halbuki İmparatorluğun kuruluşundan yıkılışına kadar Osmanlı devletindeki Saray-harem kadınları yönetime katılmışlardır ve bazen de yönetimi tamamen ellerinde yürütmüşlerdir.
.
Orhan Bey’den başlayan yabancı kadınlar ile yapılan evlilikler çoğu zaman yabancı ülkelerin temsilcisi olmuşlardır ve bu yabancı kadınlar aslında bazen de Osmanlı devletinin dış ilişkilerinde etkili olmuşlar, devleti tek başlarına yönettiği dönemler olmuştur, devlet içindeki yönetim etkileri bazen tarihe yazılmış bazen de devlet geleneği gereği gizli kalmıştır.
.
Evlilik; iki insan ve aileleri arasında soy olmak, akraba olmak demektir, akrabalık soyun devamındaki birlikteliktir.
.
Kadın annedir, annelik insanı var etmektir…
Kadın insanın sadece neslini oluşturmaz, neslin medeniyetinin temellerini atar…
Saray kadınlarının en önemli işi yönetici nesil yetiştirmektir, yönetici nesil yetiştirmek en yüce görevdir, bu görev anneden başlayan bir görevdir…

NOT;

1 Toplumlarda ANA erkil yönetim ve ATA erkil yönetim vardır, Osmanlı devletinde bir dönem “Kadınlar saltanatı” vardır.

2 Bazı toplumlarda soy erkekten, bazılarında ise kadından devam eder, örnek; Yahudi toplumunda soy kadından devam eder, Türk toplumunda soy erkekten devam eder, Osmanlı devletinde birçok yabancı kadın evlilikleri vardır ve bu evliliklerden doğan çocuklar devleti yönetmiştir.

.
Saray kadınlarının oğulları Şehzadeler özel eğitim verilen insanlardır, çünkü İmparatorluk yönetmek çok büyük bilgelik gerektirir, Şehzadelere eğitimi lalaları verir, Şehzadelerin lalaları Şehzadenin ömrü boyunca danışmanı olacaktır, yani Şehzadeler anneleri ile çok zaman hasret içindedir.
Ordulara hükmetmek sürekli savaşta olmaktır bu savaşlarda ölen padişahlar vardır, ölen padişahın annesi de diğer ölen insanların anneleri gibi buna katlanacaktır.
Birçok padişah suikasta uğramıştır. Birçok padişah zindana atılmış ve bazıları da zindanda öldürülmüştür, bu durumlar padişah kadınlarının yaşamındaki olaylardır.
Sarayda kadın olmak hiçte kolay değildir, bazen sayıları 20 ye – 30 a varan saray kadınlarının çocuklarını korumak en zor iştir, padişahın kaç çocuğu olduğu önemli değildir, çünkü sadece bir tanesi hükümdar olacaktır, hükümdar olan şehzade tahtını kardeşlerinden korumak için onları zararsız hale getirecektir, bu uğurda birçok şehzade öldürülmüştür, bir anne için bunu yaşamak ne kadar zor bir durumdur, bütün bu zorluklar haremdeki saray kadınlarının görünmeyen yaşantısıdır.

SALTANAT OLARAK GÖRÜLEN HAYATLAR ÇOĞU ZAMAN ÇİLE DOLU HAYATLARDIR…

.

Osmanlı devletinin kuruluş tarihinden başlayan saray yönetimindeki yabancı gelinler Osmanlı yönetim tarihinde çok önemli rol oynamıştır.

PADİŞAH SARAY AİLESİ
.
ÖNCEKİ SOYU
Osmanlı beyliği KAYI Türkmen boyudur
Bilinen en büyük ata Süleyman Şah’tır ve Süleyman Şah’ın mezarı Suriye’de bulunmaktadır.
Osmanlı devletinin kuruluşu Osman beyden başladığı için en büyük ata Osman bey’dir, zaten devletin adı OSMANLI BEYLİĞİ-OSMANLI İMPARATORLUĞU dur.
– Ata, Dede, Baba:
Osman Bey’in mezarı Söğütte’dir
– Nene, ana:
Hayme Ana’nın mezarı Domaniçte’dir.
.
.
DOĞUŞU VE BÜYÜTEN EĞİTEN GURUP; PADİŞAHLIK ÖNCESİ HAYATI
Annesi
Lalaları
Çoğunlukla padişah tarafından gelecek olan padişah belirlenir ve padişah olacak bala özel bir gurup tarafından yetiştirilir.
padişahtan çocuk sahibi olan kadınlar arasında iç savaşa varan mücadele olur.
doğan padişah çocukları anneleri tarafından özel korumalara alınır.
Birçok çocuk sahibi olan padişahın çocukları arasında padişahlık saltanatı taht kavgaları çıkar ve çok fazlası katledilir, bu usul 2. padişah Orhan beyden başlamıştır..
.
.
PADİŞAHLIK HAREM HAYATI
Sarayda padişah olan şehzadeye imparatorluk ile iyi ilişkiler kurmak isteyen bölge devletlerden hediye olarak kadınlar gönderilir, bu kural dünya yönetimlerinde binlerce yıllık gelenektir, bu yüzden padişahların birçok yabancı eşleri olmuş ve bu eşlerden doğan çocuklar Osmanlı İmparatorluğu’nu yönetmiştir.
.
1. Kısım, asıl Harem’de yaşayan ve ‘padişahın ailesi’ kavramı adı altında toplanan kişilerdir:

– Kadınefendiler; Padişahın ilk kadınına baş kadınefendi denilirdi.
Diğerleri de ikinci, üçüncü, dördüncü diye anılır.
Haseki, en gözde olan kadındı.
.
– İkballer; ise has odalık, peyk veya gözde adıyla anılan cariyeler arasından seçilirdi.
İkballer, padişahların karı-koca hayatı yaşadıkları ve ancak genellikle çocuk sahibi olmadıkları cariyelerdir.
İkballik meselesi, duraklama ve gerileme devri padişahlarının tahta çıktıktan sonra aldıkları kadınlar olarak başlamış, 19. Yüzyılda ise Harem’in itibarlı kadınları arasında yerlerini almışlardır.
İkballer, kadınefendilerin ölüm, boşanma ve benzeri sebeplerle padişahtan ayrılmaları ile terfi ederler.
İkballerin hususî maiyetleri vardı ve hizmetlerinde cariyeler bulunurdu.
.
– Gözdeler; Padişahın gözüne giren kadınlar ve cariyelerdir

.
2. Kısım, asıl Harem’de yaşayan kadınefendilerin, şehzade haremlerinin, padişahların ve padişah ailesi mefhumu içine giren herkesin hizmetçisi durumunda olan cariyeler.
Saray cariyeleri 4 gruba ayrılır:
– Ustalar
– Kalfalar
– Cariyeler
– Acemiler
.
3. Kısım Hareme Medhal kısmı; dârüssaâde ağası ve Harem ağalarının emri altındaki erkek köleler istihdam olunmaktadır.
Osmanlı Haremi’ne alınan hadım erkek hizmetçiler:
– Ak Hadımlar;
İslâm hukunda erkeklerin hadım edilmesi yasaklandığından dolayı Osmanlı Devleti’nin genişleme yıllarında İstanbul’a çok sayıda Macar, Alman ve Slav esir getiriliyordu. Daha sonraları Gürcü, Ermeni ve Çekerkezlerden temin edildi. Akağaların en önemli görevi, padişahın mâbeyn daireleri ile Harem dairesini korumak ve gerekli hizmetleri görmekti. Dış göreve atandıklarında vezâret payesi verilir ve genellikle Mısır valiliğine gönderilirdi.
– Siyah Hadımlar;
Fitneye daha çok yol açma ihtimali, teminindeki güçlük ve hadım edilmelerinin zorluğu ve dayanıksız olmaları sebebiyle özellikle III. Murad zamanında Osmanlı Haremi’nde ak hadımların yerini zenci hadımlar aldı.
.
Harem ağalarının sayıları Fatih zamanında 20’yi, 1517’de 40’ı, 1537’de 20’yi nihayet bu sayı 100’ü geçmiştir
.
.
“Saraya kadınları ve erkek köleleri Yahudi tüccarlar temin eder, ikinci padişah Orhan bey’in Bursa’yı alıp Bursa Yahudilerine imtiyaz tanıması ile Bursa’da köle ticareti pazarı kurulmuştur, daha sonra İstanbul alındığında İstanbulda’da köle ticareti pazarı kurulmuştur (Bu konuda araştırma yapmış bir yazar günümüz Bursa nüfusunun o tarihten kalan nüfus olduğunu ve yüzde 40 ının kölelerden oluştuğunu yazmıştır). Yahudi köle tüccarları ülkelerarası köle ticareti yaptıkları için padişaha uygun gördükleri köleleri aracılar sayesinde padişahın sarayına gönderirler..
Saraydaki kadınlar her padişah değişiminde yenilenme oluşturur, yeni padişahın yeni kadın teşkilatı oluşur.
Saraydaki kadınların çokluğu amazon kadınları gibidir, saraydaki kadınlar arasında hiyeraşik bir düzen vardır.”
.
.
KENDİNDEN SONRAKİ SOY
Padişahlar kızlarını kendine faydalı olduğunu gördüğü devlet adamlarına ya da başka ülkelerdeki devlet adamlarına gönderirlerdi
.
– Erkek balalar
Sadece biri padişah olur diğerleri sarayda tutulurdu, saraya padişah olan sultanların soyu Osmanlı Sultanları olarak devam eder.
Sultanların çoğu zaman kaderleri ölüm olmuştur, bu ölümler taht için yapılan katliamlardır.

– Kız balalar
Padişah uygun gördüğü yöneticiler ile evlendirilirdi.

.
.
OSMANLI DEVLETİ SOY AĞACI ve SARAY KADINLARI
.
1. 1299 Osmanlı Beyliğinin kurucusu
Osman Gazi-Ataman Bey 1258 Söğüt-1326-Bursa

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI;  41
SALTANAT DÖNEMİ; 1299 – 1326 (27 yıl)
Babası; (Suriye) Kayı Süleyman gazi
Annesi; Hayme Ana

.
SARAY KADINLARI
1. Malhun Hatun Nâm-ı diğer Kameriye Sultanı Mal Hânım, 1280’de evlendiği Birinci eşi (ö. Kasım 1323) – Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey’in kızı ve Orhan Gazi ile Fatma Hatun’un annesi Râbia Bala Hâtûn
2. 1289’da evlendiği İkinci eşi (ö. Ocak 1324) – Karamanoğlu Şeyh Edebali’nin kızı ve Şehzade Alaaddin’in annesi

OĞULLARI:
Erkek çocuklar;
Orhan
Pazarlı Bey
Çoban Bey
Hamid Bey
Alaeddin Bey
Melik Bey
Savcı Bey
Kız çocuklar;
Fatma Hatun

.

2. Yabancı eş döneminin başlangıcı
Orhan Gazi 1281 Söğüt-1362 bursa

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 45
SALTANAT DÖNEMİ; 1326 – 1359 (33 yıl)
Babası; Kayı Osman Gazi
Annesi; Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey’in kızı Rabia Bala Hatun

.
SARAY KADINLARI
1. Nilüfer Hâtûn 1299’da evlendiği Birinci eşi – Yarhisar Tekfuru Aydos’un kızı ve I. Murat, Süleyman Gazi ve Şehzade Kasım’ın annesi. Eski adı Holofiro.
2. Asporça Hatun 1316’da evlendiği İkinci eşi – Bizans İmparatoru’nun kızı, Şehzade İbrahim ve Fatma Hatun’un annesi.
3. Theodora Hâtûn 1345’te evlendiği Üçüncü eşi – Sırbistan Kralı Stephen Uroş (Duşan) ile karısı Helena Şişman’ın kızı.
4. Theodora Maria Hâtûn Mayıs 1346’da evlendiği Dördüncü eşi – Bizans İmparatoru VI. İoannis ile Bulgar Prensesi İrini’nin kızı ve Şehzade Halil’in annesi.
5. Eftandise Hâtûn Beşinci eşi – Mahmud Âlp’in kızı.

OĞULLARI:
Erkek çocuklar;
Süleyman Paşa
I. Murad
Şehzade İbrahim
Şehzade Halil
Şehzade Sultan
Şehzade Kasım
Şehzade Eyüp
Kız çocuklar;
Fatma Hatun
Hatice Hatun
.
3.Padişah
Murad Hüdâvendîgâr ( I. Murad ) 1326 Bursa-1389 Kosova

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 33
SALTANAT DÖNEMİ; 1359 – 1389 (30 yıl)
Babası; Orhan Gazi
Annesi; Yarhisar Tekfuru Aydos’un kızı Nilüfer Hâtûn

SARAY KADINLARI
1. Gülçiçek Hâtûn 1359’da evlendiği Birinci eşi – Yıldırım Bayezid’in ve Yahşi Bey’in annesi
2. Paşa Melîke Hâtûn İkinci eşi – Kızıl Murad Bey’in kızı.
3. ….. Hâtûn Mart 1366’da evlendiği Üçüncü eşi – Seyyid Sultan Ahi’nin kızı.
4. Maria Tamara Hâtûn 1370’te evlendiği Dördüncü eşi – Bulgar Kralı Ivan Alezander II. Shishman ile karısı Besarabya Kralı Ivanko’nun kızı olan Braide’nin kızları.
5. …. Hâtûn 1372’de evlendiği Beşinci eşi – Bulgar Köstendil Lordu Konstantin’in kızı.
6. Fûl-Dâne Hâtûn 1383’te evlendiği Altıncı eşi – Candaroğulları’ndan Emir Damat II. Süleyman Şah Paşa’nın kızı.
7. …… Hâtûn 1386’da evlendiği Yedinci eşi – Emperor Manuel Paleologus’un kızı

OĞULLARI:
Erkek çocuklar;
Yıldırım Bayezid
Yahşi Bey
Yakup Çelebi
Savcı Bey
Şehzade İbrahim
Kız çocuklar;
Nefise Hatun
Sultan Hatun
.
4.Padişah
Yıldırım Bayezid ( I. Bayezid ) 1360 Edirne- 1403 Akşehir

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 29
SALTANAT DÖNEMİ; 1389 – 1402 (11 yıl)
Babası; Murad Hüdâvendîgâr ( I. Murad )
Annesi; Gülçiçek Hâtûn

.
SARAY KADINLARI
1. Angelina Hâtûn 1372’de evlendiği Birinci eşi – İkinci kocası Fernán González de Contreras ile María García de Segovia’nın oğlu Diego González de Contreras olan Bizans Prensesi.
2. ….. Hâtûn 1372’de evlendiği İkinci eşi – Konstantin’in kızlarından birisi. Şehzâde Ertuğrul (Çelebi) (ö. Temmuz 1392) Emir Süleyman (Çelebi) ( Birinci Rumeli Sultanı: 28 Haziran 1402 – 18 Mayıs 1410) (ö. 17 Şubat 1411)
3. Devlet (Şah) Hâtûn 1378’de evlendiği Üçüncü eşi – Germiyanoğlu Süleyman Şah ile Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’in oğlu Sultan Veled’in kızı Mutahhara Hâtûn’ın kızı; Şehzâde İsa Çelebi, (Balıkesir Valisi: 1402 – 1406), (Düzmece) Mustafa Çelebi (ö. 1422) ile Büyük Musa Çelebi’nin annesi. (Büyük Musa Çelebi, İkinci Rumeli Sultanı Musa Çelebi Han ile karıştırılmamalıdır.) Musa Çelebi, ( İkinci Rumeli Sultanı: 18 Mayıs 1410 – 5 Temmuz 1413) Çelebi Mehmed ( Anadolu Sultanı: 1403 – 5 Temmuz 1413; Osmanlı Sultanı: 5 Temmuz 1413 – 26 Mayıs 1421)
4. Maria Hâtûn Dördüncü eşi – İkinci kocası Don Payo Gómez de Sotomayor olan Macar Kontu János’un kızı.
5. …… Hâtûn 1386’da Yenişehir’de evlendiği Beşinci eşi – Bizans İmparatoru Manuil Paleologos’un kızlarından birisi.
6. …… Hâtûn 1389’da evlendiği Altıncı eşi – Bizans İmparatoru V. İoannis’un karısı Helena Kantakuzinu’dan olan kızlarından birisi.
7. Hafsa Hatun 1390’da evlendiği Yedinci eşi – Aydınoğlu Emir Fahr’ed-Dîn İsa Bey’in kızı.
8. Karamanoğlu …. Hânım Sekizinci eşi
9. Sultan Hâtûn Dokuzuncu eşi – Dulkadiroğlu Şaban Süli Bey’in kızı.
10. Mileva Olivera Despina Hâtûn 1390’da evlendiği Onuncu eşi – Sırp kralı Lazar Hrebelyanoviç’in “Kraliçe Militza” ismindeki hânımından doğan kızı; Timur’un torunu Celâl ed-Dîn Miranşah’ın oğlu Ebu Bekir Mirza ile evlenen bir kızın, yine Timur’un generallerinden Şems ud-Dîn Muhammed’in oğlu Emir Celâl ed-Dîn İslam ile evlenen Paşa Melike Hânım isminde bir başka İkinci kız ile Aruz Hânım adında Üçüncü bir kızın anneleri.
.11. ……. Hânım Onbirinci eşi
12. Devlet Hâtûn Onikinci eşi

.

OĞULLARI:
Erkek çocukları;
Şehzade Ertuğrul Çelebi
Şehzade İsa Çelebi
Şehzade Mustafa Çelebi
Şehzade Büyük Musa Çelebi
Şehzade İbrahim Çelebi
Şehzade Kasım Çelebi
Şehzade Yusuf Çelebi
Şehzade Hasan Çelebi
Sultan Küçük Musa Çelebi
Sultan Süleyman Çelebi
Şehzade Ömer Çelebi
Sultan I. Mehmed Çelebi
Kız çocukları;
İrhondu Hanım (Pars Bey’in oğlu Yakub Bey ile evlendi.)
…………. Hanım (Olivera Despina Hatun’un kızı – Celâl ed-Dîn Miranşah’ın oğlu Ebu Bekir Mirza ile evlendi.)
Paşa Melek Hatun (Olivera Despina Hatun’un kızı – Timur’un generallerinden Şems ud-din Muhammad’in oğlu Emir Celâl ed-Dîn İslam ile evlendi.)
Sultan Fatma Hanım (Şehzade Kasım Çelebi ile birlikte İstanbul’a tutsak olarak yollandı, daha sonra 1420’de Sancak Bey ile evlendi.)
Oruz Hanım (Olivera Despina Hatun’un kızı.)
Hundi Fatma Hatun (Seyyid Emir Sultan ile evlendi.)
Fatıma Hanım

.
5.Padişah
Çelebi Mehmed (I. Mehmed) 1389 Bursa- 1421 Edirne

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 14
SALTANAT DÖNEMİ; 1403 – 1421(19 yıl)
Babası; Yıldırım Bayezid ( I. Bayezid )
Annesi; Devlet (Şah) Hâtûn Sultan Veled’in kızı Mutahhara Hâtûn’ın kızı

OĞULLARI:
Erkek çocukları;
Erkek çocuklarının sayısının On Sekiz kadar olduğu bildirilmektedir. Adları bilinenler şunlardır:
Mehmed Çelebi (ö. 1402)
Ahmed Çelebi (ö. 1402)
Murad Çelebi (d. 1404, Amasya – 3 Şubat 1451, Edirne)
Kasım Çelebi (d. 1405 – ö. 12 Ocak 1407)
Mustafa Çelebi (d. 1408, Amasya – Ekim 1423, İznik)
Mahmud Çelebi (d. 1413 – ö. Ağustos 1429)
Yusuf Çelebi (d. 1414 – ö. Ağustos 1429)
Ahmed Çelebi (d. 1416 – ö. 1420)
Orhan Çelebi
Kız çocukları;
On İki kızından adları bilinenleri şunlardır:
İnci Hatun (Karamanoğlu Nazir ud-Dîn Ghiyas ud-Dîn Emir II. Muhammed Bey ile evli)
Selçuk Hatun (Kumru Hatun’un kızı; 1425’te Candaroğulları’ndan II. İbrahim Bey ile evlendi; Daha sonra ise 1443’te Anadolu Beylerbeyi Karaca Paşa ile evlendi; 25 Ekim 1485’te Bursa’da vefât etti.)
Sultan Hatun (d. 1408; Aralık 1423’te Edirne’de Damad Kıvam’ed-Dîn Kasım Bey’le evlendi; 1444’te vefât etti.)
Hatice Hatun (d. 1408; Ocak 1423’te Edirne’de Damad Karaca Paşa ile evlendi; 10 Kasım 1444’te vefât etti.)
Fatma Hatun (d. 1409; Ocak 1423’te Edirne’de Vezir Timurtaş Paşa’nın oğlu Damad Oruç Paşa ile evlendi.)
Hafsa Hatun (d. 1410; Ocak 1423’te Edirne’de Vezir-i Âzâm Çandarlı İbrahim Paşa’nın oğlu Damad Mahmud Bey ile evlendi.)
İlaldı Hatun (d. 1412; 1426’da yeğeni Karamanoğlu Emiri Damad Tac’ed-Dîn Sarım’ud-Dîn II. İbrahim Bey ile evlendi.)
Ayşe Hatun (d. 1414; 1426’da yeğeni İnci Hanım’ın Üçüncü oğlu Karamanoğlu Emiri Damad Bengi Ala’ed-Dîn II. Ali Bey ile evlendi.)
.
SARAY KADINLARI
1. Hatun
2. İkinci eşi – Dividdar Ahmed Bey’in kızı Emine Hâtûn
3. Üçüncü eşi – Dulkadiroğulları Beyliği’nin Beşinci hükümdarı olan Zülkadiroğlu Nâsır’ed-Dîn Muhammed Bey’in kızı ve II. Murad’ın annesi.
.
6.Padişah
II. Murat 1404 Amasya- 1451 Edirne

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 17
SALTANAT DÖNEMİ; 1421 – 1451(30 yıl)
Babası; Çelebi Mehmed (I. Mehmed)
Annesi; Zülkadiroğlu Nâsır’ed-Dîn Muhammed Bey’in kızı
.
SARAY KADINLARI
1. Âlime Hâtûn 1421’de evlendiği Birinci eşi – Dulkadiroğulları Beyliği’nden bir gelin.
2. … Hâtûn İkinci eşi – Damat Karaca Paşa’nın kızı.
3. Yeni Hâtûn Üçüncü eşi – Amasyalı Mahmud-Şâh Bey’in kızı.
4. Hüma Hâtûn Dördüncü eşi – Abdullah isimli bir şahsın kızı ve Fatih Sultan Mehmet’in Annesi. Fatih’in annesinin devşirme olduğu öne sürülmüştür. Sebep olarak da o dönemlerde din değiştiren kişilere çoğunlukla Abdullah isminin verilmesi gösterilir. Bazı batı kaynaklarında ise Fatih Sultan Mehmet’in annesinin Fransız asıllı bir Yahudi olan Ester Stella olduğu kayıtlıdır. Fatih Sultan Mehmed üvey annesi Mara Brankovic Hâtûn tarafından yetiştirmiştir.
5. Hatice Halime Tac’ün-Nisâ Hâtûn 1423’te Edirne’de evlendiği Beşinci eşi – Candaroğulları Bey’i İsfendiyar Bey’in oğlu Taceddin İbrahim Bey’in kızı.
6. Mara (Meryem) Hânım 4 Eylûl 1435’te Edirne’de evlendiği Altıncı eşi – Fatih Sultan Mehmet’in üvey annesi; Meryem Hânım olarak da bilinen Sırbistan Despotu Corac Bronkoviç’in kızı “Mara Hâtûn” çocuksuz ve ortodoks olarak ölmüştür.
7. Hundî Hânım Yedinci eşi (Ölümü: 14 Şubat 1486) – Fatih Sultan Mehmet’in süt annesi.

OĞULLARI:
Erkek çocukları;
Şehzade Büyük Ahmed
Şehzade Alaaddin
Şehzade Mehmed
Şehzade Orhan
Şehzade Hasan
Şehzade Küçük Ahmed
Kız çocukları;
Hatice Hatun
Fatma Hatun
Şehzâde Hatun
Erhundi Hatun

.
7.Padişah, 1453 İmparatorluk dönemi başlangıcı
Fatih Sultan Mehmed (II. Mehmed) 1432 Edirne- 1483 Kocaeli

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 19
SALTANAT DÖNEMİ; 1451-1481(30 yıl)
Babası; II. Murat
Annesi; Hüma Hâtûn
.
SARAY KADINLARI
1. I. Gül-Bahar Hâtûn 1446’da Manisa’da evlendiği Birinci eşi – Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan’ın oğlu “Şâh-Zâde Uğurlu Damad Muhammed Mirza Paşa” (ö. 1477) ile 1474 tarihinde evlendirilen Gevher Sultan’ın annesi ve Abdullah Arnavud kızı.
2. Gül-Şâh Hâtûn Manisa’da evlendiği İkinci eşi – Karamanoğulları’ndan İbrahim Bey’in kızı.
3. Sitti Mû’kerime (Mükrime) Hâtûn 15 Aralık 1449’da Edirne’de evlendiği Üçüncü eşi – II. Bayezid’in annesi ve Dulkadiroğulları Beyliği’nin Altıncı hükümdarı olan Zülkadiroğlu Süleyman Bey’in kızı.
4. Hatice Hâtûn 1451’de evlendiği Dördüncü eşi – Zağanos Muhammed Paşa’nın kızı.
5. …….. Hâtûn 1454’te Edirne’de evlendiği Beşinci eşi – Enez Ağabeyi Dorino I Gatteluzio’nın kızı.
6. Çiçek Hâtûn 1458’de evlendiği Altıncı eşi – Türkmen Kardeşi Ali Bey’in kızı, Cem Sultan’ın annesidir.
7. Helene Hâtûn Yedinci eşi – Mora Despotu Demetrios Paleologus’un kızı.
8. Anna Hâtûn 1461’de evlendiği Sekizinci eşi – Trabzon Rum İmparatoru David Comnenus’nun kızı; evlilikleri kısa sürmüştür.
9. Alexias Hâtûn Kasım 1463’te evlendiği Dokuzuncu eşi – Trabzon Rum İmparatoru David Comnenus’nun kızı.
10. …… Hâtûn 1471’de evlendiği Onuncu eşi – Karamanoğulları’ndan Muhammed bin İbrahim Bey’in kızı.

OĞULLARI:
Erkek çocukları;
II. Bayezid
Mustafa
Cem Sultan
Kız çocukları;
Gevherhan Hatun, Akkoyunlu Uzun Hasan’ın oğlu Uğurlu Mehmet Bey ile evlendi.
.
8.Padişah
II. Bayezid 1447 Dimetoka- 1512 İstanbul

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 34
SALTANAT DÖNEMİ; 1481-1512 (31 yıl)
Babası; Fatih Sultan Mehmed (II. Mehmed)
Annesi; Sitti Mû’kerime (Mükrime) Hâtûn
.
SARAY KADINLARI
1.Nigâr Hâtûn Birinci eşi (d. 1450 – ö. Mart 1503, Antalya) – Abdullah Vehbi kızı ve Şâh-Zâde Ebu’l Hayr Muhammed Şâh Korkud ile Fatma ve Ayşe Sultan’ın annesi.
2. Şirin Hâtûn 1464’te evlendiği İkinci eşi – Abdullah kızı ve Şehzade Abdullah ile Ayn-i Şâh Sultan’ın annesi.
3. Bülbül Hâtûn 1465’te evlendiği Üçüncü eşi (d. 1452 – ö. 1515, Bursa) – Abdullah kızı ve Şehzade Ahmet, Şehzade Mahmud, Hatice, Gevher-Mülük, Hundi ve Şehere-Zâde Şâh Sultan’ın annesi.
4. I. Ayşe Hâtûn 1469’da Amasya’da evlendiği Dördüncü eşi (d. 1453 – ö. 1505, Trabzon) – Dulkadiroğulları Beyliği’nin Onbirinci hükümdarı olan Alâüddevle Bozkurt Bey’in kızı.
5. Gül-Ruh Hâtûn 1476’da evlendiği Beşinci eşi (ö. 1520) – Abd’ül-Hay kızı ve Şehzade Alemşah ile Kamer-Şâh Sultan’ın annesi.
6. Hüsnü-Şah Hâtûn Altıncı eşi (d. 1454 – ö. 1513) – 1474’te Amasya’da doğan ve (1481 – 1483) arası Sarıhan Valisi, (1483 – 1511) tarihleri arasında da Karaman Valisi olan ve 2 Temmuz 1511’de Konya’da ölen Şehzade Sultan Şahin-Şah’ın annesi ve Karamanoğlu Nasuh Bey’in kızı.
7. Gül-Fem Hâtûn Yedinci eşi
8. II. Gül-Bahar Hâtûn Sekizinci eşi – Abd’üs-Samed kızı ve Yavuz Sultan Selim’in annesi.
9. Ferah-Şâd Hâtûn Dokuzuncu eşi (d. 1460 – ö. 1530) – Kefe Sancak Beyi Muhammed’in kızı.
10. ….. Hâtûn Onuncu eşi – Kaptan-ı Derya Damat Güveği Sinan Paşa’nin kızı.
11. Muhterem Hâtûn Onbirinci eşi – Abd’ül-Hay kızı.

OĞULLARI:
Erkek çocukları;
Şehzade Ahmed
Şehzade Korkut
Şehzade Selim
Şehzade Mahmud
Şehzade Mehmed, Kırım’ın Kefe şehrinde sancak beyliği yapan Şehzade Mehmed, 1504’te vefat etmiştir.
Şehzade Alemşah
Şehzade Abdullah
Şehzade Şehenşah, (1471-1511), Annesinin Karamanoğlu olması nedeniyle babası tarafından Konya sancak beyi yapılmıştır.
Kız çocukları;
Gevherimüluk Hatun
Selçuk Hatun
Hatice Hatun
Ayşe Hatun
Hundi Hatun
Aynışah Hatun
Fatma Hatun
Hümaşah Hatun
Kamerşah Hatun
Şah Hatun
İlaldı Hatun
.
9 .Padişah, 1517 Halifelik döneminin başlangıcı 88. Halife
Yavuz Sultan Selim ( I. Selim ) 1470 Amasya- 1520 Tekirdağ

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 42
SALTANAT DÖNEMİ; 1512-1520 (8 yıl)
Babası; II. Bayezid
Annesi; II. Gül-Bahar Hâtûn

.
SARAY KADINLARI
1. II. Ayşe Hâtûn Birinci eşi – Kırım Hanı Mengli Giray’ın kızı; Beyhan Sultan, Hâfize Sultan, Gevherhan Sultan ile Devlet-Şah (Yenişah) Sultan’ın annesi
2. Ayşe Hafsa (Hâfize) Valide Sultan 1494’te Trabzon’da evlendiği İkinci eşi – Abdü’l-Muin kızı; Kanuni Sultan Süleyman, Hatice Sultan, Fatma Sultan ile Hafsa Sultan’ın annesi

OĞULLARI:
Erkek çocukları
Kanuni Sultan Süleyman
Orhan. Küçük yaşta ölmüştür.
Musa. Küçük yaşta ölmüştür.
Korkut. Küçük yaşta ölmüştür.
Uveys.
.
10.Padişah – 89. Halife
Kanûnî Sultan Süleyman (I. Süleyman) 1494 Trabzon- 1566 İstanbul

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 26
SALTANAT DÖNEMİ; 1520-1566 (46 yıl)
Babası; Yavuz Sultan Selim ( I. Selim )
Annesi; Ayşe Hafsa (Hâfize) Valide Sultan

Kadın sultanları dönemi:   Hürrem Sultan (1534–1558), Mihrimah Sultan (1558–1578)
.
SARAY KADINLARI
1.Fülâne Hâtûn 1511’de evlendiği Birinci eşi – Şehzade Mahmud’un ve Fatma Nur Sultan’in annesi
2. Gülfem Hâtûn 1511’de evlendiği İkinci eşi – Şehzade Murad’ın annesi
3. Mahidevran Sultan 1512’de evlendiği Üçüncü eşi – Mirza İdar Termuk’un kızı, Şehzade Mustafa, Şehzade Ahmet ve Raziye Sultan’ın annesi.
4. Hürrem Haseki Sultan 1520’de evlendiği Dördüncü eşi – Şehzade Mehmed, Şehzade Abdullah, II. Selim, Şehzade Bayezid, Şehzade Cihangir, Şehzade Orhan ve Mihrimah Sultan’nın annesi. Kanûnî Sultan Süleyman’nın nikahlı eşi. Valide Sultan olamadan vefat etmiştir. Kanunin en sevdiği eşidir.

OĞULLARI:
Şehzade Mahmud: 1512 yılında, Fülane Hatun’dan doğan Süleyman’ın ilk oğluydu. 29 Ekim 1521’de, geçirdiği hastalık sebebiyle vefat etti.
Şehzade Mustafa: 1515 yılında Mahidevran Sultan’dan dünyaya geldi. Çeşitli sancaklarda, sancak beyi olarak görev yaptı. Tahta geçmek istediği söylentilerinin ardından 6 Ekim 1553 günü, Konya Ereğlisi’nde babası Süleyman tarafından boğdurtuldu.
Şehzade Murad: 1521’de dünyaya gelen ve ekim 1521’de vefat eden Murad’ın annesi kesin olarak bilinmese de, Gülfem Hatun olduğu yönünde iddialar bulunmaktadır.
Şehzade Mehmed: 1521 yılında Hürrem Sultan’dan dünyaya gelen Mehmed, 1543 yılında vefat etti.
Mihrimah Sultan: 1522 yılında, Hürrem Sultan’dan dünyaya geldi, 1578’de vefat etti.
Şehzade Abdullah: 1522 veya 1523 yılında, Hürrem Sultan’dan dünyaya gelen Abdullah, doğumundan iki-üç yıl sonra vefat etti.[162][166] Şehzade Selim: 1524’te Hürrem Sultan’dan dünyaya geldi. Annesi Hürrem Sultan’ın ölümünden sonra, kardeşi Bayezid ile girdiği taht mücadelesinde babası Süleyman’ın da desteğini aldı. Süleyman’ın vefatının ardından, II. Selim olarak Osmanlı Padişahı oldu. 1574’te ölene kadar padişah olarak kaldı.
Şehzade Bayezid (1525-1561): 1525’te Hürrem Sultan’dan dünyaya geldi. Hürrem Sultan’ın ölümünden sonra, kardeşi Selim ile taht mücadelesine girdi. Süleyman’ın Selim’in tarafını tutmasıyla İran’a kaçtı. 1561’de Osmanlı elçileri tarafından Kazvin’de boğularak öldürüldü.
Şehzade Cihangir (1531-1553): 1531’de Hürrem Sultan’dan dünyaya gelen Cihangir, 1553’te vefat etti.
Raziye Sultan: 1524 yılında, 1571’de vefat etti.
İsmi bilinmeyen bir kız
.
11.Padişah – 90. Halife
II. Selim 1524 İstanbul- 1574 İstanbul

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 42
SALTANAT DÖNEMİ; 1566-1574 (18 yıl)
Babası; Kanûnî Sultan Süleyman (I. Süleyman)
Annesi; Hürrem Haseki Sultan

Kadın sultanları dönemi:   Nurbanu Sultan (1566–1583)
.
SARAY KADINLARI
1. Afife Nûr-Banû Valide Sultan 1545’te Konya’da evlendiği Birinci eşi – III. Murat ile İsmihan Sultan, Fatma Sultan ve Şah Sultan’ın annesi ve Venedik Dükü Sebastiano Venier’in kardeşi olan Kiklad Takım Adaları’na ait Páros adası Lordlarından Nicolò Venier ile Violanta Baffo’nun Cecilia adındaki kızı / Páros adasında yaşayan Rachel ismindeki Yahudi kızı.
2. Selimiye Sultan İkinci eşi – Şehzade Abdullah ve Gevherhan Sultan’ın annesi.

OĞULLARI:
Erkek çocukları:
III. Murad
Şehzade Abdullah
Şehzade Osman
Şehzade Mustafa
Şehzade Süleyman
Şehzade Mehmed
Şehzade Mahmud
Şehzade Cihangir
Kız çocukları:
Gevherhan Sultan (1544 – 1587’den sonra)
Esmehan Sultan (1545 – 8 Ağustos 1585)
Şah Sultan (1544 – 3 Kasım 1577)
Fatma Sultan (ö. 1580)
Ayşe Sultan
İsmi bilinmeyen iki kız çocuğu daha vardır.
.
12.Padişah – 91. Halife
III. Murat annesi 1546 Manisa- 1595 İstanbul

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 28
SALTANAT DÖNEMİ; 1574-1595 (21 yıl)
Babası; II. Selim
Annesi; Afife Nûr-Banû Valide Sultan

Kadın sultanları dönemi:  Safiye Sultan (1583–1603)
.
SARAY KADINLARI
1. Safiye Valide Sultan 1565’te Manisa’da evlendiği Birinci eşi – III. Mehmed, Ayşe Sultan ile Fatma Sultan’in annesidir. Venedikli meşhur şair senatör Zorzi (Giorgio) Baffo’nun akrabası, ve İyonya Takım Adaları’na ait Korfu adasının Venedikli valisinin Sophia Baffo ismindeki kızı.
2. Şah-i Huban Hatun İkinci eşi
3. Şems-i Ruhsar Hatun Üçüncü eşi – Rukiyye Sultan’ın annesi. Medine’de vakfı var. (ö. 1613. İstanbul)
4. Naz-Perver Hatun Dördüncü eşi
5. Mihriban Hatun Beşinci eşi
6. Fahriye Hatun Altıncı eşi
7. … Hânım 1575’te evlendiği Yedinci eşi – Eflak Lordu III. Mircea Shoban’nın kızı.

OĞULLARI:
Erkek çocukları;
Padişah III. Mehmed
Şehzade Yahya (1585-1649)
Şehzade Selim (1581-1595)
Şehzade Bayezit (1579-1595)
Şehzade Mustafa (1578-1595)
Şehzade Osman (1573-1587)
Şehzade Cihangir (1585-1595)
Şehzade Abdullah (1580-1595), Ayasofya’da medfundur.
Şehzade Abdurrahman (1585-1595)
Şehzade Hasan (1586-1591)
Şehzade Ahmet (1586-1595)
Şehzade Yakup (1587-1595)
Şehzade Süleyman (1585-1585)
Şehzade Alemşah
Şehzade Yusuf
Şehzade Hüseyin
Şehzade Korkut
Şehzade Ali
Şehzade İshak
Şehzade Ömer
Şehzade Alaüddin
Şehzade Davud
NOT: Erkek çocuklarının sayısının 25 olduğu söylenmektedir. Diğerlerinin adları bilinmemektedir.

Kız çocuklar;
Ayşe Sultan (d. 1565’ten önce – ö. 15 Mayıs 1605) – Safiye Valide Sultan’ın kızıdır. Padişah III. Mehmed’in türbesinde medfundur.
Fatma Sultan(d. 1565’ten önce) – Safiye Valide Sultan’ın kızı[13]. İlk evliliği: 1593 Damad Halil Paşa. İkinci evliliği:1604 Damad Cafer Paşa. Üçüncü evliliği: 1610 Damad Hızır Paşa. Dördüncü evliliği: 1611 Damad Murad Paşa.
Hüma Sultan
Hatice Sultan
Mihrimah Sultan – 1604’te Mirahur Ahmed Paşa ile evlenmiştir.
Fahriye Sultan – 1604’te Çuhadar Ahmed Paşa ile evlenmiştir. İkinci izdivacını Sofu Bayram Paşa ile yapmıştır. Bayram Paşa ölünce bir daha evlenmemiştir.
Rukiye Sultan – Şemsiruhsar Hatun’un kızıdır.
Fethiye Sultan

.
13.Padişah – 92. Halife
III. Mehmed 1566 İstanbul- 1603 İstanbul

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 29
SALTANAT DÖNEMİ; 1595-1603 (8 yıl)
Babası; III. Murat annesi
Annesi; Safiye Valide Sultan

Kadın sultanları dönemi:  Safiye Sultan (1583–1603)
.
SARAY KADINLARI
1. ..… Sultan 1579’da evlendiği Birinci eşi (d. 1566 – ö. 1603) – Şehzade Selim’in annesi.
2.Fûldane Sultan İkinci eşi (d. 1571 – ö. 7 Mayıs 1603) – Şehzade Mahmut’un annesi.
3. Handan I. Valide Sultan 1589’da evlendiği Üçüncü eşi – I. Ahmet’in annesi
4. Halime II. Vâlide Sultan Dördüncü eşi (d. 1576 – ö. 1623) – Abaza asıllı, I. Mustafa’nın annesi.

OĞULLARI:
Erkek çocukları;
Şehzade Selim (1580 – 20 Nisan 1597)
Şehzade Cihangir (1581 – 1596)
Şehzade Mahmud (1587 – 7 Haziran 1603) – Babası III. Mehmed tarafından 7 Haziran 1603’te boğdurtuldu.
I. Ahmed (18 Nisan 1590 – 22 Kasım 1617)
I. Mustafa
Kız çocukları;
……, Ekim 1604’te Damad Mustafa Paşa ile evlenmiştir.
…… Sultan, Ekim 1604’te Kara Davud Paşa ile evlenmiştir.
…… Sultan, 10 Ekim 1612’de Damad Mahmud Paşa Cagaloglu ile evlenmiştir.
…… Sultan, Tiryaki Hasan Paşa ile evlenmiştir.
…… Sultan, Ali Paşa ile evlenmiştir.
…… Sultan, (ö. 1628)
.
14.Padişah – 93. Halife
I. Ahmet 1590 Manisa- 1617 İstanbul

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 13
SALTANAT DÖNEMİ; 1603-1617 (14 yıl)
Babası; III. Mehmed
Annesi; Handan I. Valide Sultan

Kadın sultanları dönemi:   Handan Sultan (1603–1606)
.
SARAY KADINLARI
1. Mâh-Firûze Hatice I. Vâlide Sultan Birinci eşi – Genç Osman, Hatice Sultan, Şehzade Bayezid ve Şehzade Hüseyin’in annesi.
2. Fatma Sultan İkinci eşi – Cariyelerdendir. Şehzade Cihangir, Şehzade Hasan ve Abide Sultan’in annesi.
3. Mah-Peyker Kösem II. Vâlide Sultan Üçüncü eşi – Şehzade Mehmed, Ayşe Sultan, Fatma Sultan, Gevher Sultan, Hanzade Sultan, Şehzade Orhan, Şehzade Selim, Şehzade Süleyman, IV. Murad, Şehzade Kasım, Atike Sultan ve I. İbrahim annesi. I. Ahmet’in en sevdiği ve nikahlı eşi Devlet yönetiminde etkin bir rol oynamıştır.

OĞULLARI:
Erkek çocukları;
II. Osman Mahfiruz 3 Kasım 1604-20 Mayıs 1622 İsyan sonucu tahttan indirilerek idam edildi.
Şehzade Mehmed 1605-12 Nisan 1621 II. Osman tarafından idam edildi.
Şehzade Cihangir Doğumdan öldü.
Şehzade Orhan Hastalıktan öldü.
Şehzade Selim Hastalıktan öldü.
IV. Murad 27 Temmuz 1612-8 Şubat 1640 Hastalıktan öldü.
Şehzade Hasan Hastalıktan öldü.
Şehzade Bayezid Aralık 1613-27 Temmuz 1635 IV. Murad tarafından idam edildi.
Şehzade Hüseyin Hastalıktan öldü.
Şehzade Kâsım 1614-1638 IV. Murad tarafından idam edildi.
Şehzade Süleyman 1615-27 Temmuz 1635 IV. Murad tarafından idam edildi.
İbrahim 5 Kasım 1615-18 Ağustos 1648 İsyan sonucu tahttan indirilerek idam edildi.
Kız çocukları;
Ayşe Sultan 1608-1656
Fatma Sultan 1606
Hatice Sultan
Gevherhan Sultan
Hanzade Sultan 1607-23 Eylül 1650
Esma Sultan
Zahide Sultan
Atike Sultan
Zeynep Sultan
Abide Sultan
.
15.Padişah – 94. Halife
I. Mustafa

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 26
SALTANAT DÖNEMİ; 1617-1623 (6 yıl)
Babası; III. Mehmed
Annesi; Halime II. Vâlide Sultan

Kadın sultanları dönemi:
.
16.Padişah – 95. Halife
II. Osman 1604 İstanbul- 1622 İstanbul zindan

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 14
SALTANAT DÖNEMİ; 1618-1622 (4 yıl)
Babası; I. Ahmet
Annesi; Mâh-Firûze Hatice I. Vâlide Sultan

Kadın sultanları dönemi:
.
SARAY KADINLARI
1. Ayşe Hanım Birinci eşi (d. 1607) – Pertev Paşa’nın torunu.
2. Meylişah Sultan İkinci eşi – Şehzade Ömer’ın annesi.
3. Akile (Rukiyye) Hanım İkinci eşi (d. 1607) – Şeyhülislam Esad Efendi’nin kızı ve hür kadınlardan nikah ile evlenilen nadir kadınlardandır. Şehzade Mustafa ile Zeynep Sultan’in annesi.

OĞULLARI:
Şehzade Ömer (d. 20 Ekim 1621 – ö. Ocak 1622)
Şehzade Mustafa (d. Kasım 1622 – ö. 1623)
Zeynep Sultan (d. Kasım 1622 – ö. ?)
.
 17.Padişah – 96. Halife
IV. Murad 1612 İstanbul- 1640 İstanbul

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 11
SALTANAT DÖNEMİ; 1623-1640 (17 yıl)
Babası; I. Ahmet
Annesi; Mah-Peyker Kösem II. Vâlide Sultan

Kadın sultanları dönemi: Mahpeyker Kösem Sultan (1623–1651)
.
1. Ayşe Haseki Sultan Şehzade Ahmet, İsmihan Kaya Sultan ve Şehzade Alaaddin’in annesi

OĞULLARI:
Şehzade Süleyman
Şehzade Ahmet
Şehzade Mehmet
Şehzade Alaaddin
Safiye Sultan
Gevher Sultan
İsmihan Kaya Sultan
Rukiye Sultan
Bedia Sultan (Ayşe Bedia Sultan)
Hafsa
.
18.Padişah – 97. Halife
I. İbrahim 1615 İstanbul- 1648 İstanbul

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 25
SALTANAT DÖNEMİ; 1640-1648 (8 yıl)
Babası; I. Ahmet
Annesi; Mah-Peyker Kösem II. Vâlide Sultan

Kadın sultanları dönemi: Mahpeyker Kösem Sultan (1623–1651)
.
SARAY KADINLARI
1. Turhan Hatice Valide Sultan 1641’de evlendiği Birinci eşi – Rus asıllı bir cariyedir ve uzun yıllar naibe-i saltanatlık yapmıştır. IV. Mehmet’in annesidir.
2. Saliha Dil-Âşûb Vâlide Sultan 1641’de evlendiği İkinci eşi – II. Süleyman’in annesi ve cariye. 3. Haseki olduğu sanılıyor.
3. Hatice Mu’azzez Haseki Sultan 1641’de evlendiği Üçüncü eşi – İkinci Haseki’dir ve II. Ahmet’in annesidir.
4. Ayşe Haseki Sultan Dördüncü eşi
5. Saçbağlı Haseki Sultan Beşinci eşi
6. Mah-i Enver Haseki Sultan Altıncı eşi
7. Şivekar Haseki Sultan Yedinci eşi
8 Hüma Şah Sultan (Telli Haseki, Dicle Sultan) Aralık 1647’de İstanbul’da evlendiği Sekizinci ve son eşi – 4. Haseki, “Telli-Haseki” olarak da bilinen Hüma Şah Haseki-Sultan (Dicle Sultan), I. İbrahim’in en çok sevdiği Haseki’si, Nikah ile Kadın’lığa alındı; Şehzade Orhan’ın annesi.

OĞULLARI:
Erkek çocukları
IV. Mehmed
II. Süleyman
II. Ahmed
Şehzade Murad
Şehzade Selim
Şehzade Osman
Şehzade Bayezid
Şehzade Cihangir
Şehzade Orhan
Kız çocukları
Ümmü Gülsüm Sultan
Fatma Sultan
Gevherhan Sultan
Kaya Sultan
Beyhan Sultan
Atike Sultan
Ayşe Sultan
Bican Sultan
.
19.Padişah – 98. Halife
IV. Mehmed 1642 İstanbul- 1693 İstanbul

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 6
SALTANAT DÖNEMİ; 1648-1687 (39 yıl)
Babası; I. İbrahim
Annesi; Turhan Hatice Valide Sultan

Kadın sultanları dönemi: Turhan Hatice Sultan (1651–1656)
.
SARAY KADINLARI
1. Mâh-Pâre Ümmetullah Râbi’a Gül-Nûş Valide Sultan Birinci eşi (d. 1647, Resmo-Girit – ö. 6 Kasım 1715, Edirne) – Emetullah Râbi’a Gül-Nûş Sultan diye bilinir. Girit’li Venedik asıllı Retimo Verzizzi’nin kızı. II. Mustafa ile III. Ahmet’in annesi; 6 Şubat 1695 tarihinde Valide Sultan oldu.
2. Afife Haseki Sultan İkinci eşi (ö. 1688, Eski Saray – İstanbul)
3. Rabia Haseki Sultan Üçüncü eşi
4. Kaniye Haseki Sultan Dördüncü eşi
5. Siyavuş Haseki Sultan Beşinci eşi
6. Gül-Beyaz İkbal Altıncı eşi
7. Rukiye Hanım Yedinci eşi – Baş Odalık
8. Cihan-Şah Gözde Sekizinci eşi – Eski Gözdelerdendir.
9. Dürriye Gözde Dokuzuncu eşi
10. Nev-Ruz Gözde Onuncu eşi

OĞULLARI:
Erkek çocukları;
II. Mustafa 6 Şubat 1664-29 Aralık 1703
III. Ahmed 30 Aralık 1673-24 Haziran 1736
Şehzade Selim 1659-1679
Şehzade Mahmud 1660
Şehzade İbrahim 1665-1666
Şehzade Bayezid 31 Aralık 1678-1 Ocak 1679
Şehzade Süleyman 13 Şubat 1681-1685
Kız çocukları;
Hatice Sultan 1662-9 Mayıs 1743
Ümmi Sultan 1668-1670
Ümmü Gülsüm Sultan 1670-13 Aralık 1700
Gevher Sultan
Safiye Sultan 1687
Fatma Sultan 1680-6 Aralık 1700
.
20.Padişah – 99. Halife
II. Süleyman 1642 İstanbul- 1691 İstanbul

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 45
SALTANAT DÖNEMİ; 1687-1691 (4 yıl)
Babası; I. İbrahim
Annesi; Saliha Dil-Âşûb Vâlide Sultan
.
SARAY KADINLARI
1. Hatice Hatun Birinci eşi
2. Behzad Hatun İkinci eşi
3. İvaz Hatun Üçüncü eşi
4. Sülün Hatun Dördüncü eşi
5. Şah-Süvar Hatun Beşinci eşi
6. Zeyneb Hatun Altıncı eşi
.
21.Padişah – 100. Halife
II. Ahmet 1643 İstanbul- 1695 Edirne

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 48
SALTANAT DÖNEMİ; 1691-1695 (4 yıl)
Babası; I. İbrahim
Annesi; Hatice Mu’azzez Haseki Sultan
.
SARAY KADINLARI
1. Haseki Sultan Birinci eşi – Asiye Sultan, Şehzade İbrahim ile ikiz kardeşi Şehzade Selim’ın anneleri; Haseki Sultan diye anılırdı.
2. Sâyeste Hanım İkinci eşi (ö. 1710), Atike Sultan ve Hatice Sultan’ın annesi

OĞULLARI:
Erkek çocukları;
Şehzade İbrahim (d.1692 – ö.1703)
Şehzade Ahmet (d.1692 – Ö.1706)
Kız çocukları;
Atike Sultan
Hatice Sultan
Asiye Sultan
.
22.Padişah – 101. Halife
II. Mustafa 1664 Edirne- 1703 Edirne

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 31
SALTANAT DÖNEMİ; 1695-1703 (8 yıl)
Babası; IV. Mehmed
Annesi; Mâh-Pâre Ümmetullah Râbi’a Gül-Nûş Valide Sultan
.
SARAY KADINLARI
1. Âlî-Cenâp Haseki Sultan Birinci eşi (ö. 20 Nisan 1699, Edirne) – Baş Haseki
2. Saliha Sebkâti Vâlide Sultan 1695’te evlendiği İkinci eşi (d. 1680 – ö. 21 Eylûl 1739, İstanbul) – İkinci Haseki ve I. Mahmut’un annesi
3. Hâfize Haseki Sultan 1695’te evlendiği Üçüncü eşi – Üçüncü Haseki olduğu söyleniyorsa da Kadın Efendi olması kuvvetle muhtemeldir; Şehzade Mehmed, Şehzade Selim, Şehzade Ahmed ve Şehzade Murad’ın annesi
4. Şâh-Süvar (Şehsuvar) Vâlide Sultan 1698’de evlendiği Dördüncü eşi (d. 1682 – ö. 27 Nisan 1756) – Dördüncü Haseki ve III. Osman’ın annesi
5. Afife Hatun Beşinci eşi
6. Hüma Şah Hatun (ö. 1 Şubat 1700) – Altıncı eşi
7. Mah-Firuz Hatice Hatun Yedinci eşi
8. Hanife İkbal 1704’te evlendiği Sekizinci eşi – İkinci veya Üçüncü İkbaldir
9. Fatma Şahin Hâtûn 1704’te evlendiği Dokuzuncu eşi – 25 Eylûl 1695’ten sonra Fatima Şahin ismini alan Ernst Wilhelm von Hantein’in eski eşi ve … von Wippach’ın kızı, asıl adı Anna Sophia

OĞULLARI:
Erkek çocukları;
I. Mahmut
Şehzade Mehmed
Şehzade Selim
Şehzade Murat
Şehzade Ahmed
III. Osman
Şehzade Hasan
Şehzade Hüseyin
Şehzade Ahmed
Kız çocukları;
Atike Sultan
Büyük Ayşe Sultan: Kocaları sırayla Köprülü Numan Paşa, Tezkereci İbrahim Paşa, Koca Mustafa Paşa.
Emine Sultan: Kocaları sırayla Çorlulu Ali Paşa, Recep Paşa, Abdullah Paşa.
Safiye Sultan: Kocaları sırayla Maktulzade Ali Paşa, Mirza Mehmed Paşa, Kara Mustafa Paşa, Ebubekir Paşa
Büyük Rukiye Sultan
Hatice Sultan
Fatma Sultan
Esma Sultan
Küçük Rukiye Sultan
Ümmügülsüm Sultan
Zeynep Sultan
Emetullah Sultan: Kocası Sirke Osman Paşa
Küçük Ayşe Sultan
.
23.Padişah – 102. Halife
III. Ahmet 1673 Dobruca- 1736 İstanbul

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 30
SALTANAT DÖNEMİ; 1703-1730 (27 yıl)
Babası; IV. Mehmed
Annesi; Mâh-Pâre Ümmetullah Râbi’a Gül-Nûş Valide Sultan
.
SARAY KADINLARI
1. Ümmetullah Bânû Baş Kadınefendi Birinci evliliği (1703); Baş Kadınefendi, Kadve Abd’ûl-Minnan’ın kızı; İkinci evliliğini önce 21 Ocak 1717’de nikâhlanarak, 18 Şubat 1717 tarihinde Nevşehirli Damat İbrahim Paşa ile yapan Fatımat’uz-Zehra Sultan’ın annesi
2. Rukıyye Kadınefendi İkinci evliliği ( ? ); İkinci Kadınefendi (ö. 1738)
3. Emîne Mihr-î-Şah Kadınefendi Üçüncü evliliği (1709); İkinci Kadınefendi; Şâh-Zâde Süleyman (d: 25 Austos 1710 – ö: 11 Aralık 1732 veya Mayıs 1762) ile Yirmialtıncı Osmanlı Padişahı III. Mustafa’nın annesi
4. Hatice Kadınefendi Dördüncü evliliği; İkinci Kadın Efendi (ö. 1712)
5. Şâhin Kadınefendi Beşinci evliliği; Üçüncü Kadın Efendi (ö. 1723)
6. Râbi’a Şermi Kadınefendi altıncı evliliği (1714); Kadın Efendi (d. 1698 – ö. 1732) I. Abdülhamit’in annesi
7. Emine Muşalli Kadınefendi Yedinci evliliği; Kadın Efendi (ö. 1750)
8. Zeyneb Kadınefendi Sekizinci evliliği; Kadın Efendi (ö. 1757)
9. Gülşen Kadınefendi Dokuzuncu evliliği; Kadın Efendi (ö. 1731)
10. Fatıma Kadınefendi Onuncu evliliği; Kadın Efendi (ö. 1732)
11. Ümmü Külsüm Kadınefendi Onbirinci evliliği; Kadın Efendi (ö. 1768)
12. Hüsn-ü-Şâh Kadınefendi Onikinci evliliği; Kadın Efendi (ö. 1733)
13. Fatıma Hüma-Şah Kadınefendi Onüçüncü evliliği; Kadın Efendi (ö. 1742)
14. Hürrem Kadınefendi Ondördüncü evliliği; Kadın Efendi (ö. ?)
15. Meyli Kadınefendi Onbeşinci evliliği; Kadın Efendi (ö. ?)
16. Nazife Kadınefendi Onaltıncı evliliği; Kadın Efendi (ö. ?)
17. Nijad Kadınefendi Onyedinci evliliği; Kadın Efendi (ö. ?)
18. Hanife Kadınefendi Onsekizinci evliliği; Kadın Efendi (ö. ?)
19. Ayşe Buhari Hânımefendi Ondokuzuncu evliliği; Mihr-î-Hacı İkbal olarak da bilinen İkbal – Hânım Efendi.
20. Şayeste Hânımefendi Yirminci evliliği; İkbal – Hânım Efendi (ö. 1722)
21. Hatem Hânımefendi Yirmibirinci evliliği; İkbal – Hânım Efendi (d. 1695 – ö. 1772)

OĞULLARI:
Erkek çocukları;
III. Mustafa (1717-1774)
I. Abdülhamid (1725-1789)
Şehzade Süleyman (1710-1745)
Şehzade Bayezid (1718-1771)
Şehzade Mehmed (1714-1756)
Şehzade İbrahim (1720-1721)
Şehzade Numan (1723-1764)
Şehzade Selim (1706-1708)
Şehzade Ali (1706)
Şehzade İsa (1706)
Şehzade Murad (1707)
Şehzade Seyfeddin (1728-1732)
Şehzade Abdülmecid (1709-1711)
Şehzade Abdülmelik (1709-1711)
Kız çocukları;
Fatma Sultan (1704-1733)
Ümmü Gülsüm Sultan (1708-1732)
Emine Sultan
Rabia Sultan (1719-1721)
Habibe Sultan
Zeynep Sultan (1714-1774)
Zübeyde Sultan
Esma Sultan
Hatice Sultan (III. Ahmed’in kızı)
Rukiye Sultan
Saliha Sultan
Atike Sultan (III. Ahmed’in kızı)
Reyhan Sultan
Esime Sultan
Ferdane Sultan
Nazife Sultan (1725-1764)
Naile Sultan
Ayşe Sultan (1715-1775)
Emetullah Sultan
Ümmüseleme Sultan
Emine Sultan
Rukiye Sultan
Zeyneb Sultan
Sabiha Sultan
.
24.Padişah – 103. Halife
Sultan Mahmud I 1696 Edirne- 1754 İstanbul

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 34
SALTANAT DÖNEMİ; 1730-1754 (24 yıl)
Babası; II. Mustafa
Annesi; Saliha Sebkâti Vâlide Sultan
.
SARAY KADINLARI
1. Hace Alî-Cenâp Kadınefendi Birinci eşi (ö. 1775) – Baş Kadın
2. Ayşe Kadınefendi İkinci eşi (ö. 1746) – İkinci Kadın
3. Hace Ayşe Kadınefendi Üçüncü eşi (ö. 1746)
4. Hatice Kadınefendi Dördüncü eşi
5. Raziye Kadınefendi Beşinci eşi
6. Hatem Kadınefendi Altıncı eşi (ö. 1769) – İkinci Kadın
7. Tiryâl Kadınefendi Yedinci eşi (ö. 1789)
8. Hace Verd-i Naz Kadınefendi Sekizinci eşi (ö. 16 Aralık 1804)
9. Hatice Rami Kadınefendi Dokuzuncu eşi (ö. 16 Ocak 1780) – İkinci kez 1755’te Mustafa Paşa’nın oğlu İbrahim Bey ile evlendi.
10. Meyyase Hanımefendi Onuncu eşi – Baş İkbal
11. Fehmi Hanımefendi Onbirinci eşi – İkinci İkbal
12. Sırrı Hanımefendi Onikinci eşi – İkbal
13. Habbibe Hanımefendi Onüçüncü eşi – İkbal
.
25.Padişah – 104. Halife
III. Osman 1699 Edirne- 1757 İstanbul

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 55
SALTANAT DÖNEMİ; 1754-1757 (3 yıl)
Babası; II. Mustafa
Annesi; Şâh-Süvar (Şehsuvar) Vâlide Sultan
.
SARAY KADINLARI
1. Leyla Kadınefendi Birinci eşi (ö. 1794) – İkinci kez 1757’de Hacı Muhammed Emin Bey ile evlenerek bir çocuk sahibi olan Baş Kadın Efendi
2. .. . Kadınefendi İkinci eşi – İkinci Kadın Efendi
3. Zevki Kadınefendi Üçüncü eşi (ö. 1757) – Üçüncü Kadın Efendi
4. Ferhunde Emine Kadınefendi Dördüncü eşi (ö. 1791) – Dördüncü Kadın Efendi
.
26.Padişah – 105. Halife
III. Mustafa 1717 İstanbul- 1774 İstanbul

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 40
SALTANAT DÖNEMİ; 1757-1774 (17 yıl)
Babası; III. Ahmet
Annesi; Emîne Mihr-î-Şah Kadınefendi
.
SARAY KADINLARI
1. Ayn’ül-Hayat Kadınefendi Birinci eşi (d. 1726 – ö. 21 Temmuz 1764) – Baş Kadın Efendi
2. Fehime Kadınefendi İkinci eşi (ö. 1761) – Kadın Efendi
3. Mihr-î-Şah Valide Sultan 1760’ta evlendiği Üçüncü eşi (d. 1745 – ö. 16 Ekim 1805) – 1761’den itibaren İkinci Kadın Efendi; 21 Temmuz 1764’ten itibaren Baş Kadın Efendi ve III. Selim’in annesi
4. Rif’at Kadınefendi Dördüncü eşi (d. 1744 – ö. Ocak 1804) – 21 Temmuz 1764’ten itibaren İkinci Kadın Efendi
5. Ayşe Adil-Şah Kadınefendi Beşinci eşi (d. 1748 – ö. 19 Aralık 1803) – Üçüncü Kadın Efendi ve Hatice Sultan’ın annesi
6. Binnaz Kadınefendi Altıncı eşi (ö. Mayıs 1823) – Üçüncü Kadın Efendi

OĞULLARI:
Erkek Çocukları;
Şehzade Selim
Şehzade Mehmed
Kız Çocukları;
Hatice Sultan
Şah Sultan
Fatma Sultan
Beyhan Sultan
Fatma Sultan
Hibetullah Sultan
.
27.Padişah – 106. Halife
I. Abdülhamid 1725 İstanbul- 1789 İstanbul

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 49
SALTANAT DÖNEMİ; 1774-1798 (24 yıl)
Babası; III. Ahmet
Annesi; Râbi’a Şermi Kadınefendi III. Ahmet altıncı evliliği
.
SARAY KADINLARI
1. Ayşe Kadınefendi Birinci eşi (ö. 1775) – 24 Ocak 1774’ten itibaren Baş Kadın Efendi
2. Hüma Şâh Kadınefendi İkinci eşi (ö. 1778) – 1775’ten itibaren Baş Kadın Efendi
3. Haciye Hatice Ruh-Şâh Kadınefendi Üçüncü eşi (ö. 1807) – 1778’den 7 Nisan 1789’a kadar Baş Kadın Efendi
4. Binnaz Kadınefendi Dördüncü eşi (ö. Mayıs 1823) – İkinci Kadın Efendi
5. Mû’teber Kadınefendi Beşinci eşi – Kadın Efendi
6. Misl-i Neyap Kadınefendi Altıncı eşi (ö. 1818) – Kadın Efendi
7. Kadınefendi Yedinci eşi (ö. Nisan 1797) – Üçüncü Kadın Efendi
8. Mihribân Kadınefendi Sekizinci eşi (d. 1762 – ö. 1828/1829) – Üçüncü Kadın Efendi
9. Fatima Şeb-Zafer Kadınefendi Dokuzuncu eşi (d. 1769 – ö. 1805) – Dördüncü Kadın Efendi
10. Mehtâb Kadınefendi Onuncu eşi (ö. 1807) – Dördüncü Kadın Efendi
11. Ayşe Seniyeperver (Sinâ-Pervar) Valide Sultan 1776’da evlendiği Onbirinci eşi (d. 1761 – ö. 11 Aralık 1828) – IV. Mustafa’nın mânevî annesi; Dördüncü Kadın Efendi, 29 Mayıs 1807’ten itibaren Valide Sultan
12. Dil-Pezir Kadınefendi Onikinci eşi (ö. 1809) – Kadın Efendi
13. Nakş-î-Dil Valide Sultan 1783’te evlendiği Onüçüncü eşi (d. 1768 – ö. 28 Ağustos 1817, İstanbul) – II. Mahmud’un annesi ve önce İkinci İkbal sonra Kadınefendi; 28 Temmuz 1808’den itibaren Valide Sultan
14. Nükhet-Sedâ Hânımefendi Ondördüncü eşi (ö. 4 Haziran 1850) – Hânımefendi; Baş İkbal ve IV. Mustafa’nın annesi
15. Ayşe Hânımefendi Onbeşinci eşi (ö. 1825) – Hânımefendi; İkinci İkbal
16. Ruşen Hanınefendi Onaltıncı eşi – İkbal

OĞULLARI:
Erkek çocukları;
IV. Mustafa
II. Mahmud
Şehzade Murad
Şehzade Nusret
Şehzade Mehmed
Şehzade Ahmed
Şehzade Süleyman
Kız çocukları;
Esma Sultan
Emine Sultan
Rabia Sultan
Saliha Sultan
Alimsah Sultan
Dürüşehvar Sultan
Fatma Sultan
Melikşah Sultan
Hibetullah Zekiye Sultan
.
28.Padişah – 107. Halife
III. Selim 1761 İstanbul- 1808 İstanbul suikast

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 28
SALTANAT DÖNEMİ; 1789-1807 (16 yıl)
Babası; III. Mustafa
Annesi; Mihr-î-Şah Valide Sultan
.
SARAY KADINLARI
1.Nâfîze Kadınefendi Birinci eşi (d. 1770 – ö. 30 Mayıs 1792) – 7 Nisan 1789’dan itibaren Baş Kadın Efendi
2. Hüsn-i Mah Kadınefendi İkinci eşi (d. 1772 – ö. 1814) 30 Mayıs 1792’den 28 Temmuz 1808’e kadar Baş Kadın Efendi
3. Zib-i Fer Kadınefendi Üçüncü eşi (d. 1773 – ö. 1817, İstanbul) – 1789’dan itibaren Üçüncü Kadın Efendi ve 30 Mayıs 1792’den 28 Temmuz 1808’e kadar İkinci Kadın Efendi
4. Afîtab Kadınefendi Dördüncü eşi (d. 1773 – ö. 1807, İstanbul) – 1789’dan itibaren Dördüncü Kadın Efendi ve 30 Mayıs 1792’den 28 Temmuz 1808’e kadar Üçüncü Kadın Efendi
5. Re’fet Kadınefendi Beşinci eşi (d. 1780 – ö. 22 Ekim 1867) – Dördüncü Kadın Efendi
6. Nur-i Şems Kadınefendi Altıncı eşi (d. 1781 – ö. Mayıs 1826) – Kadın Efendi
7. Dim-Hoş Kadınefendi Yedinci eşi (ö. 1807) – Kadın Efendi
8. Gonca-Nigar Kadınefendi Sekizinci eşi (ö. 1807) – Kadın Efendi
9. Meh-Bube Kadınefendi Dokuzuncu eşi (ö. 1806) – Kadın Efendi
10. Tab-ı Zafer Kadınefendi Onuncu eşi (ö. 1854) – Kadın Efendi
11. Mîhrîban Hanımefendi Onbirinci eşi – Hanım Efendi; Önce İkbal ve daha sonra İkinci evliliğini Hacı Sa’adul’lah Ağa ile yapan Mısırlı bir hanımefendi
12. Nefise Hanımefendi Onikinci eşi (ö. 1809) – Hanım Efendi; İkbal
13. Pakize Hanımefendi Onüçüncü eşi – Hanım Efendi; İkbal
14. Fatma Fer-i Cihan Hanımefendi Onördüncü eşi – Hanım Efendi; İkbal
15. Ayn-ı Safa Hanımefendi Onbeşinci eşi – Hanım Efendi; İkbal
16. Meryem Hanımefendi Onaltıncı eşi (ö. 1807) – Hanım Efendi; İkbal
.
29.Padişah – 108. Halife
IV. Mustafa 1779 İstanbul- 1808 İstanbul

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 28
SALTANAT DÖNEMİ; 1807-1808 (1 yıl)
Babası; I. Abdülhamid
Annesi; Nükhet-Sedâ Hânımefendi
.
SARAY KADINLARI
1.Şevk-i Nûr Kadınefendi Birinci eşi (d. 1784 – ö. 1812) – Baş Kadın Efendi
Dil-Pezir Kadınefendi İkinci eşi (d. 1784 – ö. 1809) – İkinci Kadın Efendi
Seyyâre Kadınefendi Üçüncü eşi (d. 1786 – ö. 1817) – Üçüncü Kadın Efendi
Peyk-i Dil Kadınefendi Dördüncü eşi – Dördüncü Kadın Efendi

OĞULLARI:
Kız çocukları
Esma Sultan
.
30.Padişah – 109. Halife
II. Mahmut 1785 İstanbul-1893 İstanbul

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 23
SALTANAT DÖNEMİ; 1808-1839 (29 yıl)
Babası; I. Abdülhamid
Annesi; Nakş-î-Dil Valide Sultan
.
SARAY KADINLARI
1.Fatma Kadınefendi Birinci eşi (ö. Şubat 1809) – Baş Kadın Efendi
2. Âlî-Cenâp Kadınefendi İkinci eşi (ö. 1839) – Baş Kadın Efendi
3. Haciye Pertev-Piyale Nev-Fidan Kadınefendi Üçüncü eşi (d. 4 Ocak 1793 – ö. 25 Aralık 1855) – Baş Kadın Efendi
4. Misl-i Nâyab Kadınefendi Dördüncü eşi (ö. 1825) İkinci Kadın Efendi
5. Kamerî Kadınefendi Beşinci eşi (ö. 1825)
6. Ebr-i Reftâr Kadınefendi Altıncı eşi (ö. 1825) İkinci Kadın Efendi
7. Zer-Nigâr Kadınefendi Yedinci eşi (ö. 1832) – 23 Mayıs 1926’dan itibaren İkbal, daha sonra ise önce Yedinci Kadın Efendi ve sonra da İkinci Kadın Efendi
8. Bezm-î-Âlem Vâlide Sultan 1822’de evlendiği Sekizinci eşi (d. 1807 – ö. 2 Mayıs 1853) – 1822’den itibaren Üçüncü Kadın Efendi, daha sonra ise 1832’den itibaren İkinci Kadın Efendi ve 1 Temmuz 1839’dan sonra da Valide Sultan, I. Abdülmecit’in annesi
9. Aşûb-u Cihan Kadınefendi 1809’da evlendiği Dokuzuncu eşi (d. 1793 – ö. 10 Haziran 1870) – İkinci Kadın Efendi
10. Vuslat Kadınefendi Onuncu eşi (ö. 1830) – Üçüncü Kadın Efendi
11. Nûr-u Tab Kadınefendi Onbirinci eşi (d. 1810 – ö. 2 Ocak 1886) – Dördüncü Kadın Efendi
12. Haciye Hoş-Yar Kadınefendi Onikinci eşi (ö. 1859, Mekke) – İkinci Kadın Efendi
13. Perviz-Felek Kadınefendi Onüçüncü eşi (ö. 21 Eylûl 1863) – Dördüncü Kadın Efendi
14. Hüsn-ü Melike Hanımefendi Onördüncü eşi (d. 1812 – ö. Ekim 1886) – Hanım Efendi; Baş İkbal
15. Zeyn-i Felek Hanımefendi Onbeşinci eşi (ö. 20 Aralık 1842) – Hanım Efendi; İkinci İkbal
16. Lebriz-Felek Hanımefendi Onaltıncı eşi (d. 1810 – ö. 9 Şubat 1865) – Hanım Efendi; Dördüncü İkbal
17. Tiryal Hânımefendi 1826’da evlendiği Onyedinci eşi (d. 1810 – ö. 1883) – Hanım Efendi; Üçüncü İkbal
18. Pertevniyal (Pertav-Nihâl) Vâlide Sultan 1829’da evlendiği Onsekizinci eşi (d. 1812 – ö. 5 Şubat 1883) – Abdülaziz’in annesi; önce İkinci İkbal sonra Beşinci Kadın Efendi; 25 Haziran 1861’den 30 Mayıs 1876 tarihine kadar Vâlide Sultan

OĞULLARI:
Erkek çocukları;
Abdülmecid (d.1823 – ö.1861)
Abdülaziz (d.1830 – ö.1876)
Şehzade Ahmed (d.1814 – ö.1815)
Şehzade Ahmed (d.1819 – ö.1819)
Şehzade Ahmed (d.1819 – ö.1819)
Şehzade Ahmed (d.1822 – ö.1823)
Şehzade Ahmed (d.1823 – ö.1824)
Şehzade Bayezid (d.1812 – ö.1812)
Şehzade Abdülhamit (d.1811 – ö.1815)
Şehzade Abdülhamit (d.1813 – ö.1825)
Şehzade Abdülhamit (d.1827 – ö.1828)
Şehzade Süleyman (d.1817 – ö.1819)
Şehzade Mehmet (d.1814 – ö.1814)
Şehzade Mehmet (d.1816 – ö.1816)
Şehzade Mehmed (d.1822 – ö.1822)
Şehzade Murat (d.1827 – ö.1828)
Şehzade Hafiz (d.1836 – ö.1839)
Şehzade Nizameddin (d.1835 – ö.1838)
Şehzade Osman (d.1813 – ö.1814)
Şehzade Kemalüddin (d.1813 – ö.1814)
Şehzade Abdullah (d.1820 – ö.1820)
Şehzade Mahmud (d.1822 – ö.1822)
Kız çocukları;
Emine Sultan (d.1813 – ö.1814)
Hamide Sultan (d.1817 – ö.1818)
Hayriye Sultan (d.1831 – ö.1832)
Şah Sultan (d.1812 – ö.1814)
Saliha Sultan (d.1811 – ö.1843)
Ayşe Sultan (d.1809 – ö.1810)
Atiye Sultan (d.1824 – ö.1850)
Fatma Sultan (d.1828 – ö.1830)
Munire Sultan (d.1824 -ö.1825)
Fatıma Sultan (d.1809 – ö.1809)
Mihrimah Sultan (d.1812 – ö.1838)
Adile Sultan (d.1826 – ö.1899)
Fatma Sultan (d.1810 – ö.1825)
Emine Sultan (d.1814 – ö.1814)
Şah Sultan (d.1814 – ö.1817)
Emine Sultan (d.1815 – ö.1816)
Zeynep Sultan (d.1815 – ö.1816)
Cemile Sultan (d.1818 – ö.1818)
Hamide Sultan (d.1818 – ö.1819)
Hatice Sultan (d.1825 – ö.1842)
Hayriye Sultan (d.1832 – ö.1833)
Refia Sultan (d.1836 – ö.1839)
.
31.Padişah – 110. Halife
I. Abdülmecit 1823 İstanbul- 1861 İstanbul

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 16
SALTANAT DÖNEMİ; 1839-1861 (22 yıl)
Babası II. Mahmut
Annesi; Bezm-î-Âlem Vâlide Sultan
.
SARAY KADINLARI
1.Servet-Sedâ Kadınefendi Birinci eşi (d. 1824 – ö. 24 Eylûl 1878) – Baş Kadın Efendi (Temmuz 1839’dan to 25 Haziran 1861 tarihine kadar)
2. Hoş-Yar Kadınefendi İkinci eşi (d. 1824 – ö. 1849) – İkinci Kadın Efendi.
3. Şevk-Efzâ Vâlide Sultan Üçüncü eşi (d. 12 Aralık 1820, Poti – ö. 17 Eylûl 1889, Çırağan Sarayı) – V. Murat’in annesi; Üçüncü Kadın Efendi (1839-1849), İkinci Kadın Efendi (1849-1861), Valide Sultan (30 Mayıs 1876 – 31 Ağustos 1876)
4. Tîr-î-Müjgan Kadınefendi 10 Kasım 1841’de İstanbul’da evlendiği Dördüncü eşi (d. 16 Ağustos 1819, Erivan – ö. 3 Ekim 1852, Feriye Sarayı, İstanbul) – II. Abdülhamid’in annesi; Dördüncü Kadın Efendi (1841-1849), 1849’dan itibaren 3 Ekim 1852’ye kadar Üçüncü Kadın Efendi
5. Verd-i Cânan Kadınefendi Beşinci eşi (d. 1826, Kafkasya – ö. 9 Kasım 1889, Feriye Sarayı, İstanbul) – Baş İkbal (1841-1849), 1849’dan itibaren 3 Ekim 1852’ye kadar Dördüncü Kadın Efendi, 3 Ekim 1852’den 25 Haziran 1861’e kadar Üçüncü Kadın Efendi
6. Ruz-i Dil Kadınefendi 2 Ekim 1842’te evlendiği Altıncı eşi (d. 5 Mayıs 1824, Derbend-Kafkasya – ö. 31 Ekim 1887, Kandilli, Boğaziçi) – Kadın Efendi
7. Gül-Kemâl Kadınefendi 27 Mart 1843’te evlendiği Yedinci eşi (d. 1826, Kafkasya – ö. 16 Kasım 1851, Ortaköy, Boğaziçi) – Dördüncü Kadın Efendi ve V. Mehmet’in annesi.
8. Şâh Cihân Kadınefendi Sekizinci eşi (d. 1831 – ö. 1860) – 16 Kasım 1851’den itibaren Kadın Efendi
9. Gülüstü (Gülistan Münire) Kadınefendi Dokuzuncu eşi (d. 1831 – ö. Mayıs 1861) – VI. Mehmet’in annesi ve Dördüncü Kadın Efendi (1860-1861)
10. Râhime Piristû Vâlide Sultan Onuncu eşi (d. 1830, Kafkasya – ö. 1904, Maçka’daki Saray, İstanbul) – II. Abdülhamid’in manevî annesi, Haziran 1861’den itibaren Dördüncü Kadın Efendi ve Vâlide Sultan (1876 – 1904)
11. Zerrin-i Melîke Hanımefendi Onbirinci eşi (d. 1824 – ö. 1842) – Hanım Efendi
12. Düzd-i Dil Kadınefendi Onikinci eşi (d. 1825 – ö. 18 Ağustos 1845) – Önce Baş İkbal ve daha sonra da Üçüncü Kadın Efendi
13. Nesrin Hanımefendi Onüçüncü eşi (d. 1826 – ö. 2 Mayıs 1853) – Hanım Efendi; Temmuz 1850’den sonra İkinci İkbal
14. Ceylan-Yar Hanımefendi Ondördüncü eşi (d. 1828 – ö. 17 Ocak 1855) – Hanım Efendi
15. Nükhet-Sezâ Hanımefendi 1841’de evlendiği Onbeşinci eşi (d. 2 Ocak 1827; Hopa, Kafkasya – ö. 15 Mayıs 1850; Beşiktaş) – Hanım Efendi; 1846’dan itibaren Baş İkbal
16. Nâvek-i Misâl Hanımefendi Onaltıncı eşi (d. 1828 – ö. 5 Ağustos 1854; Şemsi Paşa Kasrı) – Hanım Efendi; Beşinci İkbal
17. Meh-Tâb Kadınefendi Onyedinci eşi (d. 1830 – ö. 1888) – Hanım Efendi; İkinci İkbal (1848-1852), Baş İkbal (1852-1855), 1855’ten itibaren Beşinci Kadın Efendi
18. Nergiz Hanımefendi Onsekizinci eşi (ö. 26 Ekim 1848) – Hanım Efendi; Dördüncü İkbal
19. Nev-Eser Hanımefendi Ondokuzuncu eşi (ö. 12 Eylûl 1889, Yıldız Sarayı) – Hanım Efendi; 1861’den itibaren Baş İkbal
20. Nâlân-ı Dil Hanımefendi Yirminci eşi (d. 1829, Kafkasya – ö. 1865, Feriye Sarayı, Beşiktaş) – Hanım Efendi; Üçüncü İkbal
21. Şayeste Hanımefendi Yirmi Birinci eşi (d. 1838 – ö. 11 Şubat 1912) – Hanım Efendi; Dördüncü İkbal
22. Ayşe Ser-Firaz Hanımefendi Yirmi İkinci eşi (d. 1837 – ö. 9 Haziran 1905, Ortaköy Sarayı, Beşiktaş) – Hanım Efendi; Baş Gözde, Altıncı İkbal, ve daha sonra İkinci İkbal
23. Bezm-i Cihân Kadınefendi Yirmi Üçüncü eşi (ö. 1845) – Nâm-ı diğer Bezme Kadın Efendi İkinci Gözde, Baş İkbal, ve daha sonra Altıncı Kadın Efendi
24. Hüsn-ü Cihân Hanımefendi Yirmi Dördüncü eşi (ö. 1843) – Hanım Efendi; Üçüncü Gözde
25. Safderun Hanımefendi Yirmi Beşinci eşi – Hanım Efendi; Dördüncü Gözde
26. Yıldız Hanımefendi Yirmi Altıncı eşi – Hanım Efendi; İkinci Gözde
27. Şems-i Nûr Hanımefendi Yirmi Yedinci eşi – Hanım Efendi

OĞULLARI:
Erkek çocukları;
V. Murad
II. Abdülhamid
V. Mehmed Reşat
Ahmed Kemaleddin Efendi
Mehmed Burhaneddin Efendi
Ahmed Nureddin Efendi
Süleyman Selim Efendi
VI. Mehmed Vahdettin
Kız çocukları;
Fatma Sultan
Refia Sultan
Cemile Sultan
Münire Sultan
Behice Sultan
Seniha Sultan
Mediha Sultan
Naile Sultan
Bedia Sultan
Samiye Sultan
Şehime Sultan
Sabiha Sultan
Aliye Sultan
Fehime Sultan
Mühibe Sultan
Mukbile Sultan
Naime Sultan
Neyyire Sultan
Behiye Sultan
Zekiye Sultan
Nazime Sultan
.
32.Padişah – 111. Halife
Abdülaziz 1830 İstanbul- 1876 İstanbul

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 31
SALTANAT DÖNEMİ; 1861-1876 (15 yıl)
Babası; II. Mahmut
Annesi; Pertevniyal (Pertav-Nihâl) Vâlide Sultan
.
SARAY KADINLARI
1. Dürr-i Nev Kadınefendi 1856’da Dolmabahçe Sarayı’ında evlendiği Birinci eşi (d. 15 Mart 1835 Batum – ö. 4 Aralık 1895, Feriye Sarayı, Beşiktaş) – Yusuf İzzettin Efendi’nin annesi ve Baş Kadın Efendi
2. Edâ Dil Kadınefendi 1861’de Dolmabahçe Sarayı’ında evlendiği İkinci eşi (d. 1845 – ö. 1875, Dolmabahçe Sarayı, Beşiktaş) – 1861’den itibaren İkinci Kadın Efendi
3. Hayran-ı Dil Kadınefendi 21 Eylûl 1866’da Dolmabahçe Sarayı’ında evlendiği Üçüncü eşi (d. 2 Kasım 1846, Kars – ö. 26 Kasım 1895, Ortaköy Sarayı, Beşiktaş) – II. Abdülmecit’in annesi; 21 Eylûl 1866’dan itibaren Üçüncü Kadın Efendi ve 1875’ten itibaren İkinci Kadın Efendi
4. Neş’erek (Nesrin) Kadınefendi 1868’de Dolmabahçe Sarayı’ında evlendiği Dördüncü eşi (d. 1848, İstanbul – ö. 11 Haziran 1876, Feriye Sarayı, Beşiktaş) – Çerkez İsmail Bey’in kızı; Mehmed Şevket Efendi, Esma Sultan, Emine Sultan’ın annesi; 1868’de Dördüncü Kadın Efendi ve 1875’ten itibaren Üçüncü Kadın Efendi
5. Gevheri Kadınefendi 1872’de evlendiği Beşinci eşi (d. 8 Temmuz 1856, Hopa – ö. 6 Eylûl 1884, Ortaköy Sarayı, Beşiktaş) – Mehmed Seyfeddin Efendi’nin annesi; 1872’de Baş İkbal ve 1875’ten itibaren Dördüncü Kadın Efendi
6. Mehr-i Şah Hanımefendi Hanım Efendi
7. Yıldız Hanımefendi Hanım Efendi – II. Abdülhamid’in İkinci eşi Safi-Naz Nur-Efzun Kadın Efendi’nin kızkardeşi

OĞULLARI:
Erkek çocukları;
Yusuf İzzeddin Efendi (10 Ekim 1857 – 1 Şubat 1916)
Mahmud Celaleddin Efendi (16 Kasım 1862 – 1 Eylül 1888)
Mehmed Selim Efendi (28 Eylül 1866 – 21 Ekim 1867)
Abdülmecid Efendi (30 Mayıs 1868 – 23 Ağustos 1944)
Mehmed Seyfeddin Efendi (21 Eylül 1874 – 19 Ekim 1927)
Mehmed Şevket Efendi (5 Haziran 1872 – 22 Ekim 1899)
Kız çocukları;
Nazime Sultan (14 Şubat 1866 – 1947)
Esma Sultan (21 Mart 1873 – 7 Mayıs 1899)
Emine Sultan (24 Ağustos 1874 – 29 Ocak 1920)
Saliha Sultan (9 Ağustos 1862 – 1942)
Emine Sultan (30 Kasım 1866 – 23 Ocak 1867)
Fâtıma Sultan (1874 – 1875)
Münire Sultan (1877)
.
33.Padişah – 112. Halife
Mehmed V. Murad 1840 İstanbul- 1904 İstanbul

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 36
SALTANAT DÖNEMİ; 1876
Babası; I. Abdülmecit
Annesi; Şevk-Efzâ Vâlide Sultan
.
SARAY KADINLARI
1. Elârân Mevhibe Kadınefendi 2 Ocak 1857’de Dolmabahçe Sarayı’ında evlendiği Birinci eşi (d. 6 Ağustos 1835, Tiflis – ö. 21 Şubat 1936, Şişli) – 1876’dan itibaren Baş Kadın Efendi
2. Reftâr-ı Dil Kadınefendi 4 Şubat 1859’da Dolmabahçe Sarayı’ında evlendiği İkinci eşi (d. 5 Haziran 1838, Gence – ö. 3 Mart 1936, Ortaköy) – İkinci eşi – İkinci Kadın Efendi
3. Şâh Cihan Kadınefendi 5 Şubat 1869’da Ortaköy, Beşiktaş’ta evlendiği Üçüncü eşi (d. 4 Ocak 1853, Hopa – ö. 15 Mart 1945, Ortaköy, Beşiktaş) – Üçüncü Kadın Efendi
4. Meyl-i Servet Kadınefendi Dördüncü eşi (d. 21 Ekim 1854, Batum – ö. 9 Aralık 1903, Eski Çırağan Sarayı, Ortaköy) – Dördüncü Kadın Efendi
5. Resan Hanımefendi Beşinci eşi (d. Artvin, 28 Mart 1860; ö. 31 Mart 1910, Eski Çırağan Sarayı, Ortaköy) – Hanım Efendi; Baş İkbal
6. Cevher-Riz Hanımefendi Altıncı eşi (d. 1862 – ö. 1940) – İkinci evliliğini Berber-Başı Hüsnü Bey ile yapan Hanım Efendi; İkinci İkbal
7. Nev-Dürr Hanımefendi Yedinci eşi – Hanım Efendi; Üçüncü İkbal
8. Ramişe-Naz Hanımefendi Sekizinci eşi (d. 1904) – Hanım Efendi; Dördüncü İkbal
9. Filiz-Ten Hanımefendi Dokuzuncu eşi (d. 1865 – ö. 1945) – Hanım Efendi; Dördüncü İkbal
10. Visal-i Nur Hanımefendi Onuncu eşi – Gözde
11. Tarân-ı Dil Hanımefendi Onbirinci eşi – Hanım Efendi

OĞULLARI:
Erkek çocukları;
Şehzade Mehmed Selahaddin Efendi (d. 5 Ağustos 1861 – ö. 29 Nisan 1915)
Şehzade Süleyman Efendi (V. Murad’ın oğlu)
Şehzade Seyfeddin Efendi
Kız çocukları;
Hatice Sultan
Fehime Sultan
Fâtıma Sultan
Aliyye Sultan
.
34.Padişah – 113. Halife
II. Abdülhamit 1842 İstanbul- 1918 İstanbul

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 34
SALTANAT DÖNEMİ; 1876-1909 (33 yıl)
Babası; Abdülaziz
Annesi; Hayran-ı Dil Kadınefendi
.
SARAY KADINLARI
1.Nâzikedâ Başkadınefendi 1863’te Dolmabahçe Sarayı’ında evlendiği Birinci eşi (d. 1850 – ö. 11 Nisan 1895, Yıldız Sarayı) – 3 Ağustos 1876’dan itibaren Baş Kadın Efendi
2. Safi-Naz Nur-Efzun Kadınefendi 1868’de Dolmabahçe Sarayı’ında evlendiği İkinci eşi (d. 1851 – ö. 1915) – İkinci evliliğini Saffet Bey ile yapan Abdülaziz’in eşi Yıldız Hanımın kızkardeşi ve İkinci Kadın Efendi
3. Bedrifelek Kadınefendi 15 Kasım 1868’de Dolmabahçe Sarayı’ında evlendiği Üçüncü eşi (d. 4 Ocak 1851; Poti, Kafkasya – ö. 6 Şubat 1930; Serencebey, Yıldız) – 1876’dan itibaren Üçüncü Kadın Efendi, 1878’den itibaren İkinci Kadın Efendi, 11 Nisan 1895’ten itibaren Baş Kadın Efendi ve Mehmet Selim Efendi’nin annesi
4. Bîdar Kadınefendi 2 Eylûl 1875’te Yıldız Sarayı’nda evlendiği Dördüncü eşi (d. 5 Mayıs 1858, Kafkasya – ö. 1 Ocak 1918, Erenköy), Yahya Efendi Camii’ne defnedildi – Tuğ General Çerkes Hüseyin Paşa’nın kızkardeşi; 1877’den itibaren Üçüncü Kadın Efendi ve 1893’ten itibaren de İkinci Kadın Efendi
5. Dil-Pesend Kadınefendi 10 Nisan 1883’te Yıldız Sarayı’nda evlendiği Beşinci eşi (d. 16 Ocak 1865, Tiflis – ö. 17 Haziran 1901, Yıldız Sarayı) – 10 Nisan 1883’ten itibaren Dördüncü Kadın Efendi ve 11 Nisan 1895’ten itibaren de Üçüncü Kadın Efendi
6. Mezîde Mestan Kadınefendi Önceden V. Murad’ın Hareminde görevli bulunan 2 Şubat 1885’te Yıldız Sarayı’nda evlendiği Altıncı eşi (d. 5 Mart 1869, Gence, Kafkasya – ö. 12 Ocak 1909, Yıldız Sarayı), Yahya Efendi Camii’ne defnedildi – 2 Şubat 1885’ten itibaren Baş İkbâl, 11 Nisan 1895’ten itibaren Dördüncü Kadın Efendi ve 17 Haziran 1901’den itibaren de Üçüncü Kadın Efendi
7. Emsal-i Nur Kadınefendi 20 Kasım 1885’te Yıldız Sarayı’nda evlendiği Yedinci eşi (d. 2 Ocak 1866, Tiflis – ö. 1950, Nişantaşı), Yahya Efendi Camii’ne defnedildi – 20 Kasım 1885’ten itibaren İkinci İkbâl, 11 Nisan 1895’ten itibaren Baş İkbâl, 17 Haziran 1901’ten itibaren Dördüncü Kadın Efendi, ve 21 Ocak 1909’dan itibaren de Üçüncü Kadın Efendi
8. Müşfika Kadınefendi (Kayıhan/Kayısoy) Kadınefendi 12 Ocak 1886’da Yıldız Sarayı’nda evlendiği Sekizinci eşi (d. 10 Aralık 1867, Hopa – ö. 16 Temmuz 1961, Serencebey Yokuşu No: 53, Yıldız), Yahya Efendi Camii’ne defnedildi – Gazi Şahid Ağır Muhammed Bey ile eşi Emine Hanım’ın kızı ve Ayşe Sultan’ın annesi; 12 Ocak 1886’dan itibaren Üçüncü İkbâl, 11 Nisan 1895’ten itibaren İkinci İkbâl, 17 Haziran 1901’ten itibaren Baş İkbâl, ve 21 Ocak 1909’dan itibaren de Dördüncü Kadın Efendi
9. Sazkâr Hanımefendi Dokuzuncu eşi (d. 8 Mayıs 1873, İstinye, İstanbul – ö. 1945, Beyrut), Şam’daki Sultan Selim Camii’ne defnedildi – 31 Ağustos 1890’den itibaren Dördüncü İkbâl, 11 Nisan 1895’ten itibaren Üçüncü İkbâl, 17 Haziran 1901’den itibaren İkinci İkbâl, 21 Haziran 1909’den itibaren Baş İkbâl, ve daha sonra da Baş Hanım Efendi
10. Peyveste Hanımefendi 24 Ocak 1893’te Yıldız Sarayı’nda evlendiği Onuncu eşi (d. 10 Mayıs 1873, Kafkasya – ö. 1944, Paris) – Şehzade Abdürrahim Efendi’nin annesi; 24 Ocak 1893’ten itibaren Baş Gözde, 11 Nisan 1895’ten itibaren Dördüncü İkbâl, 17 Haziran 1901’ten itibaren Üçüncü İkbâl, ve 21 Ocak 1909’dan itibaren de İkinci İkbâl
11. Fatma Pesend Hanımefendi 1896’da Yıldız Sarayı’nda evlendiği Onbirinci eşi (d. 1876, Kafkasya – ö. 1925, Paris) – Hatice Sultan’ın annesi; 1896’dan itibaren Baş Gözde, 17 Haziran 1901’den itibaren Dördüncü İkbâl, ve 21 Ocak 1909’dan itibaren de Üçüncü İkbâl
12. Behice (Maan) Hanımefendi10 Ma yıs 1900’te Yıldız Sarayı’nda evlendiği Onikinci eşi (d. 10 Ekim 1882, Batum, Kafkasya – ö. 22 Ekim 1969, İstanbul), İkinci evliliğini Celâl Maan Bey ile 1919’da yaptı ve 1923’te de ayrıldı. – 10 Mayıs 1900’den itibaren İkinci Gözde, 17 Haziran 1901’den itibaren Baş Gözde, 21 Ocak 1909’dan itibaren de Dördüncü İkbâl
13. Saliha Naciye Hanımefendi 4 Kasım 1904’te Yıldız Sarayı’nda evlendiği Onüçüncü eşi (d. 1887, Batum – ö. 4 Aralık 1923, Erenköy) – Mehmet Abid Efendi’nin annesi; 4 Kasım 1904’ten itibaren İkinci Gözde
14. Dürdane Hanımefendi Ondördüncü eşi (d. 1867 – ö. Ocak 1955, İstanbul) – Baş Gözde
15. Calibos Hanımefendi Onbeşinci eşi (d. 1890, İstanbul – ö. 1955’ten sonra) – İkinci Gözde
16. Nazlı Yâr Hanımefendi Onaltıncı eşi – Üçüncü Gözde

OĞULLARI:
Erkek çocukları;
Mehmed Selim Efendi, Bedr-i Felek Kadın Efendi’nin oğlu
Ahmed Nuri Efendi
Mehmed Abdülkadir Efendi
Mehmed Burhaneddin Efendi
Abdürrahim Hayri Efendi, Peyveste Hanımefendi’nin oğlu
Ahmed Nureddin Efendi
Mehmed Bedreddin Efendi
Mehmed Abid Efendi, Saliha Naciye Hanımefendi’nin oğlu
Kız çocukları;
Ulviye Sultan
Zekiye Sultan
Naime Sultan
Naile Sultan
Şadiye Sultan
Ayşe Sultan
Refia Sultan
Hatice Sultan – (10 Temmuz 1897, Yıldız Sarayı, İstanbul – 14 Şubat 1898), annesi Fatma Pesend Hanımefendi’ydi. 7 aylıkken difteriden vefat etmiş, Yahya Efendi Türbesi’nde defnedilmiştir. Abdülhamid, kızının ölümünden duyduğu üzüntüden dolayı hatırasına Hamidiye Etfal Hastanesini (günümüzdeki Şişli Etfal Hastanesi) yaptırmıştır.
Aliye Sultan (y.1900). Bebekken ölmüştür.
Cemile Sultan (y.1900). Bebekken ölmüştür.
Samiye Sultan
Saliha Sultan
.
35.Padişah – 114. Halife – Türkçe AND okutan
V. Mehmed (Reşâd) 1844 İstanbul- 1918 İstanbul

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 65
SALTANAT DÖNEMİ; 1909-1918 (9 yıl)
Babası; I. Abdülmecit
Annesi; Gül-Kemâl Kadınefendi
.
SARAY KADINLARI
1. Kâmuran Kadınefendi 30 Eylûl 1872’de Ortaköy Sarayı’ında evlendiği Birinci eşi (d. 5 Mart 1855, Gence – ö. 30 Nisan 1921, Kuruçeşme) – Baş Kadın Efendi ve Şehzade Mehmet Ziyaeddin Efendi’nin annesi
2. Dürr-i And Kadınefendi 10 Ekim 1876’de Ortaköy’deki Veliaht Sarayı’ında evlendiği İkinci eşi (d. 16 Mayıs 1860, Kars – ö. 17 Ekim 1909, Valide Bağı Köşkü) – İkinci Kadın Efendi
3. Mihr-Engiz Kadınefendi 4 Nisan 1887’de Ortaköy’deki Veliaht Sarayı’ında evlendiği Üçüncü eşi (d. 15 Ekim 1869, Adapazarı – ö. 12 Aralık 1938, İskenderiye) – 17 Ekim 1909’dan itibaren İkinci Kadın Efendi ve Şehzade Ömer Hilmi Efendi’nin annesi
4. Naz-Perver Kadınefendi Dördüncü eşi (d. 1870 – ö. 1930, İstanbul) – 27 Nisan 1909’dan itibaren Dördüncü Kadın Efendi, 17 Ekim 1909’dan itibaren de Üçüncü Kadın Efendi
5. Dil-Firib Kadınefendi Beşinci eşi (d. 1890 – ö. 1953) – 27 Nisan 1909’den itibaren Baş İkbal ve 17 Ekim 1909’ten itibaren Dördüncü Kadın Efendi

OĞULLARI:
Erkek Çocukları;
Şehzade Mehmed Ziyaeddin Efendi
Şehzade Mehmed Necmettin Efendi (1876-1919) Annesi Kamures Başkadınefendi’dir.
Şehzade Ömer Hilmi Efendi
Kız Çocukları;
Refia Sultan
.
36.Padişah – 115. Halife
VI. Mehmed(Vâhideddîn) 1861 İstanbul- 1926 Sanremo

SALTANAT DÖNEMİ BAŞLAMA YAŞI; 57
SALTANAT DÖNEMİ; 1918-1922 (4 yıl)
Babası; I. Abdülmecit
Annesi; Gülüstü (Gülistan Münire) Kadınefendi
.
SARAY KADINLARI
1. Emine Nazik-Edâ Baş Kadınefendi Birinci eşi – Fenire Sultan, Fatma Ulviye Sultan, Rukiye Sabiha Sultan’ın annesi Efendi
2. İnşirah Kadınefendi İkinci eşi – Kadın Efendi
3. Şadiye Müveddet Kadınefendi Üçüncü eşi – Mehmed Ertuğrul Efendi’nin annesi ve İkinci Kadın Efendi
4. Nevvare Kadınefendi Dördüncü eşi – Üçüncü Kadın Efendi
5. Nimet Nevzad Hanımefendi Beşinci eşi

OĞULLARI:
Erkek çocukları;
Mehmed Ertuğrul Efendi, (5 Ekim 1912, İstanbul – 2 Temmuz 1944, Kahire), Osmanlı Padişahı VI. Mehmed’in tek oğludur. Kahire’deki Hidiv Tevfik Türbesi’ne 1944 yılında defnedilmiştir.
Kız çocukları;
Fenire Sultan
Fatma Ulviye Sultan
Rukiye Sabiha Sultan
.
.

Mühim not; Osmanlı sarayı diğer bütün saray yaşamlarında olduğu gibi birçok tarihi kayıp olan belgelerle tarihe yansımıştır, elde edilen bilgiler zaman zaman yeni verilerle oluşmaya devam etmektedir.

.

Osmanlı İmparatorluğu Kadınlar saltanatı 1534-1656

Osmanlı İmparatorluğu Kadınlar saltanatı 1534-1656

.

.

.

Hakkında Türk Bilimi