Osmanlı kuruluş dönemi ve Osmanlı beyliğine katılan Bizans 1313

Ev / Genel / Osmanlı kuruluş dönemi ve Osmanlı beyliğine katılan Bizans 1313

Osmanlı kuruluş dönemi ve Osmanlı beyliğine katılan Bizans 1313

Bizans-Arap savaşları; 780-1180 yılları arasında Arap İslam orduları bizanslılarla birçok savaş yapmıştır, İstanbul kuşatılmış fakat feth edilememiştir.
Heraklius döneminde bizans; Heraklius 602’de Mavrikios’u devirip imparator olmuş olan Phokas’a karşı ayaklandı. Asiler konsül giysileri ile gösteren paralar bastılar. 609’da Yaşlı Herakleiosun yeğeni Niketas Mısır’a karadan gidip o eyaleti zapetti. Niketas, Phokas’ın gönderdiği ve tüm Bizans doğu orduları ile Mısır’a gelen general Bonosus’u yenip eyaleti elinde tutmayı başardı. Bu arada Herakleios ordusuyla da bir deniz filosuna binip Sicilya ve Kıbrıs’ı fethettikten sonra İstanbul’a doğru yola çıktı. İstanbul’a yakında kendisini karşılamaya gelen kentin önde gelen soylularıyla ittifak kurup imparatorluk ilanı için taç giyme törenleri için planlar hazırlandı. Kente vardığında Phokas’ın damadı Priscusun komuta ettiği imparatorluk muhafızları Excubitorlar da kendisinin yanına geçti. Ciddi bir direnmeyle karşılaşmaksızın şehre giren Herakleios, Phokas’ı kendi elleriyle öldürdü. “O Byzantines! If success is your desire and if you seek right guidance and want your empire to remain then give the pledge to this Prophet” ~ Heraclius, Roman Emperor. Heraklius İslamiyetin doğuşunu görmüş ve Hıristiyanlığın İslamiyete teslim olacağını söylemiştir.
6. yüzyılın sonlarında ve 7. yüzyıl başlarında Bizans İmparatorluğu her yönden hücumlara uğramaktaydı. Sasani İmparatorluğu doğudan ve güneydoğudan Suriye, Mısır ve Anadolu’ya baskı yapmaktaydı. İslav ırklar ve Avarlar Balkanlar’da yerleşmeye başlayıp Yunanistan içlerine sarkmaktaydılar. Lombardlar genellikle hiçbir direniş görmeden kuzey İtalya’yı işgal etmişlerdi. Bizans İmparatorluğu’nun daha batısında ve güneyinde uzak olan ve imparatorlar I. Justinianos ve Mavrikios tarafından yenıden Roma eline geçmiş olan bölgelerde bu gittikçe artan baskıya karşı koyabilmek için bölgedeki en yüksek sivil idare ve askeri idare birleştirip ve özel bir eyalet Ekşari ve eyalet valisi Ekşarj sistemi uygulanmaya başlanmıştı.
Osmanlı beyliğine katılan Bizans:
Osmanlı Beyliği dönemi Bizansın çöküş dönemidir, yıkılan Bizans hakimiyetinde parçalanmış küçük hakimiyetler döneminde halkın yöneticilere yaptığı zulümlerden dolayı Hıristiyan Bizans halkı Osmanlı yönetimini ve İslami inancı benimsemiş ve Osmanlı hakimiyetine zaman içersinde halk kendini teslim etmiştir. Bizansın sadece halkı değil askeri yöneticileri de Osmanlıya katılıp Osmanlının kısa zamanda büyümesini sağlamıştır.
Köse Mihal; Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş döneminde Osman Gazi’nin silah arkadaşı olan bey. İslamiyeti seçerek Osmanlı saflarına geçen ilk önemli Bizanslı komutandır. Osmanlı tarihinde Osman Gazi’in silah arkadaşı ve vefakar dostu olarak gördüğümüz Gazi Köse Mihal Mikhael Kosses Bey, başlangıçta Bizans İmparatorluğu’nun hudut kale beylerinden olup Bilecik vilayetinin doğusunda ve İnhisar nahiyesi ile Mihalgazi nahiyeleri arasında bulunan Harmankaya Hadrianoi ve havalisinin beyiydi.
Bizans sınır beyi Mihal Bey; Osmanlı tarihçilerine göre Eskişehir Türk beyiyle Osman Gazi arasındaki bir çarpışmada karşı tarafta bulunan Mihal Bey, esir düşmüş, Osman Bey bunun yiğitliğine karşılık kendisini serbest bıraktırmıştır. Mihal Bey, Osman Gazi ile dostane ilişkisi sebebiyle 1313’de Müslüman olmuş, bunun üzerine Osman Bey’in teklifiyle Abdullah adını almıştır. Böylelikle adı Abdullah Mihal Gazi olmuştur .
Osmanlı emrinde; Mihal Gazi, gerek kendisi ve gerek oğul ve torunları Osmanlı fetihlerinde önemli başarılar göstermişlerdir. Gazi Mihal Bey’in türbesi Mihalgazi beldesinin Ermenköy mevkiinde bulunmakta olup, ölüm tarihi belli değildir. Orhan Gazi zamanında Bursa’nın zaptında rol oynadığına göre 1326’dan sonra vefat etmiş olmalıdır.
Osmanlı tarihlerinde XVI. yüzyıl sonlarına kadar faaliyetlerini gördüğümüz Mihaloğlu akıncıları, Köse Mihal’in oğul ve torunlarıdır. Köse Mihal’in oğlu Mihaloğlu Aziz Paşa ‘dır. Edirne’ de adına bir camii ve Gazi Mihal isimli semt bulunan Mihaloğlu Aziz Paşa 1435 yılında vefat etmiştir. Gazi Köse Mihal Bey’in torunu olup babası ile aynı ismi taşımaktadır. Mihaloğulları’nın ailelerine ait şecerede ve tarihlerde Gazi Mihal’in, Aziz Paşa’dan başka Ali adında bir oğlu daha vardır ki, o da Osmanlı tarihlerinde kendini göstermiştir.
Osmanlı tarihlerine göre Mihaloğlu Mehmet Bey (Aziz Paşa’nın oğlu ikinci Mihal’in oğlu), Osmanlı şehzadelerinin saltanat mücadelelerinde Musa Çelebi ‘ye beylerbeyi olmuş, elaltından Çelebi Mehmed’e yardım ederek, onun I. Mehmet ismiyle tahta çıkması üzerine hizmetine girmiştir. II. Murat’ın hükümdarlığı ve Mustafa Çelebi’nin (Düzmece Mustafa) Rumeli’de padişah olup bütün Rumeli beylerinin (Gazi Evrenos Bey, Turahan Bey ve Gümlüoğlu) Mustafa’ya biat eylemeleri ve Bursa civarına kadar gelmeleri üzerine, akıncı beyi olan Mihaloğlu Mehmet Bey, Şeyh Bedreddin isyanında sempatizanı olduğu için kapatıldığı hapisten çıkarılarak Bursa’ya getirilmiş ve Ulubat çayı kenarında Rumeli beylerini birer birer adlariyle çağırarak onların Mustafa Çelebi tarafından Sultan Murat tarafına geçmelerini sağlamıştır.
II. Murat’ın imparatordan intikam almak için İstanbul muhasarasiyle meşgul olduğu sırada Küçük Mustafa Çelebi hükümdarlık iddiasiyle Bursa’ya ve oradan İznik’e gelmişti. Bunu haber alan Padişah, Mihaloğlu Mehmet Bey’i akıncılarıyla birlikte hemen İznik’e göndermiş, Mehmed Bey İznik’e girdiği sırada Küçük Mustafa Çelebi’nin kumandanı Tacüddinoğlu Mahmut Bey tarafından öldürtülmüştür (1423). Mihaloğullarından Mihaloğlu Yahşi Bey, Mihaloğlu Hızır Bey, oğlu Mihaloğlu Ali ve Mihaloğlu İskender Bey de daha sonra akıncı kumandanlıklarında bulunmuşlardır.
Günümüzdeki etkileri; Akıncı Mihaloğullarının soyu İhtiman’lı ve Plevne’li olarak iki koldan zamanımıza kadar gelmiştir. İsmi Eskişehir’in Mihalgazi ilçesi ile yaşamaktadır.
.
.


Hakkında admin

İlginize teşekkürler


Tayfur köyü antik Trakyen tahtı

Trakyen yarımadası Tayfur köyünde Trakyenlerden günümüze tarih

Çanakkale Trakyen yarımadası ( Thracian Chersonesos) Tayfur köyü mübadele Türklerinin Rumlardan kalma köyüdür. Kaya oyma Trakyen …


Çok yaşlı dut ağacı- Karainebeyli

Gelibolu Karainebeyli Kalaycı dede antik alanı

Kalaycı dede  antik alanı Gelibolu  Karainebeyli köyü Kara Nebi antik mezarlığı yakınındadır. Kalaycı dede  antik …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 


*


Hakkında antikor