Akdeniz’de Batıyı yöneten Doğulular

Ev / Genel / Akdeniz’de Batıyı yöneten Doğulular

Akdeniz’de Batıyı yöneten Doğulular

.

Levant- Doğu

Levantin – Doğulu; Doğu Akdenizli..halk

Levant_(orthographic_projection)

Avrupa tarihinde Akdeniz Ticaret Medeniyeti çok önemli tarihtir…

Akdeniz ticaret tarihinde Doğu Akdeniz Ticaret merkezi en önemli ticaret merkezidir, Doğu Akdeniz İpekyolu Ticaret Yolu’nun Akdeniz kapısıdır.

Fenikeliler; (Fenike-Veniçe) Venediklilerin ataları..
Antik çağda yaşamış Sami dillerine mensup bir dil konuşan Akdenizli kavimdir. Bereketli Hilal’in Akdeniz’e bakan kıyılarında gelişen bu uygarlık, talassokrasik(denizcilik faaliyetlerinin ve deniz kuvvetinin öne çıktığı imparatorluk) bir yapıda şekillenmiştir. Fenikeliler, Doğu Akdeniz’den tüm Akdeniz kıyılarına hatta Atlas Okyanusuna yayılarak en bilineni Kartaca olan şehir devletleri kurmuştur.

PhoenicianTrade - fenike

Fenikeliler Güney Akdeniz’in ticaretini yapan Doğu Akdenizli ticaret halkıdır, özellikle antik Mısır devletinin Akdeniz ticaretini yapan Doğu Akdenizli halktır, ayrıca yine antik Mısır medeniyetinde Asya ile kara ticeretini yapan Sami-Yahudi halktır, çünkü Afrika kıtası’nın bağlantısı bu bölgedir, Bu bölgeden Asya kara kültürü akımı oluşmuştur.
Fenikelilere ait ilk kayıtlar, Kenan toprakları olarak adlandırılan günümüzde Lübnan, İsrail, Suriye, Ürdün, Gazze ve Türkiye’nin güney kıyılarını içine alan bölgede milattan önce üç bin yıllarına kadar gitmektedir.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Fenike
.
Talassokrasi; Denizcilik faaliyetlerinin ve deniz kuvvetinin öne çıktığı imparatorluk.
Terim ilk olarak Antik Yunanistan’da gücünü donanmasından sağlayan Girit Uygarlığının yönetim biçimini tanımlamak için kullanılmıştır.Herodot Fenike talassokrasisine karşı Yunan deniz imparatorluğunun kurulmasını salık vermiştir.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Talassokrasi
https://en.wikipedia.org/wiki/Thessaloniki


https://en.wikipedia.org/wiki/Via_Egnatia
.
Venice; is a city in northeastern Italy and the capital of the Veneto region. It is situated across a group of 118 small islands that are separated by canals and linked by bridges. These are located in the shallow Venetian Lagoon, an enclosed bay that lies between the mouths of the Po and the Piave Rivers. Parts of Venice are renowned for the beauty of their settings, their architecture, and artwork. The lagoon and a part of the city are listed as a World Heritage Site.


https://en.wikipedia.org/wiki/Venice
Venedik kenti başlangıçta Bizans İmparatorluğunun bir parçasıydı.7. yüzyılda bağımsız oldu. Orta Çağın ortalarında büyük bir deniz filosu kurarak Akdeniz ülkeleriyle yaptığı ticaret sonucu zengin bir ülke haline geldi. 1204 yılında Konstantinopolis’i (İstanbul) talan eden Dördüncü Haçlı seferinin başını çekti. Venedik bu seferin sonucu olarak Girit adasını eline geçirdi.

marko polo gezisi
1271-1295 yılları arasında Venedikli tüccar Marko Polo ilk defa Avrupa’dan İpek Yolu’nu izleyerek Çin’e kadar ulaştı. Moğol kağanı Kubilay Han’ın huzuruna çıktı ve yolculuklarının öyküsünü bir kitap haline getirdi.
.
Levantines (Latin Christians)
This article is specifically about Latin Christians in the Levant. Other ethnic groups in the Levant are covered under their individual names.
This article is about Latin Christians in the Levant. For the other Christian ethnic group commonly called Levantine, see Arab Christians.


Levantines or Franco-Levantines are Latin Catholics of the Catholic Church who descend from Catholics who lived under the Ottoman Empire, including modern Levant (Syria, Lebanon, Israel, Palestine, Jordan) and Turkey.
Levantenler veya Fransız-Levantenler; Latin Katolikler arasında Katolik Kilisesi’nin altında yaşayan Katolikler soyundan Osmanlı , Modern Levant ( Suriye , Lübnan , İsrail , Filistin ,Ürdün ) ve Türkiye .
İlk olarak, Doğu Roma İmparatorluğu ve Ceneviz arasındaki denizcilik ve ticaret alanlarındaki iş birliğiyle, başta Galata bölgesi olmak üzere Ceneviz nüfusu Doğu Akdeniz ve Karadeniz kıyılarına yerleşmeye başlar.
Levanten ya da argo tabiri ile Tatlısu Frenki, Osmanlı Devleti içinde özellikle Tanzimat sonrasında büyük liman kentlerinde yoğunlaşan ve ticaretle uğraşan Hıristiyanları tanımlamak için kullanılır. En dar tanım olarak da; şu anki Doğu Akdeniz’e kıyısı olan devletlerde yaşayan Osmanlı döneminde yerleşmiş, Fransız-İtalyan kökenli Katoliklerdir. Yerel Hıristiyan nüfusundan (Rum,Ermeni, Süryani…) farklıdırlar.
Türkiye Levantenleri terimi, özellikle Tanzimat sonrası ticaretle uğraşmak maksadıyla Osmanlı İmparatorluğu’nun kıyı şehirlerine, başta Fransızlar ve İtalyanlar olmak üzere yerleşen Avrupalıların soyundan gelip, günümüzde Türkiye’de yaşayan Levantenleri ifade eder. Türkiye’deki tahmini nüfusları bin civarındadır. Kültürel olarak en yoğun hissedildikleri yer olan İzmir dışında başta İstanbul ve Mersin olmak üzere kıyı şehirlerinde bulunurlar.
.
Hayırlı cumalar https://en.wikipedia.org/wiki/Good_Friday
Musevilere iyi Cuma namazı https://en.wikipedia.org/wiki/Good_Friday_prayer_for_the_Jews
.
Akdenizde Fenike şehir devletleri:

Antik çağda Akdeniz şehir devletlerinin görünümü.

.

Ortaçağda Akdeniz Şehir Devletleri:
Ragusa;

Ragusa
Ragusa Cumhuriyeti. 14. yüzyılın başlarında bugünkü Hırvatistan’ın Dalmaçya kıyısındaki Dubrovnik şehrinde kurulmuş ve 1808 yılından I. Napolyon döneminde Fransız ordularınca zapt edilinceye dek Osmanlı Devleti’nin himayesinde hayatiyetini sürdüren şehir devleti. Tamamen ticaretle uğraşan bu devlet dönem dönem Adriyatik Denizi’nde ve Akdeniz’de Venedik Cumhuriyeti ile rekabete girecek ölçüde gelişmiş, ancak Akdeniz ticaretinin 16. yüzyıldan itibaren Atlantik ticareti karşısında gerilemeye başlamasıyla zenginliğini ve önemini yitirmeye başlamıştır.


1365 yılında I. Murat devrinde Balkanlarda hızla ilerleyen Osmanlı orduları karşısında bağımsızlığını koruyamayacağını anlayan Ragusa Osmanlı himayesini kabul etmiş ve vergi vermeye başlamış, buna karşılık çeşitli imtiyazlardan faydalanarak, Türk topraklarında serbestçe ticaret yapma, yabancı ülkelerde ise tüccarlarının ve ticaret gemilerinin haklarının Osmanlı Devleti tarafından himaye edilmesi haklarını iktisap etmiştir. Bu haklar mucibince, Ragusa Osmanlı Devleti’ne tabiyette tereddüt etmemiş, bunun karşılığında devletin topraklarında Osmanlı garnizonu bulundurulmamıştır.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ragusa_Cumhuriyeti

Yedi ada devleti;

7ADA
Yedi Ada Cumhuriyeti, 1800 yılında Osmanlı Devleti ve Rus İmparatorluğu tarafından Fransa’dan alınan İyonya Adaları üzerinde 21 Mart 1800’de kurulan devlet.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yedi_Ada_Cumhuriyeti

Girit;
From 1212, during Venice’s rule, which lasted more than four centuries, a Renaissance swept through the island as is evident from the plethora of artistic works dating to that period. Known as The Cretan School or Post-Byzantine Art, it is among the last flowerings of the artistic traditions of the fallen empire. The most notable representatives of this Cretan renaissance were the painter El Greco and the writers Nicholas Kalliakis (1645–1707), Georgios Kalafatis (professor) (c. 1652–1720), Andreas Musalus (c. 1665–1721) and Vitsentzos Kornaros.


Under the rule of the Catholic Venetians, the city of Candia was reputed to be the best fortified city of the Eastern Mediterranean.[62] The three main forts were located at Gramvousa, Spinalonga, and Fortezza at Rethymnon. Other fortifications include the Kazarma fortress at Sitia. In 1492, Jews expelled from Spain settled on the island.[63] In 1574–77, Crete was under the rule of Giacomo Foscarini as Proveditor General, Sindace and Inquistor. According to Starr’s 1942 article, the rule of Giacomo Foscarini was a dark age for Jews and Greeks. Under his rule, non-Catholics had to pay high taxes with no allowances. In 1627, there were 800 Jews in the city of Candia, about seven percent of the city’s population.[64] Marco Foscarini was the Doge of Venice during this time period.
https://en.wikipedia.org/wiki/Crete#Venetian_rule
1645’te İbrahim saltanatı döneminde Sünbül Ağa hadisesinin tetiklemesi üzerine başlatılan fetihle Osmanlı idaresine geçmiş, Venedik Cumhuriyeti’nin ada üzerinde 1204’den beri devam eden hakimiyetine böylece son verilmiştir. Adanın hemen hemen tamamı ve bu arada Hanya ve Resmo gibi önemli kentler Osmanlı İmparatorluğu tarafından kolaylıkla fethedilebilmişse de, en büyük merkez olan Kandiye kalesinin alınması 24 yıl sürmüş, 1669’da Fazıl Ahmet Paşa tarafından tamamlanabilmiştir.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Girit
.
Kutsal İttifak:
Venedik Cumhuriyeti
Papalık Devleti
Ceneviz Cumhuriyeti
Malta şövalyeleri
.
Osmanlı tarihinde iki önemli deniz savaşı

preveze

Prevze deniz savaşı Osmanlının zaferi ile sonuçlanmıştır..
https://tr.wikipedia.org/wiki/Preveze_Deniz_Muharebesi

inebahtı

İnabahtı deniz savaşı Osmanlının yenilmesi ile sonuçlanmıştır.
https://tr.wikipedia.org/wiki/inebahtı_Deniz_Muharebesi

Her iki savaşta taraflar aynidir, Osmanlı Akdenizdeki Kutsal ittifak (Fenikeli Yahudi devletleri) ile savaşmıştır.. Osmanlı devleti dünyada mazlum olan Yahudilere kapılarını açmış ülkesinde rahat yaşama imkanı vermiştir..Osmanlı İmparatorluğunda Yahudilerin Tarihi,  https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Turkey

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Jews_in_the_Ottoman_Empire
.
Günümüzde Akdeniz Şehir Devletleri;
Venedik
Vatikan-papalık
Malta
Kıbrıs

.

Sefarad Yahudileri Osmanlıdan kalan halktır..

İbrani dilinde “Sefarad”, İspanya anlamına gelmektedir. İspanya dışında Portekiz, İtalya, Kuzey Afrika, Türkiye, Ege Adaları ve Balkan Musevilerinin de büyük bölümü bu adla anılır. 16.yüzyılda bütün bu gruplar, Judeo-Espegnol veya “Ladino” denen ve İspanyolca’nın Kastilya lehçesine ilave edilmiş; Türkçe, İbranice hatta Rumcadan gelen kelimeler ve deyimler ile bezeli bir dil konuşuyorlardı. Bu dil bugünlerde unutulmaya başlanmıştır. 1492’de İspanya’dan kovulan Museviler, İspanya kökenli oldukları için kendilerine “Sefarad” adını koymuşlardır.
Genişletilmiş anlamda ise bugün, Sefarad, Aşkenaz olmayan tüm Yahudilere verilen addır.

Bugün Türkiye’de yaşayan 25.000 Yahudi’nin yaklaşık %96’sını oluşturan Sefaradlar’ın sayısı 24.000 civarındadır, %4’ü oluşturan Aşkenaz Museviler’in sayısı 1.000 civarındadır

https://tr.wikipedia.org/wiki/Sefarad_Yahudileri

.

SULTAN ABDÜLAZİZ’DEN AMERİKAYA 

“SULTAN ABDÜLAZİZ’DEN AMERİKA’YA ÖZGÜRLÜK HEYKELİ HEDİYESİ”NİN TARİHİ…

http://www.turkbilimi.com/hacli-seferleri/

.


Hakkında admin

İlginize teşekkürler


çin saldırısı

Türk Bilimi İnternet yayınlarına Çin’den SİBER SALDIRI…

Çin İnternet üzerinden Türk Bilimi yayınlarına saldırı başlatmıştır…


PARANIN DNA SI

Para’nın DNA testi..!!

Para nedir !!…? Para değişim değeridir.. İlkel, doğrudan alışveriş “Takas-Değişim ticaret şekli”dir…en doğru olan budur.. …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


CAPTCHA (Şahıs Denetim Kodu) Resmi

 


*


Hakkında antikor