Anadolu’da Hurri, Harran, Hatti, Hitit H kültürü tarihi

Doğu Anadolu’nun H kültürlü kadim bir tarihi bulunmaktadır, Hurri, Harran, Hatti, Hitit antik kültürleri bunu kanıtlamaktadır.

HAZAR KAPALI HAVZASI
Hazar kapalı havzası Hazar deniz-gölü su havzasıdır, Hazar tarihi ve kültürü ile yeterli çalışma yapılmamıştır.
.
HURRİ
Hurriler veya Hurri Devleti, MÖ 3. binyıldan itibaren, Sümer, Akkad, Hitit, Ugarit ve Mısır kaynaklarında hakkında bilgiler bulunan, Mezopotamya ve Yukarı Dicle bölgelerinde hüküm süren, konuştukları dil itibarıyla (Hurrice) Asya kökenli olduğunu kabul edilen ve MÖ 7. yüzyıla kadar varlığını sürdüren devlet.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hurriler
.
HARRAN
Harran bölgesinde son yıllarda göbeklitepe ile başlayan kazılarda 12 bin yıllık inanç merkezi olduğu ortaya çıkmıştır, devam eden kazılar dahada eskiye gideceğe benzemektedir.
Harran doğu anadolunun bilinen bilgelik merkezidir, şehrin adının ilk geçtiği buluntular MÖ 2250 yıllarına ait Ebla’da bulunan çivi yazılı tabletlerdir.
Bölgeye eski dönemde DİYAR I MUDAR “müdrik-bilge lerin diyarı” denmektedir. Bölge ayrıca peygamberler yeri olarak ta anılmaktadır.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Harran
.
HATTİ
Hattiler MÖ 2000 Orta Anadolu’da Hatti topraklarında yaşayan eski bir Tunç Çağı halkıydı . Ne Sami ne de Hint-Avrupa olmayan kendine özgü bir Hatti dili konuşuyorlardı. Hattiler, Erken Tunç Çağı’na ait arkeolojik kayıtlar ve ayrıca daha sonraki Hitit ve diğer kaynaklardaki tarihi referanslarla kanıtlanmıştır. Ana merkezleri Hattuş şehriydi.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hattians
.
HİTİT
Hititler ya da Etiler, Tunç Çağı’nda Anadolu yarımadasında devlet kuran bir halk. MÖ 1600 civarında İç Anadolu’daki Hatti beyliklerini ele geçirerek Hattuşaş merkezli olarak kurdukları devlet MÖ 14. yüzyıl ortalarında I. Şuppiluliuma yönetimi altında Levant ve Yukarı Mezopotamya’ya değin genişleyerek bir süper güç hâlini almıştır. Halk, Hint-Avrupa dillerinin bilinen ilk örneği olan ve Anadolu dilleri sınıfına ait Hititçe ve Luvice dillerini konuşmuştur.
Bu dillerin yanı sıra tabletlerinde Sümerce ve Akad’ca yazılar da mevcuttur. Çivi yazısını ve hiyeroglif yazı sistemini kullanmışlardır.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hititler
.
HARAPPA
H kültürü, Hindus nehri, Pencap bölgesinde, MÖ 1900’den MÖ 1300’e kadar bir Tunç Çağı kültürüydü.
Bilindiği gibi H kültürlü diğer tarih coğrafyası HARAPPA, Hindus nehridir.
https://en.wikipedia.org/wiki/Cemetery_H_culture

MISIR VE ÇEVRE ETKİSİ İNANÇ KÜLTÜRÜ TANIMLARI
AHİRET,  tanrı ile karşılaşma
HİRA,   tanrının iletişim kutsal alanı
HİYER,  tanrı
HİYEROĞLİF,  tanrı ile iletişim kutsal yazıları
HIRİSTİYAN,  tanrıya inananlar
.
H KÜLTÜRLİ HAZAR DİLİ ETİMOLOJİSİ
Günümüz Azerbaycan Türkleri H kültürlü dil konuşmaktadır.
Ha r ; Hareket oluşumu (ateş harladı-ateş hareket etti) (kutsal varlık yeri)
Ha rf; Hareket oluşumu farkı- hareket farkı oluşturucu
Ha ra ; Hara ket yeri- nere-yer (at harası; atların gezdiği yer)
Har an ; Neren- yerin
Ha ra na; Nerene Sahipin yeri- göç edilen yer
Ha ra ket; Yer değiştirme
Ha ra sız ; Neresiniz-nerdesiniz, ne yerdesiniz
Har an u ; Sümerce de ve Akatça da “seyahat” veya “kervan” anlamına gelen “haran-u” sözcüğü
Har an ı ; Nereni
Har i ka; Mükemmel, çok güzel
Har s; Hareket karışımı, karışım
Har ç; Hareket etkeni, hareket ettirici etken
Hat; Hareket çizgisi, hareket yolu (kutsal varlık ettirgeni)
Hat ti ; Antik Harran halkı
Hit; Hareket güçlüsü (kutsal iz ettirgeni)
Hit it te; Anadolu antik devleti (Anadolu antik medeniyeti)
Hint ; Antik çağ insanları (İndian-antik insanlar)
Hu r ri Anadolu antik halk (Anadolu antik medeniyeti)
Hır ana ; İzmir (hareket odak varlığı)
Hir a ; Hira Mağarası, Kur’an-ı Kerim’in Hz. Muhammed’e bu mağarada indirilmeye başlandığı kabul edilmektedir.
Hun ; Antik Türkler (kutsal hareket zamanı)
Huz; Kutsal uzlaşı
Huzur; Uzlaşım
Haz; Sinme, uyumlu-huzurlu bileşim
Haz ar; Bileşim yeri, yaşam alanı
Haz ım; Sindirme, alma
.
HAZAR
Hazarca, Ortaçağda, Orta Asyalı yarı göçmen Türk boyu olan Hazarların konuştuğu dildir.
Hazar Denizi
Hazar Gölü; Elazığ’da bir göl
Hazar İmparatorluğu veya Hazar Devleti
Hazarca
Hazarlar
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hazar
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hazar_Kağanlığı
.
H kültürü ile yeterli araştırma yapılmamıştır, H kültürü binlerce yıllık kadim kültürdür, H kültürünün günümüzdeki dil temsilcisi Azerbaycan Türkleri’dir.
Ha ra ; Nere, Hara ket yeri- nere-yer (at harası; atların gezdiği yer)
Har an ; Neren- yerin
Ha ra na; Nerene Sahipin yeri- göç edilen yer
Ha ra nı; Nereni
Ha ra sız ; Neresiniz-nerdesiniz, ne yerdesiniz
Bu tanımlar Azerbaycan halkının en çok kullandığı günlük iletişim tanımlarıdır.
.
Türkiye Türklerinde kullanılan H kültürlü tanımlar.
Har; Büyüme
Hara;Yaşam
Harf; Oluşum bütünün parçaları, bütünü meydana getiren parçalar
Harran; Yaşam merkezi
Harita; Yaşam alanı göstergesi
Haraket; Yaşam alanından ayrılma

.
NUH – HUN – HAN – HİNT, H  kültürünün süregelen devamıdır…
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi