Hilafet Ordusunun Menkıbeleri ve Türklerin Faziletleri- el-Cahiz 769-867

el-Cahiz, tanınmış bir Arapça nesir yazarı olduğu gibi Arapça dilinde birçok edebî, bilimsel, teolojik, siyasal-dini polemik ve erken dönem İslam felsefesini konu alan eserler vermiştir.
Bilimsel eserlerinde biyoloji, Türkoloji, zooloji, tarih ve psikoloji gibi dallara değinmiştir.

Menâkıb Cünd el-Hilafe ve Fuza’il el Etrak
“Hilafet(Halife-yerine gelen) Ordusunun Menkıbeleri(Menkıbe-tarihe geçmiş ünlü kimselerin yaşamları ve olağanüstü davranışlarıyla ilgili hikâye) ve Türklerin Faziletleri”
adlı eserini Samarra’nın merkez olduğu yıllarda, Mütevekkil’in hilafeti döneminde kaleme almıştır.
Fuza; ahlâk, ilim ve meziyetçe üstün, fazîletli kimseler.
Bu kitap, o dönemden itibaren Memlûk anlayışında değişimin başladığını göstermektedir.

Mutezile, İslamiyetin Arapçılık olarak yönlenmesi ile oluşan muhalif inanç akımıdır.
“Katı müslümanların doğru yoldan kopmuş saymaları” ile birlikte sünnilik tarafından dinden çıkma sayılmayan Mutezile(Mutezile-bir tarafa çekilenler) mezhebine mensup olan el-Cahiz kitabında, artık İslamı korumayı üstlenenin ırk ayrımı ile değerlendirilmesinin doğru olmadığını savunur.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi