SÖMÜRGECİLER DÜNYASI SAVAŞLARI Dünyanın bilinen ilk birleşik ekonomi-maddi menfaat (Global sermaye) savaşı 1914-1918 – 1. Dünya Savaşı

Ev / Genel / SÖMÜRGECİLER DÜNYASI SAVAŞLARI Dünyanın bilinen ilk birleşik ekonomi-maddi menfaat (Global sermaye) savaşı 1914-1918 – 1. Dünya Savaşı

SÖMÜRGECİLER DÜNYASI SAVAŞLARI Dünyanın bilinen ilk birleşik ekonomi-maddi menfaat (Global sermaye) savaşı 1914-1918 – 1. Dünya Savaşı

.
.
Avrupa ülkeleri tarihinde iki çeşit birleşik savaşlar olmuştur
– Din savaşları-     din adamları; dinlerini ve yönetim yetkilerinin alanlarını büyütmek için savaş açarlar..ülke sınırları yoktur(globalizm)..
– Ekonomi savaşları- tüccarlar;    ekonomilerini, maddi varlıklarını büyütmek için savaş açarlar..ülke sınırları yoktur(golbalizm)…
“İmparatorlar birleşik savaş açmazlar, çünkü onlar imparatorluk oluşturmak için (hakimiyet alanlarını büyütmek için) savaşırlar” ülke sınırları vardır…
Birleşik din savaşlarında Ortadoğu’da oluşan “tek tanrılı dinler”in savaşları halen devam etmektedir….
Ayrıca ayni dine mensup farklı mezheplerden olan insanlarda din adamları tarafından çeşitli zamanlarda savaşa sürüklenmiştir.. dinler daima dallanıp yeni mezhepler olmuş ve yeni oluşan mezhepler kendi aralarında SÜREKLİ SAVAŞMIŞLARDIR.
Birleşik din savaşlarında en çok bilinen “haçlı savaşları”dır..son haçlı savaşı “Avrupa’nın 1900 yılında çine yaptığı haçlı savaşı”dır, bu savaş Müslüman Çin halkının Müslüman olmasını istemiyen Avrupa’nın Çin’e misyoner göndermesine Çinde’ki Müslüman halkın tepki göstermesi ve Çin hükümdarı’nın Müslüman halkın yanında yer almasının; hatta Osmanlı Devleti’nin Çin’e İsmail Enver Paşayı göndererek Müslüman Çin halkı’nı organize etmesinden sonra oluşan “Haçlı Savaşı”dır…
Ekonomi savaşlarında ise daha eski tarihlere giden savaşlar vardır… bu savaşlar hem kara ticaret yollarında, hem deniz ticaret yollarında olmuştur.
TARİHİN HİÇ BİTMEYEN SAVAŞLARI KÖLELİK SAVAŞLARIDIR…İNSANLAR BİRER MAL GİBİ SATILMAKTA VE KULLANILMAKTADIR, bu durum şekil değiştirerek halen devam eden bir savaş zinciridir…
.
.
1.Dünya Savaşı’nın haraketi-timeline: 1453 İstanbul’un fethi ile başlıyan bir haraket zinciri….
– 1453 Akdeniz sömürge ticaretinin merkezi İstanbul Müslüman Osmanlı devleti tarafından fethedilir…bu fetih; savaş özelliği itibarıyla dünyadaki kale ve surlarla korunmayı ortadan kaldırdığından yeni bir çağ başlar…Avrupa sömürge ticareti Akdeniz’den Okyanuslara taşınır..AMERİKA AVRUPALILARIN İSTİLASINA UĞRAR VE MÜSLÜMANLARIN KONTROLUNDA OLMAYAN GÜNEY AFRİKA HALKI KÖLE OLARAK AMERİKA’YA GÖTÜRÜLÜP HİÇBİR ÜCRET ÖDEMEDEN KÖLE SANAYİSİ OLUŞTURULUR…
– 1495 – Imperial Reformu ; İmparatorluk reformu–Reichskammergericht kuruldu. Avrupa’da Rönesans’ın ilk temel çalışmaları Almanyada’ki Martin Luther’in protestanlık görüşüdür…bu görüş papazların-diadamlarının halkı yönetmesindeki rolünü inançlar seviyesine indirmiştir..kıralın yönetimdeki gücünü yükseltmiştir..
http://en.wikipedia.org/wiki/Imperial_Reform
– 1517 Protestan Reform Hareketi;
Papazlar tarafından para ile satılan af belgesi.
Bu belge aslında Hıristiyan papazların halkını sömürdüğünün belgesidir..papazlar din işlerinde değişik çalışmalara girmişler,  insanları huzura götüren çalışmalardan vaz geçmişler, dini bir sömürge ticaretine çevirmişlerdir ve dünyanın en büyük sermaye teşkilatını oluşturmuşlardır…
Katolik Kilisesi dini amaçlarından uzaklaşan bir konumdadır. Bunun sonucunda ilk olarak Almanya’da başlayarak Avrupa ülkelerine de yayılan dini anlamda oluşan yeniliklerin tümüne Protestan Reform Hareketi denmektedir. Reform düşüncesini Almanya’da ilk olarak 1517 yılında Martin Luther ortaya koymuştur.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther
– 1555 Martin Luther’in düşünceleri sayesinde Protestanlık mezhebi doğmuştur. Daha sonra iki mezhep arasında doğan çatışmalar 1555 yılındaki Ogsburg Antlaşması ile son bulmuştur. Bu anlaşma sonucunda ise Protestanlık Mezhebi ve Protestanlık Kilisesi artık kabul görülmüştür.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Protestanlık
– 1618-1648 Avrupa’da Otuz Yıl (mezhep) Savaşları; 16. yüzyıl’da yaşanan Katolik-Protestan ayrışmasıyla, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu’na bağlı prenslikler, farklı taraflarda savaşmışlar, tarihte Otuz Yıl Savaşları (1618-1648) olarak bilinen bu savaş da Vestfalya Antlaşması’yla sona ermiştir.
Savaş sonucunda, bugün bile Avrupa Birliği’nin kökenini oluşturan Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu dağılmıştır.
Savaşın sonunda Fransa’nın güçlenmesi, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu’nun ve Habsburg Hanedanı’nın zayıflaması söz konusudur.
Bu sonuç Almanya için 19.yy’a kadar sürecek bir zayıflık dönemine ve yine bu tarihlere kadar birliğini kuramamasına neden olmuştur.
– 1789 Fransız ihtilali; Avrupadaki bu haraket halkı kışkırtarak yönetmenin ilk başarılı savaşıdır..bu savaşta dinadamları kıralı devirmek için rol almıştır..
Milliyetçilik, Hürriyetçilik ile kışkırtarak parçalamak ve akabinde her ikisini yok etme; savaşların sonunda Sosyalizm – Kominizm temelleri atılmıştır..Kominizm; Milliyet ve Din bağlarının olmadığı halkın hiçbir bağı olmayan toplulukla şekline dönüştürülmesidir, aslında “tek tanrılı dinlerin yönetim mantığı”da aynidir, fakat böyle olmasına rağmen kominizm dinleri’de reddeder, çünkü dinler; halkı birleştirici özelliğe sahiptir……ve halk dinadamları tarafından kışkırtılarak, kıralın yetkileri elinden alınmıştır..
– 1815 Viyana Kongresi; Fransız İhtilali ile etkinlikleri artan milliyetçilik, hürriyetçilik akımlarına tamamen karşı, ekonomi birliği ittifakı…
Viyana kongresinde dünyanın en önemli kararı alınmıştır…çünkü sermaye-para gücü sahipleri birleşmiş ve dünyayı ikiye bölmüşlerdir;
– Sermayesi-para gücü olanlar; dünyanın efendisi ve yöneticisidirler…
– Sermayesi-para gücü olmayanlar; sermayesi-para gücü olanların kölesidirler..
http://tr.wikipedia.org/wiki/Viyana_Kongresi
– 1853-1856 Kırım savaşı; Avrupa’ya ve geniş anlamda dünyaya yeni bir statü getirilmiş ve buna göre güçler dengesi kurulmuştur. Kırım Savaşı’nda bu dengelerin Rusya lehine değişmesine engel olmak için, Haçlı Seferleri’nden sonraki en önemli ittifakla, Avrupa Devletleri, Osmanlı İmparatorluğu ile birlikte Ruslara karşı savaşmıştır.
– 1900 Çin haçlı savaşı; Müslüman Çin halkının Müslüman olmasını istemiyen Avrupa’nın Çin’e misyoner göndermesine Çinde’ki Müslüman halkın tepki göstermesi ve Çin hükümdarı’nın Müslüman halkın yanında yer almasının; hatta Osmanlı Devleti’nin Çin’e İsmail Enver Paşayı göndererek Müslüman Çin halkı’nı organize etmesinden sonra oluşan “Haçlı Savaşı”dır..bu savaşla Çinde miliyetçilik ve dindarlık ( halkı birleştiren bağlar) yok edilmiş yerine halkta hiçbir bağ oluşturmayan kominizm getirilmiştir..
“””Sanayi Devrimi ve Sömürgecilik hareketlerinde de bu olay etkisini göstermiş ve “”İngiltere ile Fransa sömürgecilik alanında hızla güçlenirken”” Almanya’nın bu alanda geri kalmasına neden olmuştur, Almanya sömürgeci bir devlet olmamıştır”””.http://tr.wikipedia.org/wiki/I._Dünya_Savaşı
“Sömürgeci olmayan ve sömürgeciliğe karşı olan devletlere, sömürgeci devletler birleşerek savaş açmıştır”….
Nedenleri; sömürgeler, deniz yollarının hâkimiyeti, uluslararası ticaret imtiyazları….
– 1914 Osmanlı-Alman Gizli Antlaşması; I. Dünya Savaşı’na girerken Osmanlı yönetimi üzerinde artan Alman etkisini ittifakla sonuçlandıran ve Osmanlı Devleti’ni resmen İttifak Devletleri safında savaşa sokan gizli ittifak antlaşmasıdır.

İsmail Enver-ENVER PAŞA (Hayatını milletinin varlığına adamış güçlü bir Ordu teşkilatçısı) 1880-1922

2 Ağustos 1914’te İstanbul’da imzalanmıştır. Osmanlı tarafından antlaşmayı Sait Halim Paşa, Almanya adına ise Alman Büyükelçisi Baron Wangenheim imzalamıştır. Bu antlaşmaya Said Halim Paşa’nın Yeniköy’deki yalısı ev sahipliği yapmıştır. Aynı gün ülke çapında seferberlik ve sıkıyönetim ilan edilmiştir.
Antlaşmaya göre Osmanlı ve Almanya, Avusturya-Sırbistan savaşına tarafsız kalacak; Rusya, Almanya’ya karşı bir saldırı hareketinde bulunursa Osmanlı da savaşa girecek, Osmanlı Devleti’ne herhangi bir saldırı olursa da Almanya Osmanlı’ya yardım edecekti.
Anlaşma maddeleri şöyledir:
1. Anlaşma tarafları Avusturya-Macaristan ile Sırbistan arasındaki mevcut ihtilafta tarafsız kalmayı taahhüt eder.
2. Rusya faal askeri adımlarla müdahele eder ve Avusturya-Macaristan dolayıyla casus foederis ile Almanya’yı karşısına alırsa, Türkiye de casus foederis’e tabidir.
3. Almanya savaş durumunda askeri misyonunu Türkiye’de bırakacaktır. Anında yürürlüğe girmiş olan, Türk Savaş Bakanı Ekselansları ve Alman Askeri Misyon Şefi arasında gerçekleşen önceki anlaşmalara göre, Türkiye adı geçen askeri misyonun Türk ordusunun genel komutasında etkin nüfuz sahibi olacağını garanti eder.
4. Tehdit durumunda ve gerekli olduğunda Almanya Osmanlı İmparatorluğu topraklarını silahlı kuvvetlerle savunmayı taahhüt eder.
5. İşbu anlaşma iki ülkeyi mevcut ihtilaftan doğabilecek uluslararası karışıklıklardan korumak için yapılmıştır; belirtilmiş tam yetkili kişiler tarafından imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve 31 Aralık 1918 tarihine kadar, mevcut tüm kararlarla bağlayıcıdır.
6. İmza taraflarından herhangi biri anlaşma bitim tarihinden altı ay öncesine kadar anlaşmanın iptal olacağını bildirmezse anlaşma beş yıl daha uzamış olur.
7. İşbu belge Alman Kayser Ekselansları, Prusya Kralı ve Osmanlı İmparatoru Ekselansları tarafından tasdik edilecektir. Tasdikler imza tarihinden bir ay sonra takas edilecektir.
8. İşbu anlaşma gizli kalacaktır ve imza taraflarının biri tarafından ancak diğer tarafın onayı ile yayınlanabilir.
Osmanlı ordusu bütünüyle Alman silahları ile donatılmıştır….
Birinci dünya savaşı olarak bilinen savaş bir bahane ile oluşmuştur..çünkü dünyayı yeniden şekillendirmek isteyen birleşik sömürge ekonomisi güçleri bir bahane beklemektedir..
Sırbistan – (savaşın tetiği)                29 Temmuz  1914
İttifak Devletleri: Sömürgesi bulunmayan devletler..dünyada sömürgesi olmayan dönemin Avrupa ülkeleri..
Alman İmparatorluğu Almanya                             1914
Avusturya-Macaristan Avusturya-Macaristan               1914
Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı                           1914
Bulgaristan Krallığı Bulgaristan                        1915-18
İtilaf Devletleri ve savaşa giriş tarihleri: Sömürge devletleri ve sömürgeleri..itilaf devletlerinin tamamı sömürge güçlerinden oluşmuştur..
Rusya – (Rusya sömürge güçleri)               1 Ağustos 1914
Fransa (Fransız sömürge güçleri) –            2 Ağustos 1914
Belçika (Belçika sömürge güçleri) –           3 Ağustos 1914
Birleşik Krallık (İngiltere sömürge güçleri)- 4 Ağustos 1914
Bu sömürgeci devletler sırbistan olayını bahane etmişler ve birleşerek sömürgeci olmayan devletlere savaş açmışlardır…
Savaşın ilerliyen zamanlarında birçok ülke sömürge ülkelerinin baskısıyla savaşa iştirak etmiştir.
Avustralya-Güney Afrika-Hindistan-Britanya’nın deniz aşırı toprakları-Kanada-Newfoundland-Yeni Zelanda
Karadağ –               5 Ağustos1914
Japonya –              23 Ağustos1914
İtalya –               23 Mayıs  1915
Portekiz –              9 Mart   1916
Romanya –              27 Ekim   1916
ABD –                   6 Nisan  1917
Yunanistan –           27 Haziran1917
Ayrıca:
Liberya –             4 Ağustos1914
San Marino –          3 Haziran1915
Çin Cumhuriyeti –    14 Mart   1917
Küba –                7 Nisan  1917
Panama –              7 Nisan  1917
Brezilya –           11 Nisan  1917
Bolivya –            13 Nisan  1917
Siam İmparatorluğu – 22 Temmuz 1917
Kosta Rika –         21 Eylül  1917
Peru –                6 Ekim   1917
Uruguay –             7 Ekim   1917
Ekvador –             8 Aralık 1917
Guatemala –          23 Nisan  1918
Nikaragua –           8 Mayıs  1918
Haiti –              12 Temmuz 1918
Honduras –           19 Temmuz 1918
Ermenistan –                   1918
Çekoslovakya –                 1918
Andorra
Jamaika
Dominik Cumhuriyeti
Savaş dünyanın önemli bir bölümünün katılması ile dünya savaşı şeklini almıştır…
.
.
Bu savaştaki en önemli olan haraket, sömürgelerdeki din ve millet bağı olan sömürge halkları karşı cephelerde savaştırılmıştır…sömürge güçleri dini bağı olan ve hatta millet bağı olan insanları birbirleri ile savaştırarak yok etmiştir..bu durumu savaşan tarafların halkı ve askerleri çok geç farketmiştir..yıllarca sömürgecilerden kurtulmak için savaşan halk sömürgeci olmayan halkla savaştırılmıştır..
.
Birinci Dünya Savaşı dünyanın Osmanlı İmparatorluğu’nu yok etmek için oluşturduğu birlik savaşıdır…
Osmanlı ordusunun başında dünyanın en eğitimli ve Milliyetçi, vatanını seven inançlı bir askeri İsmail Enver Paşa vardır; İsmail Enver Paşa bir Paşa ailesinin mensubudur; babası, amcası ve kardeşi’de ayni zamanda Paşadır ve “her biri ayrı cephelerde hiç yenilmiyen savaşlarla Osmanlının şanlı tarihini taçlandırmışlar”dır…
Aslında İsmail Enver Paşa 1. dünya savaşının yöneticisi durumundadır…kendisi “Çanakkale’de yenilmemiş”tir, amcası Halil Kut Paşa “Ortadoğuda yenilmemiş”tir, kardeşi Nuri Killigil Paşa “Kafkas cephesinde yenilmemiş”tir…
.

1919- 1920 Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok çok önemli bir tarihi sayfa..NEDEN MALTA’YA SÜRÜLDÜLER ??? .!!!…Malta sürgünleri.

– 1919 Yapılan anlaşma gereği itilaf devletleri Osmanlı ülkesini savaşsız işgal etmiştir…1919 yılında İsmail Enver Paşa bütün askeri gücüyle tutuklanma kararı ile yargılanmıştır…İsmail Enver Paşa Asya’ya kaçarak Asya Türklerini birleştirmiştir..kaçamıyan askeri personeli Malta’ya sürgüne göndermişlerdir…o güne kadar Osmanlı Ordusunda şanlı zaferler kazanan Osmanlı Askerleri, savaş suçlusu ilan edilmiştir..
– 1920 .. ardından Anadolu’da kalan Osmanlı toprakları işgal edilmiş ve Osmanlı teba’sı Mustafa Kemal liderliğinde kurtuluş savaşı yaparak bu günkü Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur…

MUSTAFA KEMAL “ATATÜRK” (1880-1938) DÖNEMİNİN EN BÜYÜK TOPLUM VE SİYASET BİLİMCİSİ

.
.
1. Dünya savaşındaki kazanımlarını gören sermaye birliği dünyayı şekillendirmeye devam etmiştir…ikinci defa birleşerek 2. Dünya savaşını oluşturmuş ve bu “”savaşın mağlübü Dünya Türkleri””dir…savaşın galibi ise “Dünya sermayesi”dir…ÇİN BÜYÜTÜLMÜŞ VE SERMAYE BİRLİĞİNİN KÖLELİK HİZMETİNE GİRMİŞTİR

DÜNYAYI YENİDEN KURAN 2. DÜNYA SAVAŞI 1939-1945.

.
.
Hızını alamayan “”Sermaye Birliği “”   GLOBALİZM  mantığını dünya insanlarına kabul ettirme savaşındadır…
GLOBALİZM; BÜTÜN DÜNYAYI SERMAYE SAHİPLERİNİN BİRLİĞİNİN YÖNETMESİDİR…
Dünyanın bütün servetini elde etmek için; Özellikle Müslüman dünyasında savaşlarına devam etmektedirler..
.


Hakkında admin

İlginize teşekkürler


Tayfur köyü antik Trakyen tahtı

Trakyen yarımadası Tayfur köyünde Trakyenlerden günümüze tarih

Çanakkale Trakyen yarımadası ( Thracian Chersonesos) Tayfur köyü mübadele Türklerinin Rumlardan kalma köyüdür. Kaya oyma Trakyen …


Çok yaşlı dut ağacı- Karainebeyli

Gelibolu Karainebeyli Kalaycı dede antik alanı

Kalaycı dede  antik alanı Gelibolu  Karainebeyli köyü Kara Nebi antik mezarlığı yakınındadır. Kalaycı dede  antik …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


CAPTCHA (Şahıs Denetim Kodu) Resmi

 


*


Hakkında antikor