Topal Osman ve 1919 Bandırma vapuru ile başlayan Kurtuluş Savaşı tarihi

.
İSMAİL ENVER PAŞA ve 1. DÜNYA SAVAŞI

İsmail Enver Paşa Osmanlı’nın son kurtuluş savaşı olan 1. Dünya Savaşı’nı yöneten Osmanlı Paşası’dır, 1. Dünya Savaşı İngiliz kuvvetleri ve Osmanlı kuvvetleri arasında olmuş bir “Osmanlıyı yok etme savaşı’dır”, İngiliz tarihine bir İngiliz ordusu bütün kuvvetleri ile ilk defa esir alınmıştır ve İngilizler ölmüş dedikleri Osmanlı ordusu ile yaptığı savaşı kaybetmişler, Çanakkale’den İstanbul’a geçememişlerdir.
http://www.turkbilimi.com/?s=ismail Enver Paşa
.
.
TOPAL OSMAN
Hacı Topal Osman Ağa (1883, Giresun – 2 Nisan 1923, Ankara), Türk asker, milis yarbayı.

Giresun Reji Müdürü Nakiyüddün Efendi 15 Ocak 1922’de Mustafa Kemal Paşa’ya yazdığı mektuba göre Balkan Savaşları’nda bir ayağını din ve millet uğruna feda ettiğini ileri süren Osman’ın I. Dünya Savaşı sırasında Ayvasıl köyü ihtiyar heyetinden elde ettiği sahte mazbatayla askerlikten atılmış Yüzbaşı Niyazi Efendi ile birlikte ordudan aldığı buğdayları Panço adlı bir Rum ile birlikte 100 bin liralık sahte bir mazbata ile Giresun Nokta Kumandanlığı’na satarak halk ve devleti dolandırdığını, Rum ve Müslümanların arazilerini kendi ve akrabaları arasında pay ettiğini, Belediye Reisi iken Müdafa-yı Hukuk Riyaseti’ni de ele geçirerek kendi menfaatlerini korumak için millî mücadeleye katıldığını, Koçgiri’den ganimet olarak 60 bin lira değerindeki sığır ve koyunu gasp ederek Giresun’a getirdiğini, başkasının kente kasaplık hayvan sokmasını da engelleyerek fahiş fiyattan para kazandığını, kardeşiyle birlikte hükümetin kentte banka kurmasını engellediğini, 30 bin liraya mal olan bir kereste fabrikasını 1500 altına aldığı gibi çeşitli kötülüklerini anlatmıştır.

“””Koçgiri İsyanı, Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılmasından sonra Mart 1918-Haziran 1921 tarihleri arasında Sivas’ın Zara, İmralı, Suşehri, Hafik, Kangal, Gürün ve Erzincan’ın Kuruçay, Kemah, Refahiye ilçesi, Tunceli’nin bazı ilçe ve köylerinde Alevi inançlı Kürt asıllı topluluğun bağımsızlık  için başlattığı bir ayaklanmadır. İstanbul’da bulunan Kürt Teali Cemiyeti’nin aldığı karar doğrultusunda, bağımsız bir Kürdistan kurulması için çalışmaya başlanmıştı. Alınan karara uyan ve uygulayan Koçgiri bölgesine rağmen diğer Kürt illeri bu kararı uygulamamıştı. Koçgiri aşireti reisi Alişan Bey ile kardeşi Haydar Bey ve Gülağaoğullarından Mehmed İzzet, Naki, Hasan Askeri, Kazım ve Alişir Efendi yönetmiştir.””” Mühim not; Kürtlerin Alevi’si yoktur, “Kürtlerin Alevi’si Kürt kimlikli Ermeniler”dir…

Topal Osman, Giresun Belediye Başkanı Dizdarzâde Eşref Bey’in yaşlılık gerekçesiyle makamını terk etmesinin ardından yasal bir yetkisi olmadan ve kimseye danışmadan kendisini belediye reisi ilan etmiştir.
Topal Osman’ın yıldızını parlatan olay 8 Mayıs 1919’da Giresun iskelesine demirleyen Yunan Kızılhaç gemisi Ioannina’yu Giresunlu Rumların sevinçle karşılaması ve Yunan uyruklu bir marangoz olan Karaoğlan Panayot’un Giresundaki Rum okuluna Yunan bayrağı çekmesinden sonra gelişmiştir. İnzibat subayı Sırrı Bey, bayrağı sözlü uyarıyla indirtmeyi başaramayınca Topal Osman çağrılmış, bayrağı o indirmiş, marangozu da öldürmüştür.
Bu olay sayesinde Osman; yerel eşraf, hükümet yetkilileri ve Rumlara gözdağı vermeyi başararak, bölgede dikkate alınması gereken birisi olduğu izlenimini vermiştir.

.
I. Dünya Savaşı öncesinde Giresun’da etrafında topladığı kanun kaçakları ile “Laz Alayları” adı da verilen grubu kurarak eşkıyalık yaptı. Tarih sahnesine ilk çıkışı I. Dünya Savaşı başladıktan sonra Giresun’dan topladığı yaklaşık 100 kişilik çeteyle Trabzon hapishanesinin kapısını açtırması ve 150 mahkûmu çetesine ilave etmesiyle oldu.

Nisan 1916’da Borçka’da Ruslara karşı savaşan Türk ordusuna katıldı.

Savaştan sonra memleketine dönüp Giresun ve Samsun havalisinde Pontus çeteleri ile uğraştı ve bu konuda pek çok başarılar elde etti. Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra kendisini kimseye danışmadan Giresun Belediye Başkanı ilan etti.

İstanbul’da kurulan Divan-ı Harp, savaşta işlediği suçlar nedeniyle hemen yakalanması ve İstanbul’a getirilmesine karar verdi. Bunun üzerine adamları ile birlikte Şebinkarahisar’da saklandı; civardaki Rum köylerine baskınlar yaptı. Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti’nin Giresun Şubesini kurdu ve ilk başkanı oldu.

19 Mayıs 1919’da Osmanlı Devleti’nin 9. Ordu müfettişi olarak Samsun’a gelen Mustafa Kemal Paşa’nın görevlerinden birisi, Topal Osman’ı ve çetesini yakalayıp etkisiz hale getirmekti. Kimi kaynaklara göre, Topal Osman, Mustafa Kemal Paşa ile 29 Mayıs 1919’da Havza’da gizlice görüştü.
Mustafa Kemal Paşa, onu hareketlerinde serbest bıraktı ve bu gizli buluşmadan sonra Topal Osman Ağa, ondan aldığı emirler doğrultusunda hareket etti.

Hakkındaki tutuklama kararı 8 Temmuz 1919’da padişah Vahdettin tarafından kaldırıldı. Giresun’a dönen Topal Osman Ağa, tekrar Giresun Belediye Başkanlığı makamına oturdu.
.
“”””Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Giresunlulardan oluşan muhafız kıtasının komutanı. Kurtuluş Savaşı’nda yararlıklar göstermiş; 1923’te Trabzon milletvekili Ali Şükrü Bey suikastı nedeniyle hakkında yakalanma emri çıkınca güvenlik güçleri ile çarpışarak hayatını kaybetmiştir.””””
https://tr.wikipedi0.org/wiki/Topal_Osman
.

MUSTAFA KEMAL, BASIN VE MİNBER GAZETESİ

1 Kasım 1918 ile 21 Aralık 1918 tarihleri arasında İstanbul’da yayımlanan günlük siyasi gazete.
Toplam 51 sayı çıkarmıştır.
Sahipliğini Ali Fethi Bey’in (Okyar), sorumlu müdürlüğünü Rasim Ferit’in (Talay) yaptığı ve Mustafa Kemal Paşa’nın (Atatürk) kuruluş sermayesi ve yayımına katkıda bulunduğu gazete uzun ömürlü olmadı.
“””Mondros Mütarekesi’nin ardından Vahdettin’i etkileyen ulusçu, dinamik bir hükûmet kurulmasını, Meclisin feshedilmemesini ve Mustafa Kemal Paşa’nın Harbiye Nazırı olmasını öneren, Tevfik Paşa hükûmeti’nin düşürülmesini savunan yayınlar yaptı.”””
Gazete eski Maliye nazırlarından Cavit Bey gibi kimi İttihat ve Terakki önderlerince de parasal açıdan desteklendi. https://tr.wikipedi0.org/wiki/Minber_(gazete)

.
MALTA SÜRGÜNLERİ

John Godolphin Bennett (d. 8 Haziran 1897 – ö. 13 Aralık 1974), İngiliz matematikçi, asker, teknoloji araştırmacısı, yazar.
Başta İngiltere ve A.B.D. olmak üzere Batı ülkelerinde ruhaniyet, maneviyat ve ruhani psikoloji gibi konularda ve P.D. Ouspensky ile özellikle G.I. Gurdjieff’in öğretilerine dair yazdığı kitaplarıyla tanınmıştır.
…”Osmanlı Meclis-i Mebusan’ının İngiliz askerlerince basılıp İttihadçı milletvekillerin tutuklanmasında ve onların Malta Adası’na gönderilmesi operasyonunun başında da Bennett vardı.”…
https://tr.wikipedi0.org/wiki/John_Godolphin_Bennett
1918 İngilizler 1914 yılında Çanakkale’de yenemedikleri Osmanlı merkezi İstanbul’a gelerek Osmanlı ordusunu teslim alarak yönetime el koymuşlardır.İsmail Enver Paşa komutasındaki bütün askeri yöneticileri Bekir ağa bölüğüne hapsedilmişlerdir.
Bekir ağa Bölüğü, Beyazıt’ta Osmanlı döneminde harbiye nezareti olan bugünkü İstanbul Üniversitesi merkez binasının avlusunda yer almış askeri tutuk evi. II. Abdülhamid, II. Meşrutiyet ve Mütareke dönemlerinde siyasi suçluların kapatıldığı tutuk evi adını, ilk müdürü olan Binbaşı Bekir Ağa’dan almıştır.
1919 Yılında Malta’ya sürmüşlerdir.
Mustafa Kemal bu sürgünlerin arasında yoktur.
http://www.turkbilimi.com/1919-1920-Osmanlı-ve-Türkiye-Cumhuriyeti-tarihinde-çok-çok-önemli-bir-tarihi-sayfa-neden-Malta’ya-sürüldüler-Malta-sürgünleri/

.
BANDIRMA VAPURU
Nezih Uzel (d. 1938; Mudanya, Bursa – 1 Mayıs 2012; İstanbul), Türk gazeteci, yazar, tasavvuf müzisyeni.1957’de Galatasaray Lisesi’ni bitirdi. Mevlevi kültürü ile ilgilendi, gazetecilik ve çevirmenlik yaptı. İstanbul Radyosu’nda kudümzen olarak çalıştı. Çeşitli konularda 25 kitabı ve tasavvuf müziğini içeren 28 plak, CD ve kaseti yayınlandı. 1981 yılında İstanbul Sema Grubu’nu kurdu. Kendisinin müzik öğretmenleri arasında bir Bektaşi şeyhi olan Yusuf Fahir Baba’da vardı.
1972 yılında İstanbul’u ziyaret eden John Godolphin Bennett ile yaptığı röportajın kitaplaşmış hali olan
… “Atatürk’e Nasıl Vize Verdim”…
(son baskısı :2008) Nezih Uzel’in vefatı üzerine çıkan haberler dolayısıyla tekrar çok satan kitaplar arasına girmiştir.
https://tr.wikipedi0.org/wiki/Nezih_Uzel


.

1878 inşa Paisley , İskoçya’da yük gemisi olarak imal edildi.
Kapasitesi 192 ile 47,7 metrelik (156 ft) brüt ton.
Trocadero’da vaftiz edildi, Dansey ve Robinson için bir yük gemisi olarak beş yıl boyunca denize açıldı.
1883 yılında, Yunan gemi sahibi H. Psicha Preaus tarafından satın alındı ve adını SS Kymi olarak değiştirdi .
1890 7 yıl sonra, başka bir Yunan gemi sahibine, Cap. Andreadis, ismi altında yelken açıyor.
1891’de bir kazanın ardından yara aldı ancak tekrar yüzebilir hale getirildi.

1894 Ottoman Maritime Co., gemiyi 1894’te satın aldı ve adını SS Panderma olarak değiştirdi . Marmara Denizi’nde yolcu kargo gemisi olarak görev yaptı.
28 Ekim 1910’da şirketin statüsü değiştirildi ve Osmanlı Ulaştırma İdaresi olarak yeniden adlandırıldı. Geminin adı da SS olarak değiştirildi Bandırma , Türkçe Panderma için ve Osmanlı kıyı sularında bir posta gemisi olarak daha sonra görev yaptı.
1914 I. Dünya Savaşı sırasında , SS Bandırma , İngiliz denizaltı HMS E11 ile çarpıştı ve aynı gemiden bir torpido saldırısından kurtuldu.
1919 Bandırma gemisi İngiliz-Osmanlı kararı ile İstanbul’dan Samsuna gönderildi, bu hareket Mustafa Kemal Paşa’nın Türkiye’yi kurma hareketinin başlangıcıdır.
1924 Bandırma 1924’te görevden alındı.

1925’te satıldı ve dört ay içinde Haliç’te bir tersanede yıkıldı-söküldü .
https://en.wikipedi0.org/wiki/SS_Bandırma
.
SAMSUNDAN 1919 YILINDA BAŞLAYAN KURTULUŞ SAVAŞI
.
Mütareke yapılarak Osmanlı ordusu yok edilmiş fakat Topal Osman buna uymamıştır.
İngilizlerin Topal Osman’dan kurtulmak için Samsun’a tayin ettikleri Osmanlı subayı Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşı’nı İstanbul’dan askeri erkanı  Bandırma vapuru’na binerek Samsun’a gelişi ile başlatması yeni bir devlet (Türkiye Cumhuriyeti) kurulma çalışması başlatılmıştır.
.
“19 Mayıs 1919 Pazartesi

16 Mayıs’ta İstanbul’dan hareket etmişler, Mustafa Kemal Paşa bugün Bandırma vapurundan Samsun’a çıkmıştır.
Refet Paşa,
Miralay Kazım Bey (Erkan-ı Harbiye Reisi)
Kaymakam Arif Bey (1. Şube Müdürü)
Binbaşı Hüsrev Bey (2. Şube Müdürü)
Miralay İbrahim Tali Bey (Sıhhıye Reisi),
Doktor Refik Bey (Hususi Tabip)
Rauf Bey nezdinde Recep Zühtü (Gazeteci),
Yüzbaşı Tufan Bey,
İzmit sabık mutassarrıfı Süreyya Bey olduğu halde Amasya’ya iltihak etmişlerdir.
.


Belgede “Bandırma vapuruna 20 subay, 5 memur, 50 küçük subay (silahlı), 51 küçük subay (silahsız) bindirilecek. Yanlarına 17 binek hayvanı, 49 katır, 4 tane de otomobil verilecektir” ifadesi yer alıyor. http://www.turkbilimi.com/mustafa-kemal-ataturk-1880-1938-doneminin-en-buyuk-toplum-ve-siyaset-bilimcisi/
.

KURTULUŞ SAVAŞI ÖNCESİ DOĞU KARADENİZ’DEKİ KONGRELER

Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı (19 Mayıs 1919)
Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919)
Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919)
Erzurum Kongresi (23 Temmuz – 7 Ağustos 1919)

.

KURTULUŞ SAVAŞI

İstiklâl Harbi veya Millî Mücadele, I. Dünya Savaşı’ndan yenik kabul edilen Osmanlı İmparatorluğu’nun İtilaf Devletleri’nce işgali sonucunda Mîsâk-ı Millî sınırları içinde ülke bütünlüğünü korumak için girişilen çok cepheli siyasi ve askeri mücadele.
1919-1922 yılları arasında gerçekleşmiş ve 11 Ekim 1922’de imzalanan Mudanya Mütarekesi ile fiilen biten savaş
13 Ekim 1921’de imzalanan Kars Antlaşması ile Doğu Cephesiyle sınırlı olmak üzere
24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması ile ise topyekün sona ermiştir.

.

ALİ ŞÜKRÜ BEY

Muhafazakâr bir yapıda olan Ali Şükrü Bey mecliste, Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğindeki Birinci Grup’a muhalif milletvekillerinin toplandığı İkinci Grup’un liderlerinden biri oldu.
28 Nisan 1920’de içki yasağı konusunda meclise yasa teklifi verdi ve yasalaşması için büyük çaba sarf etti.
İkinci grubun görüşlerini açıklamak ve yaymak üzere Mustafa Kemal Paşa’nın Hâkimiyeti Milliye gazetesine karşı Tan gazetesini yayımlamaya başladı.
68 sayı çıkabilen gazetenin hemen hemen tüm başyazılarını Ali Şükrü Bey yazdı. https://tr.wikipedi0.org/wiki/Ali_Şükrü_Bey

.

19 MAYIS GENÇLİK VE SİPOR BAYRAMI

1926 Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun’da kutlanmış
24 Mayıs 1935’te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır.
Beşiktaş’ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı’nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir.
Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi’nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü’nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı” adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir.
Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk’ün de onayıyla yasalaşmıştır.
20 Haziran 1938 tarihli kanunla “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı 12 Eylül Darbesi’nden sonra “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” adını almıştır.
.https://tr.wikipedi0.org/wiki/19_Mayıs_Atatürk’ü_Anma,_Gençlik_ve_Spor_Bayramı
.

Samsun valiliğinin kutlama yasağı getirdiğini gösteren gazete küpürü.

19 Mayıs 1919 100. YIL KUTLAMALARI.

 

.

Hakkında Türk Bilimi