Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
ev / Dil / Avrupalıların Türk ataları ve Avrupa’da Türkçe

Avrupalıların Türk ataları ve Avrupa’da Türkçe

Bir üniversite yayınında Avrupalıların bin yıl önce ataları Türklerdi diye bir yayın yapıldı, üniversitenin araştırmaları Avrupa’nın geçmişindeki Türk izlerini ortaya koyuyor idi.
İnternet’te yayınlanan birçok yayında Avrupa’daki yerleşim adlarının Türkçe bağlarını ortaya koyuyor..
İnternet’te bulup derlediğimiz yer isimleri ve Türkçe olabilecek bağlarının bir kısmını yayınlıyoruz, bu isimlerin bazıları Avrupa’ya işçi göçü nedeniyle oluşmuş bazıları ise bahsedilen bin yıl önceden kalan Türk dilinin eserleridir, Avrupa’daki birçok yerleşik Türk milletleri Avrupa’nın Türk dili bağıdır.

İngiltere-Avrupa antik milletleri ve Türk ataları…ve Osman Çataloluk; ” Türkün Genetik Tarihi”

Hunlar, Bulgarlar, Sekeller, Gagavuzlar, Tatarlar, Oğuzlar, Selçuklular, Osmanlılar ve benzer Türk boyları Avrupa’nın yerleşik Türk halklarıdır… bunların dışında milattan önceki yıllardaki yerleşik halkalarda Trakyen Türklerinin halklarıdır, her ne kadar hangi dili nasıl konuştuğu bilinmese de günümüzdeki konuşulan dillerdeki etkisi muhakkak ki yaşamaktadır.
.
Bir örnek Türkiye adı ülkelerde nasıl yazılır.

Bu tabloda TÜRKİYE isminin dünya dillerindeki yazılımını görmekteyiz, her milletin dil ve yazı özelliğine göre bir varlık tanımı bu kadar çeşitli şekilde olabilirliğini gösteren tablo.
.
Avrupa yer göstergelerinden örnek resim.

Resimde bazı tanımlar Türk alfabesi ve Türk dili özellikleri ile yazılmış iken bazıları bölgesel dil ve yazılar ile yeni şekil oluşturmuştur.

.
Altta alfabetik sıra ile sıraladığımız tanıtım yazılarında büyük harfli olanlar tanıtım levhasındaki yazılardır.
Küçük harfli yazılar bizim okuma örneğimizdir.
Okuyucuların kendileri de benzer çalışmalar yapabilirler..

ABANCOURT aban kurt
ABLANCOURT ablan kurt

ACHUN akhun

AHAIN aha in

ALAN alan
ALATA al ata
ALBE al be
ALBENS al ben
ALBI alp
ALBIAC albı ak
ALBIAS albı as
ALBIERES albı eres
ALEYNA aleyna
ALÇAY – ALTZAI al çay
ALGANS al kan lar
ALIXAN ali han
ALLAN alan
ALLERY alları
ALLEVES eve
ALLIAT allı at
ALLIANT allı ant
ALLIER allı er
ALTIER altı er

AMAGE ama
AMANGE aman
AMANVILLERS aman villası-evi
AMBERT amber
AMNE amine

ANAA ana
ANAN anan
ANDEL and el
ANEDU ane du
ANDIRAN andıran
ANLA anla
ANNE anne
ANTIN antın

ARÇAY ar çay
ARDIN ardın
ARGUEL argu el
ARIFAT arif at
ARRAS aras
ARS arz
ARTHUN art hun
ARTANNES artan nes
ARTIGAT artı kat
ARZAL arz al

ASSAY as say
ASSIER assı er-as siyer
ASLANCOURT aslan kurt

ATTANCOURT atan kurt
ATHIE ati
ATHIES ateş
ATTILLY attılı
ATTIN attın

AVARAY avar ay
AVIZE avize

AY ay
AYDAT aydat
AYDIE aydı-aydi
AYEN ayan
AYETTE ayet te
AY MOSELLE ay mozele

AZAS aza
AZAT azat
AZAY az ay

AZE aze
AZERABLES azer abla
AZERAILLES azer ayıl ler
AZERAT azar at
AZEREIX azer eyh
AZET azet
AZEVİLLE azar villa-ev
AZIER azı er

BABEL bab el
BAIS bais
BALAN balan
BALAZE bal az
BALHAM bal ham-olmamış
BALLAN-MIRE ballan
BALLAY bal ay
BALLERAY ballar ay
BALLEVILLE bala villa-evi
BALLOY bal oy
BALOT bal ot
BALMA bal ma
BALLERAY ballı eray
BARATIER bar atiyer
BARBAS bar bas
BARBEY barbey
BARBIREY bar birey
BARON baron
BARR bar
BARRAN baran
BARRAS bar as
BARS bars
BASSAN bas san
BASSANNE bas anne
BASSE HAM basa ham
BASSENS basen-bas sens
BASTIA bastı a

BAY bay
BAYAS baya lar
BAYEL bay el
BAYERCOURT bayer kurt
BAYON bay on
BAZIEGE bazı ege
BAZIEN bazı en

BEGANNE bey anne
BELLEME belleme
BELLİCOURT belli kurt
BENAY ben ay
BENET ben et
BENON ben on
BENY beni
BERAT berat
BERFAY berf ay
BERNAY bernay
BEY bey
BEY SEILLE bey sille
BEZENET beze net

BIAS bas
BIDON bidon
BILLIO billi o
BINAS bin as
BINGES bin gez
BIO bi o
BIOL bi ol
BION bi on
BIOT bi ot
BIOZAT bi o zat
BIRAN bir an
BIRAS bir az
BIRON bir on
BIZOUS biz o us
BIZIAT biz at
BIZING bizim

BORAN boran
BORON boron
BOTANS botan lar
BOUYON bu yön
BOYER boy er
BOZ boz
BOZAS boza lar
BOZEL boz el

BRANNE bir anne
BRANDAN bir andan
BRAS biraz
BREHAN bre han
BRECE breke
BREVAL breval
BRIAS briyas
BRIEY birey
BRINAY birin ay
BRIOT briyot
BRION briyon
BROYES broye
BROZE broze
BRUZ bruz

BUDELİERE bu deli ere
BUISSON bu ıs son
BULAN bulan
BULT bulut
BUYON bu yon
BUZON bu zon

CAMBURAT cam burat

CANDAŞ can daş
CANISY canısı
CANLERS canlar
CANLY canlı
CAPLY kaplı
CANAT-CANNAT canat-kanat
CARAMAN karaman
CARBAY kar bay
CAZAC kazak

CIRAN kıran
CIRON kır on
CIVRAY kıvray
CIVRY kıvrı

CRAMANT kıramant

CHAMAGNE kamanya
CHAMARAND kamarant
CHEPNIERS çepni er ler

CONAN konan
CORAY-KORE koray
COURTAOLUT kurt avlut
COURTOMER kurt ömer

DAĞLAN dağlan
DALEM dal em
DAMAZAN damazan
DAMGAN damgan
DARDİLLY dar dilli
DARNEY dar ney
DAVRON davran
DEVAY dev ay

DELME delme
DENEE dene-tane
DENİER deni er
DENNEY deney
DERCE derke
DEVAY dev ay
DEVROUZE dev ruze
DEYME deyme

DİENAY den ay
DIDIER didi er
DİLAY dil ay
DILO dil o
DINAN dinan-tinan
DINARD din ard
DINGE dinge
DINOZE din öze
DIRINON dırı non
DIROL dir ol
DIZIER dizi er
DIZY dizi

DOLAY dol ay
DOLLEREN dol eren
DOLLOT dallot
DON don
DONAN donan
DORAT dor at
DOYET doy et

DUNET dun et
DURAN duran-turan
DURAS dur as
DURANUS duran us
DUZEY düzey

EBERBACH eber bah
EBERSHEIM eber hayım
EBERSMUNSTER eber munster
EBERSVILLER eberlerin villası-evi

EGLENY ekleni

ELIPH elif
ELLIER elli er
ELNE elne

ERLENBACH erlen bak
ERİN erin
ERREVET er evet

ESPIRAR es pirar
ESSE es se
ESSERT es sert

ETALANS et alan
ETEL et el
ETIEVAL eti ev al
ETIOLLES eti ol es
ETUZ et uz

ELIPH eti
ELVEN elvan

EVE eve
EVENOS even os
EVESCHWELLİA eveş velya
EVETTE-SALBERT evet te
EVRAN evran

EYBENS ey ben
EYMET ey met

EZE ez e

FALLERON fall eron
FAY-fay

FENERY feneri
FERRAN-ferran
FEYZIN-feyzin

FINHAN-fin han

FLIZE-filiz

FRAHIER frahiyer
FRAZE fraze

FULLEREN-tameren

GALAN-kalan
GALGAN-kalkan

GAN-kan
GANAGOBİE-kanakobi
GANGES-kankeler
GANNAT-kanat

GAP kap

GARGAS karkas
GARIN karın
GARLAN karlan
GARS kars

GASSIN kas sın
GASTINS kastın

GAVRAY kavray

GAYAN kayan
GAYE gaye

GEAY kay
GELLIN gelin
GEMME gemme
GENAS gen as
GENAY gen ay
GENÇAY genç ay
GENE gene
GENİS geniş
GER ger
GERDE gerde
GERUGE geruk
GEVEZE geveze
GEZ-ARGELES gez

GILDAS gildaş
GIZAY gizay

GOMER komer
GOLBEY-kolbey
GORDES gördes
GOVEN göven
GOYAVE koyave

GRUYERES kruyer es

HADOL had ol
HALLOY hal oy
HALLU halı
HAM ham
HAMEL ham el
HAMELET ham elet
HAMELIN ham elin
HAM-MEUSE ham
HANCOURT-hankurt
HANVILLER han villa-evi
HANS hanlar
HAN NIED han niyet
HANTAY han tay
HARDALE hardal
HARDANGES har tan ges
HAROL har ol
HATRIZE hatrıze
HAVELU havelu
HAYBES hay bes
HAYES hay es
HAZELLE hazel

HEDE he de
HEM-hem
HERCE her ce
HERMERAY her mer ay
HEZO hezo

HIREL hır el

ILAY ilay
ILLIAT ilat

INGERSHEİM inger hayım

ISMIER ismi er

IZE ize
IZEL izel
IZERON iz eron
IZIER izi er

KAISERBARI kayser bari
KAYSERGERG kayser berk

KEREM kerem
KERVAN kervan

LAFARE fare
LAFAT afat
LAGERY geri
LANAS nas
LANET net
LANDAVAN andavan
LANDEBİA anteb
LANDEDA anded
LANGAN angan
LANGOAT ankoat
LANGOLAEN angola en
LANGON lan kon
LANNEBERT anne bert
LANNERAY anne ray
LANILGUT anıl kut
LANNEBERT an ebert
LANNERAY an eray
LANTAY antay
LANTAN an tan
LAVARDIN avardin
LAVARE avare
LAZ laz
LAZENAY laz enay
LASER lazer

LEOPARDIN leopar din
LEVENT levent

LIEVİN evin
LIEZ ez
LIGARDES gardes-bahçeler
LIMANS liman
LIMERAY meray
LIMON limon
LIOMER omer

LOMER omer-ömer
LOZANNE ozan

MADEN maden
MALAZUAT malazuat
MALTAT mal tat
MANAS manas
MANE mani
MANDEREN manderen
MANDRAY mand ray
MANİ mani
MANO man o
MARAC marak-merak
MARANS maran
MARANSIN maran sın
MARCEL MURAT
MAUZUN ma uzun
MAZAMET mazamet
MAZERAY mazer ay
MAZERES mazer es
MAZEROLLES mazer rol
MAZIERES mazı eres
MAZIOAN mazi o an
MAZIRAT mazeret

MEDAN medan
MEDARD medart
MEILHAN mail han
MELAY mel ay
MELİLERAY meliler ay
MELUN melun
MENAT menat
MENDE mende-bende
MENONCOURT menon kurt
MERACO merak
MERAL meral
MERAS mera
MEZEL meze
MEZİRE mesire

MILLIERES milli eres
MILLY milli
MILLY FORET milli foret
MILLY THERAIN milli terayın
MİNGİLE minkile
MIMET mimet
MIRECOURT mire kurt

MONTMURAT mont murat
MORCOURT mor kurt

MUEL mu el
MURAT murat
MUROL murol
MUS

NADES nadas
NALLIERS nallı er
NARGIS nergis
NAZ naz

NEBOUZAT ne bozuat
NECY neci
NEFFES nefes
NERE nere
NEVERS ne ver
NEVOY ne voy
NEY ney
NEYDENS neyden
NEZAEL neza el

NICE-NİSSA nice
NICEY nice
NISSAN-ENSERUNE
NITTING nittink

NOLAY nolay
NOUHANT noy hant
NOURRAY nuray
NOZAY nozay

NUAILLE nu aile
NUARS nu ars
NURLU nurlu

ODARS o tarz
ODEREN o deren
ODOS odos

OGER öger

OIZON ozion

OMERVILLE ömer villa-ev

ONANS onan lar
ONARD on ard
ONAY onay
ONCOURT on kurt
ONLAY onlay
ONOZ on oz

ORADOUR ora dur
ORBEY or bey
ORCET or ket
ORÇAY or çay
ORDAN ordan
ORGAN organ
ORLIENAZ orlienaz
ORLU or lu
ORMES ormes
ORSAN or san
ORSAY or say

OSMANE osman
OSMANVILLE osman villa-ev
OSSEN o sen
OSSUN o sun

OUR uğur
OUZILLY oğuzlu

OZAN ozan
OZENAY özen ay
OZEVILLE öze villa-ev
OZILHAN özilhan
OZON öz on

PAARS pars
PASLIERES paslı eres
PATAY pat ay
PAYRAC bayrak

PESLIERES pesli eres
PESSAN pes san
PEYNIER peynir

PIRIAC piri ak
PIS pis
PISANY pis anı
PISSOTTE pis sote

PLOURHAN plo urhan

PRINCE pirenses

PULVERİERES pulveri ere

RABIER rabı er
RAUZAN ravzan
RENAZE ren azer

SAFFLOZ saf loz
SAFFRE saf fre
SAFFRES saf freler
SAHURS sahurlar
SAINT AY ay
SAINT ASTIER astıyer
SAINTE ANNE anne
SALECHAN-SIRADAN sıradan
SAMAN saman
SAMATAN şamatan
SAMAZAN semazen
SAMBIN sambin
SAMER sam er
SAMEREY sam eri
SAMMERON sammeron
SAMSON samsun
SAN san
SANA sana
SANCE senki
SANCERRE sen kere
SANCY sanki
SANDAUCOURT sende kurt
SANDOUX sandık
SANNAT sanat
SANSA san sa
SANTANS santans
SANTENAY saten ay
SANTENY san teni
SAPONAY sapon ay
SARAMON saram on
SARAN saran
SARE-SARA sare
SARP sarp
SARRABLE sar rable
SARRAS sar ras
SARRY sarı
SARS sars
SAVAS savaş
SAVASSE savaşı
SAVENAY seven ay
SAVERDUN severdin
SAVINS sevin
SAY say
SAYAT say at
SAZE saze
SAZERAY sezer ay
SAZERET sezer et
SAZILLY sazlı

SELLIERES selli eres
SELTZ seltiz
SEMERVİLLE semer ville-evi
SEN sen
SENAC sen ak
SENAN sen an
SENAS sen as
SENE-SINE sene
SENEZ sen ez
SENON sen on
SENONES sen on es
SENONGES sen on kez
SENOZAN şen ozan
SENONCOURT şen on kurt
SENTENAC sentenak
SENUC sonuç
SERAZEREUX seratereuh
SERDINYA sardinya
SEREZ serez
SERİNGES serin kez
SERMAYER sermaye
SERMESSE sermesse
SERMIERS sermiyer
SERMOYER sermoyer
SERON ser on
SEVERAC sever ak
SEVRAN sev ran
SEWEN seven
SEZENNE sizanne
SIBIRIL sıbırıl
SICKERT sıkert
SIDEVILLE side villa-ev
SINSAT sınsat
SIRADAN sıradan
SIRAN sıran
SIROD sırod
SIROS sısos
SIVRY sivri

SOLERS sol er
SORBEY sor bey
SORBIER sor bi er
SORBIERS sor bi erler
SOREL sor el
SOREZE soreze
SON son
SONAC son ak
SONGESON son keson
SONNAY son ay
SONNAZ son naz
SONCOURT son kurt
SONZAY son ay
SOR sor
SOYANS soyan
SOYE soya
SOYER soy er
SOYERS soy erler
SOYECOURT soyu kurt

SUMENE sümen
SURAT surat
SUS sus
SUSSAT su sat

TABANAC tabana
TALANT talan
TANAY ta ay
TANGRY tangrı-tanrı
TANINGES tanın kez
TANIS tanış
TANNAY tan ay
TANNERON taner on
TANNIERES tanı er es
TANUS tanu
TARARE tarar
TARSUL tarsu
TAVANT tavan
TAVEL tavel

TENAY ten ay
TENDE ten de
TENDU ten du
TERSANNE tersane

THANN tan

TINCRY tinkri

TREAL treal
TREDIAS tredyas
TREDION tradyon
TRELAZE trelaz
TRELIVAN trelkivan
TRELON trelon
TREMEL tremel
TRENAL trenal
TRESSE trese
TRESSIN tresın
TREVE treve
TREVOL trevol
TRIMER trımer
TRIMOUILLE trımulle
TRINAY trınay
TROUCHE troçe
TRIOULOU troloy
TRUCY truçi
TRUINASI trunasi
TRUMILLY trumili

TOSSIAT tossiyat
TOURAN turan
TOURANIE turani
TOURCH turk
TOURCOING turkoing
TURQUANT turkuant
TURQUESTEIN turkuez tayin
TURQUEVILLE tukuez ville-ev
TOUZAC tuzak

TUCHAN tukan
TULETTE tuvalet
TULLE tul ile
TULLY tullu
TUR tur
TURCKEIM türk hayım
TURCEY türkey
TURENNE turana
TURLAR turlar
TURQUANT turkent
TURQUESTEIN türkistan
TURQUEVİLLE türkiye villa-evi
TURCEY türkiye
TURCY türkü

LA BARDEN barden
LA BELLIERE belli ere
LA HAZELLE haz elle
LA TROUCHE troyçe

LE NİZAN nizan
LE HAM ham
LE HAMEL hamil
LE HINGLE hinkle
LE TRIOULOU troyloy

UR ur
URBES urba
URÇAY ur çay
URIMENIL ermeni
US us-akıl
USSEL us sel
UZ uz
UZA uza
UZAC uzak
UZEIN uzayın
UZEL uz el
UZELLE uz elle
UZEMAIN uzamayın
UZER uz er
UZERCHE uz erke
UZES uz es

VALAY val ay
VANDIERS vandirs
VANNE vana
VANNES vannı
VANNOZ van öz
VATAN vatan
VAOUR vaur
VAREN varen
VAY vay

VELET velet
VERAC ver ak
VERANNE ver anne
VERBERIE ver beri
VERDALLE ver dalı
VERDILLE ver dille
VERDILLY ver dilli
VERDUN ver dün
VERGEAL verke al
VERGEZE ver keze
VERRIERES verires
VERSANNE ver s anne
VERSON ver son
VERTAIZON vertazyon
VEMARS vemars

YAN yan
YENNE yeni
YERRES yer es
YERVILLE yer ville-ev

YOLET yol et
YON yön
YORRE yöre
YOUX yoh-yok

ZILIA zilya
ZINCOURT zin kurt
ZOZA zoza

Hakkında Türk Bilimi