Büyük İskender fethi ile başlayan Yahudi Hıristiyanlığı inanç tarihi, Yunan- Hıristiyanlık – Bizans bağı

MUSA PEYGAMBERİN DİNİ MUSEVİ’LİK

EGYP

Musevilik Yahudi toplumunun Musa peygambere inanarak antik Mısır’da yaydığı bir dindir.

Yahudiler Exodus tarihi ile mısır- Egyp ten çıkıp iki kola ayrıldılar.

.

İncil’e göre, Süleyman’ın 700 karısı ve 300 cariyesi vardı
https://en.wikipedi0.org/wiki/Solomon

.

LEVANT

Hıristiyanlığın ortaya çıkışı:
.
İkinci tapınak yahudiliği:
İkinci Tapınak Yahudiliği, Kudüs’teki İkinci Tapınağın yapımı arasındaki Yahudilik’tir, c. BCE 515 ve 70 CE’deki Romalılar tarafından tahrip edilmesi. İbranice İncil Canon gelişimi, sinagog, Musevi gelecek için kıyamet beklentileri ve Hıristiyanlığın yükselişi, tüm takip edilebilir İkinci Tapınak döneminde oluşmuştur.
https://en.wikipedi0.org/wiki/Second_Temple_Judaism

.
Helenistik Yahudilik: EGE- AEGEA
Yahudilik geleneğini Yunan kültürünün unsurlarıyla birleştiren klasik antik dönemde bir Yahudilik biçimiydi. Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasından ve erken Müslüman fetihlerinden doğu Akdeniz’in, Helenistik Yahudiliğin ana merkezleri olan İskenderiye, Mısır ve Antakya (şimdi güney yılında Türkiye ), iki ana Yunan kentsel yerleşim bölgesinin Ortadoğu ve Kuzey Afrika Her ikisi de dördüncü yüzyılın sonunda kurulan Büyük İskender’in fethi sonrasında kurulan bölge. Hellenistik Yahudilik, Kudüs’te Hellenizer’le gelenekçiler (bazen Yahudilikler olarak da adlandırılır ) arasında çatışma olduğu İkinci Tapınak Dönemi’nde de vardı .
Temasının önemli edebi ürün İkinci Tapınak Yahudilik ve Helenistik kültürün olduğu Septuaginta’yı çevirisi İbranice İncil gelen eski İbranice ve İncil Aramice için Koine Yunan özellikle, Musevi Koiné Yunan. Ayrıca, Philo’nun felsefi ve etik yaklaşımları ve diğer Hellenistik Yahudi yazarların tarih yazdığı eserler de sayılabilir.
Helenistik Yahudiliğin düşüşü ikinci yüzyılda başladı ve nedenleri tam olarak anlaşılmadı. Sonunda Antakya ve Melkite Rum Katolik Kilisesi ve Yunan Ortodoks Antioch Kilisesi gibi gelenekleri üzerine odaklanan Erken Hristiyanlığın Koine konuşan Çekirdeği tarafından kısmen absorbe edildi, ya da içine çekilerek marjinalleştirildi .
https://en.wikipedi0.org/wiki/Hellenistic_Judaism
.

İkinci Tapınak döneminden çok daha önce Yunanistan’da Yahudiler yaşıyordu. Yunan Yahudiliği 2.300 yıldan daha eski İskender zamanında uzanmaktadır. Bir Yunan Yahudisine en erken atıf, c. M.Ö. 300-250
https://en.wikipedi0.org/wiki/Romaniote_Jews

İSA PEYGAMBERİN DİNİ İSEVİ’LİK

İsa peygamber ile Yahudi Musevileri yeni bir inanç için bölünmüşlerdir, bu inanç İsevilik’tir, İsevilik Museviliğin bir mezhebi şeklinde gelişmiştir.
.
Hristiyanlığın Kökenleri:
.
İlk Hristiyanlığın kökleri Hellenistik Yahudilikte ve birinci yüzyıldaki Yahudi mesihçiliği olmuştur ve Yahudi Hristiyanlar ilk Hıristiyanlardır.
Hristiyanlık, Yahudilerin eschatolojik beklentileriyle başladı ve dünyevi bakanlığı , çarmıha gerilmesi ve takipçilerinin çarmıha germe sonrası deneyimlerinden sonra tanrılı bir İsa’nın kuşatılmasıyla gelişti .
Naziklerin dahil edilmesi, Yahudi Hıristiyanları ve nazik Hristiyanlık arasında artan bir bölünmeye yol açtı. Sonuncusu “ortodoks” dan Hıristiyanlık nihayetinde ortaya çıkarken, birincisi Rabbin Yahudiliği olarak gelişti . Yahudi Hristiyanlar ana Yahudilikten ayrıldılar ve sonunda beşinci yüzyıla kadar kaybedilen azınlık teli oldu.
Bölünmüş Hıristiyanlık ve Yahudilik sırasında gerçekleşti ilk yüzyıllarda.
Birinci Yahudi-Roma Savaşı ve İkinci Tapınağın 70 CE’de tahrip edilmesi ana olaylar olmasına rağmen, ayrım, sınırların net olmadığı, uzun vadeli bir süreçti.
https://en.wikipedi0.org/wiki/Jewish_Christian
https://en.wikipedi0.org/wiki/Origins_of_Christianity

.

Konstantin, İmparatorluğu Hıristiyanlık inancına dönüştüren ilk Roma imparatoru oldu.
Yaşamının çoğunu bir pagan, sonra da bir katümen olarak yaşamasına rağmen, ölüm döşeğinde Hristiyan inancına katıldı ve Nicomedia Eusebius tarafından vaftiz edildi, “İlk Hristiyan İmparatoru” olarak anılıyordu ve Hristiyan Kilisesi’ni yoğun bir şekilde tanıtıyordu, bu sebepten dolayı Roma devleti ikiye bölündü, bu tarihten sonra Hristiyanlığın merkezi Konstantinopolis oldu, ve bütün dini toplantıları Bizans devleti tarafından oluşturuldu.

https://en.wikipedi0.org/wiki/Constantine_the_Great
.
YahudilikteMesih ( İbranice : מָשִׁיחַ , şapkalı : Başı örtülü- māšîaḥ ; Yunan : χριστός , şapkalı- başı örtülü : Khristos , petrole bulanmış (kara çarşaflı), meshedilmiş’) ‘de bir kurtarıcı ve kurtarıcı rakam Musevi eskatoloji inanılmaktadır, gelecekteki kurtarıcısı olmak bir Yahudi halkının .
.
Mesihçilik kavramı Yahudilik, ve İbranice İncil’de ortaya çıkmıştır, bir mesih bir kral veya Yüksek Rahiptir.geleneksel olarak kutsal yağlama yağı ile işaretlenmiştir. Bununla birlikte, Mesihler yalnızca Yahudi değildi, çünkü İbranice İncil’i Pers kralı Büyük Cyrus’a, Kudüs Tapınağı’nı yeniden kurma kararnamesi için bir mesih olarak atıfta bulunuyordu .
.
Yahudi Eskatoloji, Mesih gelecek bir Yahudi kral gelen Davut hat kutsal mesh yağı ile yağlanmış olması beklenen ve Musevilerin kural olduğu, Mesih Çağı ve dünyaya gelmek. Mesih genellikle Aramaic’de “Kral Mesih” ( İbranice : מלך משיח , romanize : melekh mashiach ) veya malka meshiḥa olarak adlandırılır.
.
Yahudi Mesihçiliği, II. Tapınak Dönemi mesih Yahudi mezhebi olarak başlayan Hristiyanlığı doğurdu.
https://en.wikipedi0.org/wiki/Messiah_in_Judaism

.

Akdeniz’de tarih ve zaman

Akdeniz’de tarih ve zaman

Büyük İskender’in oluşturduğu sosyal coğrafya(Mö. 350); Akdeniz ortak dili KOİNE; Musevi ve Hıristiyanlığın ortaklığı (Mö. 350).

Büyük İskender’in oluşturduğu sosyal coğrafya(Mö. 350); Akdeniz ortak dili KOİNE; Musevi ve Hıristiyanlığın ortaklığı (Mö. 350).

KİRİL- LATİN SAVAŞI

KİRİL- LATİN SAVAŞI

.

SULTANAHMET NİRENGİ TAŞI ve “DÜNYA HARİTALARINDA BÖLGE İFADELERİ”

SULTANAHMET NİRENGİ “MİLLİON TAŞI” ve “DÜNYA HARİTALARINDA BÖLGE İFADELERİ”

 

Hakkında Türk Bilimi