ev / genel / HER TARİH BİR MİLAT’TIR; Bir ölünün ardından ölenlerin tarihi ve Osmanlı devletinde bir toplu ölüm sayfası

HER TARİH BİR MİLAT’TIR; Bir ölünün ardından ölenlerin tarihi ve Osmanlı devletinde bir toplu ölüm sayfası

Tarihte birçok mezarda ayni anda ölüp gömülen toplu aile mezarlığı görülmektedir.
Bunun birçok çeşidi ve birçok nedeni vardır.
Bazı kültürlerde erkek öldüğünde eşi’de ölür yada öldürülür birlikte gömülür.
Bazı kültürlerde özellikle Türk kültüründe kişi öldüğünde atı’da ayni mezara konur idi, yakın zamanda böyle mezarlar görülmektedir, Gelibolu Bolayır’daki Gazi Süleyman Paşa’nın lalası ve atı ayni yere gömülmüştür.
En önemlisi birçok devlet yöneticisinin öldükten sonra oğullarının katledilmesidir, bunun sebebi taht kavgası olması halinde devletin zarar göreceği şeklindedir..
Bu sayfamızda bunun tarihe kaydedilen bir örneği görülmektedir.
.


.
Sultan 3. Murad’ın 16.01.1595 Günü Vefâtı İle Sultan 3. Mehmed’in 27.01.1595 Tahta Çıkması Sonrası / 4’ü Yetişkin, 15’i Ana Kucağından Alınarak İdâm Edilen 19 Şehzâde’nin Cenâze Töreni:
.
(Yukarda bu sene vukuâtının «15/16 Kânunusâni» fıkrasında gördüğümüz gibi, Üçüncü Murad’ın 100, 102, 115 ve hattâ 130 evlâdı olduğundan bahsedilir: Bunların büyük bir kısmı babalarının hayatında ölmüş olduğu için, Üçüncü Mehmet tahta çıktığı zaman 19 erkek ve 21 yâhut 24 veyâhut 26 ve bir rivâyete göre de 27 kızkardeşi kalmıştır! Tabiî bu 19 şehzâdenin mevcudiyeti, Fâtih devrindenberi tatbik edilmekte olan «Kanun-nâme-i Âl-i-Osmân» ın saltanat kavgalarını önlemek için konulan «Nizâm-ı âlem» maddesine mugayirdir! İşte bundan dolayı, ancak dördü yetişkin olduğu halde diğer on beşinin ekserisi «ana kucağından» alındığında ittifak edilen bu «Kanun-nâme» şehîdleri bir rivâyete göre 16/17 Cumâda-l-ûlâ=27/28 Kânunusâni Cuma-Cumartesi gecesi ve ikinci bir rivâyete göre de işte bu Cumartesi günü saray dilsizlerine boğdurularak idâm ettirilmiştir: O sırada İstanbul’da bulunan Selânikî-Mustafa Efendi’nin kaydine göre Vüzerâ, Ulemâ vesair devlet erkânı seher vakti mâtem elbiseleriyle saraya gelip dizilmiş, şehzâdelerin idâmından evvel servi ağacından 19 tabutla bütün cenâze levâzımı hazırlanmış ve ancak ondan sonra dilsizler o fecî işlerini «bi-cürm-ü-günâh» şehzâdelerle analarının vâveylâları içinde yapıp bitirmişlerdir! Yetişkin şehzâdelerin mukâvemet edip cellâtlarıyla boğuşdukları rivâyet edilir: Üçüncü Murad’ın cülûsunda idâm edilen beş kardeşi için 1574=982 vukuâtının «22 Kânunuevvel» fıkrasına bakınız. — Bu seferki 19 şehidin tabutları alel-usul şallar, kavuklar ve murassâ sorguçlarla süslenerek sarayın mutbak kapısından Helva-hâne kapısına kadar sıralanan 19 tahtahende konulmuş, Şeyh-ül-İslâm Bostan-zâde Mehmet Efendi sırayla her birinin cenâze namazını kıldırmış ve ondan sonra saraydan çıkarılan bu «Nizâm-ı âlem» kurbanları cümle âlemin feryad ve figanları içinde Ayasofya’ya götürülüp bir gün evvel defnedilen babaları Üçüncü Murad’ın ayak ucunda hazırlanan 19 mezara defnedilmişlerdir! — Naîmâ’ya göre dört yetişkin şehzâdenin isimleri Mustafa, Bâyezid, Osman ve Abdullah’dır: Solak-zâde’de hepsinin isimleri vardır. En büyükleri olan «Sultan Mustafa» nın babası öldüğü zaman mukadder âkıbetini sezmiş ve hattâ bu hissini şu beyitle ifâde etmiş olduğundan bahsedilir:

Nâsıyemde kâtib-î kudret ne yazdî bilmedüm
Ah kim bû gülşen-î âlemde herkiz gülmedüm

Bilhassa Garp menbâlarında ikinci bir fâciadan daha bahsedilir: Hammer’e göre idâm edilen şehzâdelerin yetişkinlerinden ikisinin câriyelerinden yedisi gebe olduğu için denize atılarak karınlarındaki hânedan çocuklarıyla beraber izâle edilmişlerdir! «De la Croix»nın rivâyetine göre de Üçüncü Murad’ın odalıklarından on câriyenin gebeliklerinden şüphe edildiği için denize atılmışlardır! Osmanlı menbâlarında bu fâciaya pek temâs edilmezse de, Selânikî-Mustafa Efendi Üçüncü Murad’ın yedi gebe câriyesini bütün Harem mensuplarıyla beraber Yeni-saray’dan Eski saray’a nakledilmiş gösterir; her halde Hammer’le De la Croix’nun bahsettikleri câriyeler işte bunlar olsa gerektir. — Üçüncü Murad’ın kızlarıyla kadınları Eski-saray’a nakledilmiş ve kızların bir kısmı evlendirilmiş, bir kısmı da bir hastalık salgınında ölmüştür. — Bütün bu fâcialar içinde yeni pâdişâhın iyi bir hareketi vardır: Üçüncü Murad devrinde sarayı dolduran ve devlet işlerine bile karışan maskaralar, cüceler ve dilsizler kâmilen defedilip ekserisi Mısır’a sürülmüştür. — Aşağıda 1603=1011 vukuâtının «7 Haziran» fıkrasına da bakınız).

İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, Cilt 3
İnternet alındısı, 28.01.1595, 425 Yıl Önce Bugün…

.

Bu sebepten dolayı Osmanlı devletinde çok küçük yaşta padişahlar oluşmuş, kadınların yönettiği dönemler ve kadınlar saltanatı olmuştur.

Osmanlı İmparatorluğu Kadınlar saltanatı 1534-1656

.

Önemli insanların hayatları ibret doludur, devletlerin tarihinde HER TARİH BİR MİLAT’TIR, “huzur orta halli yaşamda”dır, güçlü olmak güçsüz olamak gibidir, güç aniden yok olur gider ve yerini başka güçler alır.

.

OSMANLI DEVLETİ SOY AĞACI ve SARAY KADINLARI ibret dolu bir tarih sayfası.

OSMANLI DEVLETİ SOY AĞACI ve SARAY KADINLARI ibret dolu bir tarih sayfası.

.

Halk arasında günümüzde dahi çok çocuklu aileler vardır, bunlar özellikle kırsal doğu bölgesindedir, örnek videoda 300 torunlu bir aile reisinin torununu evlendirmesi görülmektedir.

.

 

Hakkında Türk Bilimi